skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of materials with repellents and consolidants from a historic building.(Report)(Author abstract)

Thomas, C. ; Lombillo, I. ; Setien, J. ; Polanco, J. A. ; Villegas, L.

Journal of Materials in Civil Engineering, Nov, 2013, Vol.25(11), p.1742(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0899-1561

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Các bộ dữ liệu thống kê
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protection of the surface weathering stone artworks by a chemical conversion method.(Technical note)(Report)(Statistical data)

Liu, Yan ; Yang, Fuwei ; Zuo, Guofang ; Zhang, Ruixiang ; Wei, Guofeng ; Ma, Qiang

Construction and Building Materials, Sept 10, 2018, Vol.182, p.210(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618 ; DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2018.06.108

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Các bộ dữ liệu thống kê
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fused Deposition Modeling (FDM): An innovative technique aimed at reusing Lecce stone waste for industrial design and building applications.(Report)(Statistical data)

Corcione, Carola Esposito ; Palumbo, Elisabetta ; Masciullo, Angela ; Montagna, Francesco ; Torricelli, Maria Chiara

Construction and Building Materials, Jan 15, 2018, Vol.158, p.276(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618 ; DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2017.10.011

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building stones explained 3.(chemical properties of building stone)

Hunt, Barry J

Geology Today, May-June, 2006, Vol.22(3), p.110-116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0266-6979

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Torricelli, Maria Chiara
  2. Yang, Fuwei
  3. Palumbo, Elisabetta
  4. Montagna, Francesco
  5. Thomas, C

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...