skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 317  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paradiplomacia en las relaciones Chileno-Argentinas: la integración desde Coquimbo y San Juan

Alvarez, M.; Supervisor: P. Silva

2016

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Factors Explaining Public Participation in the Central Government Budget Process

Ríos, Ana‐María ; Benito, Bernardino ; Bastida, Francisco

Australian Journal of Public Administration, March 2017, Vol.76(1), pp.48-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0313-6647 ; E-ISSN: 1467-8500 ; DOI: 10.1111/1467-8500.12197

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Administrative Jurisdiction of Taiwan of the Central Government before Qing Dynasty
清代之前中央政府对台湾的行政管辖

孙国业

江汉大学学报:社会科学版 (Journal of JIanghan University:Social Sciences), 2013, Issue 1, pp.108-112

ISSN: 1006-639X

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Studies on the Role of Central Governments and External Actors for Local Governance in Some Developing Countries

Tran Diep Thanh ; Kim Chong-Soo

한국정책연구, 2014, Vol.14(3), pp.153-163

ISSN: 1598-7817

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tibet-related Historical Sites in Nanjing: the Historical Evidence of the Relations between the Central Governments and Tibet
南京涉藏文物:中央政府和西藏地方关系的历史见证

姚远 任羽中

西藏大学学报 (Journal of Tibet University), 2013, 28(3), pp.97-103

ISSN: 1005-5738

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cross-border cooperation as a reconciliation tool: Example from the East Czech-Polish borders

Böhm, Hynek ; Drápela, Emil

Regional & Federal Studies, 27 May 2017, Vol.27(3), pp.305-319 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-7566 ; E-ISSN: 1743-9434 ; DOI: 10.1080/13597566.2017.1350650

Toàn văn không sẵn có

7
清代之前中央政府对台湾的行政管辖 - Administrative Jurisdiction of Taiwan of the Central Government before Qing Dynasty
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

清代之前中央政府对台湾的行政管辖 - Administrative Jurisdiction of Taiwan of the Central Government before Qing Dynasty

孙国业 ; SUN Guo-ye

江汉大学学报:社会科学版 - Journal of JIanghan University:Social Sciences, 2013, Issue 01, pp.108-112

ISSN: 1006-639X

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relaciones Internacionales de Entre Ríos: una lectura epistemológica del marco legal

Ippolito, Daniel Germán

Ciencia, Docencia y Tecnología, 2015, Issue 51, pp.350-370 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0327-5566

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Path Dependence of Industry Structure Adjustment in Chongqing: Central Government Political Decision

Liu, Wei ; Huang, Ziwei ; Ibrahim, Abdullah

Asian Economic and Financial Review, 2013, Vol.3(8), p.978 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 23052147

Toàn văn sẵn có

10
南京涉藏文物:中央政府和西藏地方关系的历史见证 - Tibet-related Historical Sites in Nanjing: the Historical Evidence of the Relations between the Central Governments and Tibet
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

南京涉藏文物:中央政府和西藏地方关系的历史见证 - Tibet-related Historical Sites in Nanjing: the Historical Evidence of the Relations between the Central Governments and Tibet

姚远 ; 任羽中 ; Yao Yuan;RenYu-zhong;School of Government, Nanjing University;Policy Research Office of the Party Committee, Beijing University

西藏大学学报 - Journal of Tibet University, 2013, Vol.28(03), pp.97-103

ISSN: 1005-5738

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paradiplomacia en las relaciones Chileno-Argentinas : la integración desde Coquimbo y San Juan

Alvarez, M.

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

특별지방행정기관 기능이관에 대한 지방·국가공무원의 인식에 관한 연구

이세진(李世眞) ; 전성훈(全成勳) ; 박지영(朴志英)

한국지방자치학회보, 2012, Vol.24(4), pp.31-48

ISSN: 1226-7112

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Second-Generation Theory of Fiscal Federalism: A Critical Evaluation

Ejobowah John Boye

Perspectives on Federalism, 01 May 2018, Vol.10(1), pp.222-245 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2036-5438 ; DOI: 10.2478/pof-2018-0011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bogotá, Cali y Medellín en el escenario internacional (2001-2012)

Zamora Aviles, Edgar

Desafíos, 01 January 2016, Vol.28(1), pp.247-293 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0124-4035 ; E-ISSN: 2145-5112 ; DOI: 10.12804/desafios28.1.2016.06

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Los gobiernos no centrales y sus redes: análisis de su rol como actores en la globalización

Sánchez Cano, Javier; Grasa Hernández, Rafael ; Universitat Autònoma De Barcelona. Departament De Ciència Política I De Dret Públic

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

우리나라 중앙정부 재정시스템이 지역 간 소득재분배와 지역안정화에 미치는 영향

손준형(Joon Hyung Son) ; 이영성(Young Sung Lee) ; 강민규(Min Gyu Kang)

지역연구, 2010, Vol.26(2), pp.19-39

ISSN: 1225-0740

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

About Doing Business: measuring for impact

Doing Business 2013, Chapter doing, pp.15-25

ISBN: 9780821396155 ; DOI: 10.1596/9780821396155_About_doing

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Review of the Studies on the Policies Employed by Ancient Central Governments for Governing Northwest Ethnic Regions since the Year 1980
1980年以来古代中央王朝统辖西北民族地区政策研究述评

马啸

青海民族研究 (Nationalities Research In Qinghai), 2008, Issue 1, pp.133-137

ISSN: 1005-5681

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

ECONOMY

World Development Indicators 2013, Chapter 4, pp.64-77

ISBN: 9780821398241 ; DOI: 10.1596/9780821398241_CH04

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 317  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (16)
 2. 1999đến2003  (53)
 3. 2004đến2008  (89)
 4. 2009đến2014  (131)
 5. Sau 2014  (28)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (257)
 2. Korean  (9)
 3. Spanish  (4)
 4. Portuguese  (1)
 5. French  (1)
 6. German  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. World Bank
 2. 世界銀行
 3. Shah, Anwar
 4. International Finance Corporation
 5. World Bank Group

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...