skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The primary folding defect and rescue of ΔF508 CFTR emerge during translation of the mutant domain

Hoelen, H.M. ; Kleizen, B. ; Schmidt, A. ; Richardson, J. ; Charitou, P. ; Braakman, L.J. ; Thomas, P. J.

PLoS One, 2010, Vol.5(11), pp.1-6203 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 1932-6203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The multifaceted role of FOXOs in the maintenance of genomic and metabolic homeostasis

Charitou, P.; Burgering, BMT ; University Utrecht

2014

ISBN: 9789461086945

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

The multifaceted role of FOXOs in the maintenance of genomic and metabolic homeostasis

Charitou, P.; Burgering, Bmt

Toàn văn sẵn có

4
FOXOs support the metabolic requirements of normal and tumor cells by promoting IDH1 expression
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FOXOs support the metabolic requirements of normal and tumor cells by promoting IDH1 expression

Charitou, P. ; Rodriguez-Colman, M. ; Gerrits, J. ; van Triest, M. ; Groot Koerkamp, M. ; Hornsveld, M. ; Holstege, F. ; Verhoeven-Duif, N. M. ; Burgering, B. M.

EMBO reports, 04/01/2015, Vol.16(4), pp.456-466 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1469-221X ; E-ISSN: 1469-3178 ; DOI: http://dx.doi.org/10.15252/embr.201439096

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The primary folding defect and rescue of ΔF508 CFTR emerge during translation of the mutant domain

Hoelen, H. M. ; Kleizen, B. ; Schmidt, A. ; Richardson, J. ; Charitou, P. ; Braakman, L. J. ; Thomas, P. J.

PLoS One 5(11), 1-10 (2010)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Charitou, P.
  2. Burgering, Bmt
  3. Charitou, Paraskevi
  4. Schmidt, A.
  5. Kleizen, B.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...