skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Potential Therapeutical Contributions of the Endocannabinoid System towards Aging and Alzheimer's Disease

Bonnet, Amandine E ; Marchalant, Yannick; Hal AMU, Administrateur (Editor)

Aging and disease, October 2015, Vol.6, pp.400-405 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2152-5250 ; E-ISSN: 2152-5250 ; DOI: 10.14336/AD.2015.0617

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MT5-MMP is a new pro-amyloidogenic proteinase that promotes amyloid ă pathology and cognitive decline in a transgenic mouse model of Alzheimer's disease

Baranger, Kévin ; Marchalant, Yannick ; Bonnet, Amandine E ; Crouzin, Nadine ; Carrete, Alex ; Paumier, Jean-Michel ; Py, Nathalie A ; Bernard, Anne ; Bauer, Charlotte ; Charrat, Eliane ; Moschke, Katrin ; Seiki, Mothoharu ; Vignes, Michel ; Lichtenthaler, Stefan F ; Checler, Frédéric ; Khrestchatisky, Michel ; Rivera, Santiago; Khrestchatisky, Michel (Editor)

Cellular and Molecular Life Sciences, 2016, Vol.73(1), pp.217-236 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1420-682X ; E-ISSN: 1420-9071 ; DOI: 10.1007/s00018-015-1992-1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differential spatio-temporal regulation of MMPs in the 5xFAD mouse model of Alzheimer's disease: evidence for a pro-amyloidogenic role of MT1-MMP

Py, Nathalie A ; Bonnet, Amandine E ; Bernard, Anne ; Marchalant, Yannick ; Charrat, Eliane ; Checler, Frédéric ; Khrestchatisky, Michel ; Baranger, Kévin ; Rivera, Santiago; Becquet, Denis (Editor)

Frontiers in Aging Neuroscience, 2014, Vol.6, p.247 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1663-4365 ; E-ISSN: 1663-4365 ; DOI: 10.3389/fnagi.2014.00247

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MT5-MMP Promotes Alzheimer's Pathogenesis in the Frontal Cortex of 5xFAD Mice and APP Trafficking in vitro

Baranger, Ka[C]Vin ; Bonnet, Amandine E. ; Girard, Sta[C]Phane D. ; Paumier, Jean - Michel ; Garca - A - Gonza Lez, Laura ; Elmanaa, Wejdane ; Bernard, Anne ; Charrat, Eliane ; Stephan, Delphine ; Bauer, Charlotte ; Moschke, Katrin ; Lichtenthaler, Stefan F. ; Roman, Franas. Ois S. ; Checler, Fra[C]Da[C]Ric ; Khrestchatisky, Michel ; Rivera, Santiago

Frontiers in Molecular Neuroscience, Jan 10, 2017 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1662-5099 ; DOI: 10.3389/fnmol.2016.00163

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bonnet, Amandine E.
  2. Marchalant, Yannick
  3. Baranger, Kévin
  4. Khrestchatisky, Michel
  5. Charrat, Eliane

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...