skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetic Algorithm Approach for Multi-Objective Optimization of Closed-Loop Supply Chain Network

Wang ; Chen ; Chen ; Miao ; Lin ; Chen, Li-Chih, Tzu-Li, Yin-Yann, Hsin-Yuan, Sheng-Chieh, Shuo-Tsung

Proceedings of the Institute of Industrial Engineers Asian Conference 2013

ISBN: 978-981-4451-98-7

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chen, Li-Chih, Tzu-Li, Yin-Yann, Hsin-Yuan, Sheng-Chieh, Shuo-Tsung
  2. Chen
  3. Miao
  4. Lin
  5. Wang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...