skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Copper II - polar amino acid complexes: toxicity to bacteria and larvae of Aedes aegypti

Rodrigues, Thiago A.D ; Arruda, Eduardo J. De ; Fernandes, Magda F ; Carvalho, Claudio T. De ; Lima, Alessandra R ; Cabrini, Isaías

Anais da Academia Brasileira de Ciências, 01 July 2017 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1678-2690 ; E-ISSN: 1678-2690 ; DOI: 10.1590/0001-3765201720160775

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis, characterization and thermal behaviour of solid-state compounds of benzoates with some bivalent transition metal ions

Siqueira, Adriano B ; Ionashiro, Elias Y ; Carvalho, Cláudio T. de ; Bannach, Gilbert ; Rodrigues, Emanuel C ; Ionashiro, Massao

Química Nova, 01 April 2007, Vol.30(2), pp.318-322 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1678-7064 ; DOI: 10.1590/S0100-40422007000200015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Carvalho, Claudio T De
  2. Lima, Alessandra R
  3. Arruda, Eduardo J De
  4. Fernandes, Magda F
  5. Carvalho, Claudio T. De

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...