skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 86  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hemocompatibility modifiers for cross-linked polymeric material

Golobish Thomas D ; Capponi Vincent J ; Clay David R

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Broad adsorption of sepsis-related PAMP and DAMP molecules, mycotoxins, and cytokines from whole blood using CytoSorb ® sorbent porous polymer beads

Gruda, Maryann C ; Ruggeberg, Karl-Gustav ; O’sullivan, Pamela ; Guliashvili, Tamaz ; Scheirer, Andrew R ; Golobish, Thomas D ; Capponi, Vincent J ; Chan, Phillip P; Eller, Kathrin (editor)

PLoS ONE, 2018, Vol.13(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0191676 ; PMCID: 5784931 ; PMID: 29370247

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MODIFICATEURS D'HÉMOCOMPATIBILITÉ POUR MATÉRIAU POLYMÈRE RÉTICULÉ
HEMOCOMPATIBILITY MODIFIERS FOR CROSS-LINKED POLYMERIC MATERIAL

Golobish, Thomas, D ; Capponi, Vincent, J ; Clay, David, R

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ENTFERNUNG VON MYOGLOBIN AUS BLUT UND/ODER PHYSIOLOGISCHEN FLUIDEN
ELIMINATION DE LA MYOGLOBINE PRÉSENTE DANS LE SANG ET/OU D'AUTRES LIQUIDES PHYSIOLOGIQUES
REMOVAL OF MYOGLOBIN FROM BLOOD AND/OR PHYSIOLOGICAL FLUIDS

Winchester, James, F ; Young, Wei-Tai ; Capponi, Vincent, J

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

POLYMERIC SORBENT FOR REMOVAL OF IMPURITIES FROM WHOLE BLOOD AND BLOOD PRODUCTS

Chan Phillip P ; Capponi Vincent J ; Golobish Thomas D

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ENTFERNUNG VON MYOGLOBIN AUS BLUT UND/ODER PHYSIOLOGISCHEN FLUIDEN
ELIMINATION DE LA MYOGLOBINE PRÉSENTE DANS LE SANG ET/OU D'AUTRES LIQUIDES PHYSIOLOGIQUES
REMOVAL OF MYOGLOBIN FROM BLOOD AND/OR PHYSIOLOGICAL FLUIDS

Winchester, James, F ; Young, Wei-Tai ; Capponi, Vincent, J

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hemocompatibility Modifiers for Cross-Linked Polymeric Material

Golobish Thomas D ; Capponi Vincent J ; Clay David R

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MODIFICATEURS D'HEMOCOMPATIBILITE POUR MATERIAU POLYMERE RETICULE
HEMOCOMPATIBILITY MODIFIERS FOR CROSS-LINKED POLYMERIC MATERIAL

Golobish, Thomas D ; Capponi, Vincent J ; Clay, David R

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

HÄMOKOMPATIBILITÄTSMODIFIKATOREN FÜR EIN VERNETZTES POLYMERMATERIAL
MODIFICATEURS D'HÉMOCOMPATIBILITÉ POUR MATÉRIAU POLYMÈRE RÉTICULÉ
HEMOCOMPATIBILITY MODIFIERS FOR CROSS-LINKED POLYMERIC MATERIAL

Golobish, Thomas, D ; Capponi, Vincent, J ; Clay, David, R

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELIMINATION DE LA MYOGLOBINE PRESENTE DANS LE SANG ET/OU D'AUTRES LIQUIDES PHYSIOLOGIQUES
REMOVAL OF MYOGLOBIN FROM BLOOD AND/OR PHYSIOLOGICAL FLUIDS

Winchester, James F ; Young, Wei-Tai ; Capponi, Vincent J

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

HÄMOKOMPATIBILITÄTSMODIFIKATOREN FÜR EIN VERNETZTES POLYMERMATERIAL
MODIFICATEURS D'HÉMOCOMPATIBILITÉ POUR MATÉRIAU POLYMÈRE RÉTICULÉ
HEMOCOMPATIBILITY MODIFIERS FOR CROSS-LINKED POLYMERIC MATERIAL

Golobish, Thomas, D ; Capponi, Vincent, J ; Clay, David, R

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

REMOVAL OF MYOGLOBIN FROM BLOOD AND/OR PHYSIOLOGICAL FLUIDS

Winchester James F ; Young Wei-Tai ; Capponi Vincent J

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Compositions and methods useful in selectively modifying the internal and external surfaces of porous polymer beads

Chan, Phillip P ; Capponi, Vincent J ; Golobish, Thomas D ; ALI, Humayra Begum

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polymeric sorbent for removal of impurities from whole blood and blood products

Chan Phillip P ; Capponi Vincent J ; Golobish Thomas D ; ALI Humayra Begum

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMPOSITIONS ET PROCÉDÉS POUVANT ÊTRE UTILISÉS POUR MODIFIER DE FAÇON SÉLECTIVE LES SURFACES INTERNE ET EXTERNE DE BILLES POLYMÈRES POREUSES
COMPOSITIONS AND METHODS USEFUL IN SELECTIVELY MODIFYING THE INTERNAL AND EXTERNAL SURFACES OF POROUS POLYMER BEADS

Chan, Phillip, P ; Capponi, Vincent, J ; Golobish, Thomas, D ; ALI, Humayra, Begum

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods for Reducing Contamination in a Biological Substance

Chan Phillip P ; Capponi Vincent J ; Golobish Thomas D ; Ali Humayra Begum

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polymeric sorbent for removal of impurities from whole blood and blood products

Chan, Phillip P ; Capponi, Vincent J ; Golobish, Thomas D ; ALI, Humayra Begum

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SORBANT POLYMERE POUR L'ELIMINATION D'IMPURETES A PARTIR DU SANG TOTAL ET DES PRODUITS SANGUINS
POLYMERIC SORBENT FOR REMOVAL OF IMPURITIES FROM WHOLE BLOOD AND BLOOD PRODUCTS

Chan, Phillip P ; Capponi, Vincent J ; Golobish, Thomas D ; ALI, Humayra Begum

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods of using polymers

Chan Phillip P ; Capponi Vincent J ; Golobish Thomas D ; ALI Humayra Begum

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polymeric sorbent for removal of impurities from whole blood and blood products

Chan, Phillip P ; Capponi, Vincent J ; Golobish, Thomas D ; Ali, Humayra Begum

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 86  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1986  (2)
 2. 1986đến2008  (2)
 3. 2009đến2011  (8)
 4. 2012đến2014  (31)
 5. Sau 2014  (43)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (82)
 2. Bài báo  (4)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (85)
 2. French  (41)
 3. German  (20)
 4. Chinese  (6)
 5. Spanish  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Capponi, Vincent J.
 2. Golobish, Thomas D
 3. Capponi, Vincent, J
 4. Chan, Phillip P
 5. Golobish, Thomas, D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...