skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determinación del porcentaje de humedad, solubles e insolubles en agua de la fibra de Carludovica Palmata (paja toquilla)

López, Luis ; Sarmiento, Andrés ; Fajardo, Jorge ; Valarezo, Luis

Ingenius, Jan-Jun 2013, Issue 9, pp.23-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1390650X ; E-ISSN: 1390860X ; DOI: 10.17163/ings.n9.2013.03

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determinación del porcentaje de humedad, solubles e insolubles en agua de la fibra de Carludovica Palmata (paja toquilla)

López, Luis ; Sarmiento, Andrés ; Fajardo Seminario, Jorge ; Valarezo, Luis ; Zuluaga, Robin

Ingenius: Revista de Ciencia y Tecnología, 2013, Issue 9, pp.23-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1390-860X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hat weaving with Jipi, Carludovica Palmata (Cyclanthaceae) in the Yucatan Peninsula, Mexico

Fadiman, Maria

Economic Botany, 2001, Vol.55(4), pp.539-544 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-0001 ; E-ISSN: 1874-9364 ; DOI: 10.1007/BF02871716

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ethnobotany of Carludovica palmata Ruiz & Pavon (Cyclanthaceae) in Amazonian Ecuador

Bennett , B.C. ; Alarcon , R. ; Ceron , C.

Economic botany, 1992, Vol.46(3), pp.233-240 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-0001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Blühverhalten und Bestäubungsbiologie von Carludovica palmata ( Cyclanthaceae ) — ein ökologisches Paradoxon
Flowering and flower visitors in () — an ecological paradoxon

Schremmer, Fritz

Plant Systematics and Evolution, 1982, Vol.140(2), pp.95-107 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-2697 ; E-ISSN: 1615-6110 ; DOI: 10.1007/BF02407291

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ethnobotany of Carludovica palmata Ruiz and Pavon (Cyclanthaceae) in Amazonian Ecuador

Bennett , B.C. ; Alarcon , R. ; Ceron , C.

Economic botany, 1992, Vol.(3), pp.233-240 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-0001

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CellCoordinates

Vofeley, Roza V ; Gallagher, Joseph ; Pisano, Grace D ; Bartlett, Madelaine ; Braybrook, Siobhan A

DOI: 10.5061/DRYAD.G4Q6PV3/4 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.G4Q6PV3

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leaf Images

Vofeley, Roza V ; Gallagher, Joseph ; Pisano, Grace D ; Bartlett, Madelaine ; Braybrook, Siobhan A

DOI: 10.5061/DRYAD.G4Q6PV3/3 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.G4Q6PV3

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Table S1: Species identifiers and morphometric means

Vofeley, Roza V ; Gallagher, Joseph ; Pisano, Grace D ; Bartlett, Madelaine ; Braybrook, Siobhan A

DOI: 10.5061/DRYAD.G4Q6PV3/2 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.G4Q6PV3

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

SampleTable

Gallagher, Joseph ; Pisano, Grace D ; Bartlett, Madelaine ; Braybrook, Siobhan A

DOI: 10.5061/DRYAD.G4Q6PV3/1 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.G4Q6PV3

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data from: Of puzzles and pavements: a quantitative exploration of leaf epidermal cell shape

Vőfély, Róza V. ; Gallagher, Joseph ; Pisano, Grace D. ; Bartlett, Madelaine ; Braybrook, Siobhan A.

DOI: 10.5061/DRYAD.G4Q6PV3 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.G4Q6PV3/1 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.G4Q6PV3/2 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.G4Q6PV3/3 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.G4Q6PV3/4 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.G4Q6PV3/5 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.G4Q6PV3/6 ; Related DOI: 10.1111/NPH.15461 ; Related DOI: 10.1111/NPH.15461

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cell Images

Vofeley, Roza V ; Gallagher, Joseph ; Pisano, Grace D ; Bartlett, Madelaine ; Braybrook, Siobhan A

DOI: 10.5061/DRYAD.G4Q6PV3/6 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.G4Q6PV3

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

PhylogeneticResources

Vofeley, Roza V ; Gallagher, Joseph ; Pisano, Grace D ; Bartlett, Madelaine ; Braybrook, Siobhan A

DOI: 10.5061/DRYAD.G4Q6PV3/5 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.G4Q6PV3

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. English  (5)
 2. Spanish  (2)
 3. German  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Braybrook, Siobhan A
 2. Bartlett, Madelaine
 3. Pisano, Grace D
 4. Gallagher, Joseph
 5. Vofeley, Roza V

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...