skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High resolution analysis of.sup.32S.sup.18O.sub.2 spectra: The [nu].sub.1 and [nu].sub.3 interacting bands

Ulenikov, O.N. ; Bekhtereva, E.S. ; Krivchikova, Yu.V. ; Morzhikova, Yu.B. ; Buttersack, T. ; Sydow, C. ; Bauerecker, S.

Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 2015, Vol.166, p.13(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4073

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study of the high resolution spectrum of 32S16O18O: The ν1 and ν3 bands

Ulenikov, O.N ; Bekhtereva, E.S ; Krivchikova, Yu.V ; Zamotaeva, V.A ; Buttersack, T ; Sydow, C ; Bauerecker, S

Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, January 2016, Vol.168, pp.29-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4073 ; E-ISSN: 1879-1352 ; DOI: 10.1016/j.jqsrt.2015.08.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High resolution FTIR study of 34S16O2: The bands 2ν1, ν1+ν3, ν1+ν2+ν3−ν2 and ν1+ν2+ν3

Ulenikov, O.N ; Bekhtereva, E.S ; Gromova, O.V ; Buttersack, T ; Sydow, C ; Bauerecker, S

Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, January 2016, Vol.169, pp.49-57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4073 ; E-ISSN: 1879-1352 ; DOI: 10.1016/j.jqsrt.2015.09.015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determination of the Ground Vibrational State Parameters of the C 2 D 4 Molecule

Fomchenko, A. ; Zhang, F. ; Gromova, O. ; Buttersack, T.

Russian Physics Journal, 2016, Vol.59(3), pp.387-391 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1064-8887 ; E-ISSN: 1573-9228 ; DOI: 10.1007/s11182-016-0784-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High resolution FTIR study of 34S16O2: The bands 2ν3, 2ν1+ν2 and 2ν1+ν2-ν2

Ulenikov, O.N ; Gromova, O.V ; Bekhtereva, E.S ; Krivchikova, Yu.V ; Sklyarova, E.A ; Buttersack, T ; Sydow, C ; Bauerecker, S

Journal of Molecular Spectroscopy, December 2015, Vol.318, pp.26-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2852 ; E-ISSN: 1096-083X ; DOI: 10.1016/j.jms.2015.09.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High resolution FTIR study of 34S16O2: Re-analysis of the bands ν1+ν2, ν2+ν3, and first analysis of the hot band 2ν2+ν3-ν2

Ulenikov, O.N ; Bekhtereva, E.S ; Gromova, O.V ; Buttersack, T ; Sydow, C ; Bauerecker, S

Journal of Molecular Spectroscopy, January 2016, Vol.319, pp.17-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2852 ; E-ISSN: 1096-083X ; DOI: 10.1016/j.jms.2015.11.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High resolution analysis of 32S18O2 spectra: The ν1 and ν3 interacting bands

Ulenikov, O.N ; Bekhtereva, E.S ; Krivchikova, Yu.V ; Morzhikova, Yu.B ; Buttersack, T ; Sydow, C ; Bauerecker, S

Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, November 2015, Vol.166, pp.13-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4073 ; E-ISSN: 1879-1352 ; DOI: 10.1016/j.jqsrt.2015.07.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Buttersack, T
  2. Bekhtereva, E.S
  3. Bauerecker, S
  4. Sydow, C
  5. Ulenikov, O.N

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...