skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 50  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural basis of transcription initiation

Zhang, Yu ; Feng, Yu ; Chatterjee, Sujoy ; Tuske, Steve ; Ho, Mary X ; Arnold, Eddy ; Ebright, Richard H

Science (New York, N.Y.), 23 November 2012, Vol.338(6110), pp.1076-80 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 23086998 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1227786

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Balancing privacy and the open court principle in family law: does de-identifying case law protect anonymity?(Canada)

Chatterjee, Sujoy

Dalhousie Journal of Legal Studies, Annual, 2014, Vol.23, p.91-104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1188-4258

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Balancing privacy and the open court principle in family law: does de-identifying case law protect anonymity?(Canada)

Chatterjee, Sujoy

Dalhousie Journal of Legal Studies, Annual, 2014, Vol.23, p.91-104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1188-4258

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolutionary Link between the Mycobacterial Plasmid pAL5000 Replication Protein RepB and the Extracytoplasmic Function Family of �� Factors

Basu, Arnab ; Chatterjee, Sujoy ; Chatterjee, Soniya ; Das Gupta, Sujoy K

Journal of Bacteriology, 2012, Vol. 194(6), p.1331 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1098-5530 ; PMID: 22247504

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolutionary link between the mycobacterial plasmid pAL5000 replication protein RepB and the extracytoplasmic function family of [sigma] factors.(Author abstract)

Basu, Arnab ; Chatterjee, Sujoy ; Chatterjee, Soniya ; Das Gupta, Sujoy K.

Journal of Bacteriology, March, 2012, Vol.194(5-6), p.1331(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9193

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Judgment analysis of crowdsourced opinions using biclustering

Chatterjee, Sujoy ; Bhattacharyya, Malay

Information Sciences, 01 January 2017, Vol.375, pp.138-154 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-0255 ; E-ISSN: 1872-6291 ; DOI: 10.1016/j.ins.2016.09.036

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interaction of bacteriophage l with its E. coli receptor, LamB

Chatterjee, Sujoy ; Rothenberg, Eli

Viruses, 15 November 2012, Vol.4(11), pp.3162-78 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1999-4915 ; PMID: 23202520 Version:1 ; DOI: 10.3390/v4113162

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The antibacterial threaded-lasso peptide capistruin inhibits bacterial RNA polymerase

Kuznedelov, Konstantin ; Semenova, Ekaterina ; Knappe, Thomas A ; Mukhamedyarov, Damir ; Srivastava, Aashish ; Chatterjee, Sujoy ; Ebright, Richard H ; Marahiel, Mohamed A ; Severinov, Konstantin

Journal of molecular biology, 07 October 2011, Vol.412(5), pp.842-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1089-8638 ; PMID: 21396375 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jmb.2011.02.060

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quality Enhancement by Weighted Rank Aggregation of Crowd Opinion

Chatterjee, Sujoy ; Mukhopadhyay, Anirban ; Bhattacharyya, Malay; Bhattacharyya, Malay (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Aug 31, 2017

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consensus of Dependent Opinions

Chatterjee, Sujoy ; Mukhopadhyay, Anirban ; Bhattacharyya, Malay; Bhattacharyya, Malay (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 15, 2016

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Markov Chain based Ensemble Method for Crowdsourced Clustering

Chatterjee, Sujoy ; Kundu, Enakshi ; Mukhopadhyay, Anirban

Arxiv ID: 1609.01484

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quality Enhancement by Weighted Rank Aggregation of Crowd Opinion

Chatterjee, Sujoy ; Mukhopadhyay, Anirban ; Bhattacharyya, Malay

Arxiv ID: 1708.09662

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consensus of Dependent Opinions

Chatterjee, Sujoy ; Mukhopadhyay, Anirban ; Bhattacharyya, Malay

Arxiv ID: 1609.01408

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Markov Chain based Ensemble Method for Crowdsourced Clustering

Chatterjee, Sujoy ; Kundu, Enakshi ; Mukhopadhyay, Anirban; Mukhopadhyay, Anirban (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 6, 2016

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dependent judgment analysis: A Markov chain based approach for aggregating crowdsourced opinions

Chatterjee, Sujoy ; Mukhopadhyay, Anirban ; Bhattacharyya, Malay

Information Sciences, August 2017, Vol.396, pp.83-96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-0255 ; E-ISSN: 1872-6291 ; DOI: 10.1016/j.ins.2017.01.036

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Weighted Rank aggregation approach towards crowd opinion analysis

Chatterjee, Sujoy ; Mukhopadhyay, Anirban ; Bhattacharyya, Malay

Knowledge-Based Systems, 01 June 2018, Vol.149, pp.47-60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-7051 ; E-ISSN: 1872-7409 ; DOI: 10.1016/j.knosys.2018.02.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clustering Ensemble: A Multiobjective Genetic Algorithm based Approach

Chatterjee, Sujoy ; Mukhopadhyay, Anirban

Procedia Technology, 2013, Vol.10, pp.443-449 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2212-0173 ; E-ISSN: 2212-0173 ; DOI: 10.1016/j.protcy.2013.12.381

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DNA Bending in the Mycobacterial Plasmid pAL5000 Origin-RepB Complex

Chatterjee, Sujoy ; Basu, Arnab ; Basu, Abhijit ; Das Gupta, Sujoy K

The Journal of Bacteriology, 2007, Vol. 189(23), p.8584 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9193 ; PMID: 17905972

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Image Clustering without Ground Truth

Dash, Abhisek ; Chatterjee, Sujoy ; Prasad, Tripti ; Bhattacharyya, Malay

Arxiv ID: 1610.07758

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identifying Unsafe Videos on Online Public Media using Real-time Crowdsourcing

Mridha, Sankar Kumar ; Sarkar, Braznev ; Chatterjee, Sujoy ; Bhattacharyya, Malay

Arxiv ID: 1708.09654

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 50  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (18)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2011  (3)
 2. 2011đến2012  (11)
 3. 2013đến2015  (18)
 4. 2016đến2018  (17)
 5. Sau 2018  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (43)
 2. French  (3)
 3. German  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Chatterjee, Sujoy
 2. Chatterjee, S
 3. Chatterjee Sujoy
 4. Mcmackin Lenore
 5. Bridge Robert F

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...