skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to special issue: Video games as research instruments

Calvillo-Gámez, Eduardo ; Gow, Jeremy ; Cairns, Paul

Entertainment Computing, 2011, Vol.2(1), pp.1-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1875-9521 ; E-ISSN: 1875-953X ; DOI: 10.1016/j.entcom.2011.03.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The TAC paradigm: specifying tangible user interfaces

Shaer, Orit ; Leland, Nancy ; Calvillo-Gamez, Eduardo ; Jacob, Robert

Personal and Ubiquitous Computing, 2004, Vol.8(5), pp.359-369 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1617-4909 ; E-ISSN: 1617-4917 ; DOI: 10.1007/s00779-004-0298-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Assessing the Core Elements of the Gaming Experience
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing the Core Elements of the Gaming Experience

Calvillo-Gámez, Eduardo H ; Cairns, Paul ; Cox, Anna L; Bernhaupt, Regina (Editor)

Human-Computer Interaction Series, Evaluating User Experience in Games: Concepts and Methods, pp.47-71

ISBN: 9781848829626 ; ISBN: 1848829620 ; E-ISBN: 9781848829633 ; E-ISBN: 1848829639 ; DOI: 10.1007/978-1-84882-963-3_4

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cairns, Paul
  2. Calvillo-Gámez, E.
  3. Gow, J.
  4. Calvillo-Gamez, Eduardo
  5. Jacob, R.J.K.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...