skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 95  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CSMA 기반 무선 애드 혹 네트워크에서 반송파 감지 반경의 반복적 근사 기법

설재영(Jae Young Seol) ; 김성륜(Seong-Lyun Kim)

한국통신학회논문지, 2011, Vol.36(12), pp.1006-1014 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-4717

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Robust and Cooperative MAC Protocol for IEEE 802.11a Wireless Networks

Kim, Dong-Wook ; Lim, Wan-Seon ; Suh, Young-Joo

Wireless Personal Communications, 2012, Vol.67(3), pp.689-705 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0929-6212 ; E-ISSN: 1572-834X ; DOI: 10.1007/s11277-011-0405-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joint Optimization of Carrier Sensing Threshold and Transmission Rate in Wireless Ad Hoc Networks

Zhang, Yongping ; Li, Bo ; Mao, Yang ; Yan, Zhongjiang ; Zuo, Xiaoya

EAI Endorsed Transactions on Internet of Things, Nov 2015, Vol.1(2) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 24141399 ; DOI: 10.4108/eai.19-8-2015.2259770

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Capacity of large-scale CSMA wireless networks

Chau, Chi-Kin ; Chen, Minghua ; Liew, Soung

IEEE/ACM Transactions on Networking (TON), 01 June 2011, Vol.19(3), pp.893-906 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1063-6692 ; E-ISSN: 1558-2566 ; DOI: 10.1109/TNET.2010.2095880

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

고효율 차세대 무선랜 시스템을 위한 전이중 거대 다중입출력

이진녕(Jinnyeong Lee) ; 최경준(Kyung Jun Choi) ; 김광순(Kwang Soon Kim)

한국통신학회논문지, 2016, Vol.41(8), pp.921-923 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-4717

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Independent links: A new approach to increase spatial reuse in wireless networks

Pires, Alexandre A ; de Rezende, José F

Computer Networks, 04 June 2013, Vol.57(8), pp.1880-1893 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-1286 ; E-ISSN: 1872-7069 ; DOI: 10.1016/j.comnet.2013.03.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiple Access Control for Cognitive Radio-Based IEEE 802.11ah Networks

Muhammad Shafiq ; Maqbool Ahmad ; Azeem Irshad ; Moneeb Gohar ; Muhammad Usman ; Muhammad Khalil Afzal ; Jin-Ghoo Choi ; Heejung Yu

Sensors, 01 June 2018, Vol.18(7), p.2043 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1424-8220 ; DOI: 10.3390/s18072043

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Low Collision and High Throughput Data Collection Mechanism for Large-Scale Super Dense Wireless Sensor Networks

Chunyang Lei ; Hongxia Bie ; Gengfa Fang ; Elena Gaura ; James Brusey ; Xuekun Zhang ; Eryk Dutkiewicz

Sensors, 01 July 2016, Vol.16(7), p.1108 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1424-8220 ; DOI: 10.3390/s16071108

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

고밀집 환경에서 대용량 MIMO WLAN의 네트워크 용량 최대화를 위한 결합 공간 분할 및 재사용 기법

최경준(Kyung Jun Choi) ; 김경준(Kyung Jun Kim) ; 김광순(Kwang Soon Kim)

한국통신학회논문지, 2015, Vol.40(3), pp.469-477 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-4717

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carrier sensing range analysis in a general IEEE 802.11 network with physical‐layer network coding

Lin, Shijun ; Shi, Jianghong

Wireless Communications and Mobile Computing, 25 December 2015, Vol.15(18), pp.2206-2218 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1530-8669 ; E-ISSN: 1530-8677 ; DOI: 10.1002/wcm.2489

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of Optimal Carrier Sensing Range in Wireless Ad Hoc Networks with Order Dependent Capture Capability

Vegad, Mayur ; De, Swades ; Lall, Brejesh

Wireless Personal Communications, 2015, Vol.81(2), pp.445-472 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0929-6212 ; E-ISSN: 1572-834X ; DOI: 10.1007/s11277-014-2138-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Traffic Offloading in Unlicensed Spectrum for 5G Cellular Network: A Two-Layer Game Approach

Yan Li ; Shaoyi Xu

Entropy, 01 January 2018, Vol.20(2), p.88 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1099-4300 ; DOI: 10.3390/e20020088

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A retrial system with two input streams and two orbit queues

Avrachenkov, Konstantin ; Nain, Philippe ; Yechiali, Uri

Queueing Systems, 2014, Vol.77(1), pp.1-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0257-0130 ; E-ISSN: 1572-9443 ; DOI: 10.1007/s11134-013-9372-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

수중 통신에 적합한 CSMA기반 매체접근제어 프로토콜 연구

송민제(Min-Je Song) ; 장윤선(Youn-Seon Jang)

전기전자학회논문지, 2018, Vol.22(4), pp.1068-1072 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-7244

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An efficient geo-routing aware MAC protocol for underwater acoustic networks

Zhu, Yibo ; Zhou, Zhong ; Zheng, Peng ; Zuba, Michael ; Jun-Hong, Cui

ICST Transactions on Mobile Communications and Applications, Sep 2011, Vol.1(1) [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.4108/icst.trans.mca.2011.e6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Balancing exposed and hidden nodes in linear wireless networks

Van De Ven, P ; Janssen, Augustus ; Van Leeuwaarden, J

IEEE/ACM Transactions on Networking (TON), 01 October 2014, Vol.22(5), pp.1429-1443 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1063-6692 ; E-ISSN: 1558-2566 ; DOI: 10.1109/TNET.2013.2277654

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A State-Aware Persistence Strategy for Multiple Access Protocols with Carrier Sensing

Garcia-Luna-Aceves, J.J.

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Capture Aware Channel Access Protocol in Wireless Network

Mustafa S

The Journal of Engineering Research, 01 January 2018, Vol.15(1), pp.73-87

ISSN: 1726-6009 ; E-ISSN: 1726-6742 ; DOI: 10.24200/tjer.vol15iss1pp73-87

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cross-layer optimization and network coding in CSMA/CA-based wireless multihop networks

Hwang, June ; Kim, Seong-Lyun

IEEE/ACM Transactions on Networking (TON), 01 August 2011, Vol.19(4), pp.1028-1042 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1063-6692 ; E-ISSN: 1558-2566 ; DOI: 10.1109/TNET.2010.2096430

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CSMA 기반 무선 애드 혹 네트워크에서 반송파 감지 반경의 반복적 근사 기법

설재영 ; 김성륜 ; Seol, Jae-Young ; Kim, Seong-Lyun

한국통신학회논문지. The journal of Korea Information and Communications Society. 무선통신, 2011, Vol.36(a12), pp.1006-1014 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-4717

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 95  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (4)
 2. 1997đến2004  (12)
 3. 2005đến2008  (14)
 4. 2009đến2013  (32)
 5. Sau 2013  (31)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (70)
 2. Korean  (8)
 3. Japanese  (3)
 4. Chinese  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Garcia-Luna-Aceves, J J
 2. California Univ Santa Cruz Dept Of Computer Engineering
 3. 김광순
 4. 최경준
 5. Zhu, Jing

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...