skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 49  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bond slip behavior of anchored CFRP strips on concrete surfaces

Mertoğlu, Çelebi ; Anil, Özgür ; Durucan, Cengizhan

Construction and Building Materials, 01 October 2016, Vol.123, pp.553-564 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618 ; E-ISSN: 1879-0526 ; DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2016.07.060

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of damage parameter variation on bond characteristics of CFRP-sheets bonded to concrete beams

Wang, Xin-Ling ; Zhao, Geng-Qi ; Li, Ke ; Li, Miao-Hao-Fu

Construction and Building Materials, 10 October 2018, Vol.185, pp.184-192 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618 ; E-ISSN: 1879-0526 ; DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2018.07.031

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new bond-slip model for adhesive in CFRP–steel composite systems

Dehghani, E ; Daneshjoo, F ; Aghakouchak, A.A ; Khaji, N

Engineering Structures, 2012, Vol.34, pp.447-454 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-0296 ; E-ISSN: 1873-7323 ; DOI: 10.1016/j.engstruct.2011.08.037

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Analytical Model for Fully Grouted Rockbolts with Consideration of the Pre- and Post-yielding Behavior

Ma, Shuqi ; Zhao, Zhiye ; Nie, Wen ; Zhu, Xing

Rock Mechanics and Rock Engineering, 2017, Vol.50(11), pp.3019-3028 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0723-2632 ; E-ISSN: 1434-453X ; DOI: 10.1007/s00603-017-1272-5

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bond–Slip Relationship for CFRP Sheets Externally Bonded to Concrete under Cyclic Loading

Ke Li ; Shuangyin Cao ; Yue Yang ; Juntao Zhu

Materials, 01 February 2018, Vol.11(3), p.336 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1996-1944 ; DOI: 10.3390/ma11030336

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modelling of the bond–slip behavior in FRP reinforced masonry

Su, Yu ; Wu, Chengqing ; Griffth, Michael C

Construction and Building Materials, 2011, Vol.25(1), pp.328-334 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618 ; E-ISSN: 1879-0526 ; DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2010.06.021

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bond-slip models for CFRP plates externally bonded to steel substrates

Wang, Hai-Tao ; Wu, Gang

Composite Structures, 15 January 2018, Vol.184, pp.1204-1214 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-8223 ; E-ISSN: 1879-1085 ; DOI: 10.1016/j.compstruct.2017.10.033

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A novel anchorage system for CFRP cable: Experimental and numerical investigation

Wu, Jingyu ; Xian, Guijun ; Li, Hui

Composite Structures, 15 June 2018, Vol.194, pp.555-563 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-8223 ; E-ISSN: 1879-1085 ; DOI: 10.1016/j.compstruct.2018.04.006

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Testing and modeling of cyclically loaded rock anchors

Joar Tistel ; Gustav Grimstad ; Gudmund Eiksund

Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, 01 December 2017, Vol.9(6), pp.1010-1030 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-7755 ; DOI: 10.1016/j.jrmge.2017.07.005

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A numerical model of fully grouted bolts considering the tri-linear shear bond–slip model

Ma, Shuqi ; Zhao, Zhiye ; Nie, Wen ; Gui, Yilin

Tunnelling and Underground Space Technology incorporating Trenchless Technology Research, April 2016, Vol.54, pp.73-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0886-7798 ; E-ISSN: 1878-4364 ; DOI: 10.1016/j.tust.2016.01.033

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bond-slip effect in flexural behavior of GFRP RC slabs

Gooranorimi, Omid ; Claure, Guillermo ; Suaris, Wimal ; Nanni, Antonio

Composite Structures, 01 June 2018, Vol.193, pp.80-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-8223 ; E-ISSN: 1879-1085 ; DOI: 10.1016/j.compstruct.2018.03.027

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical investigation of the parameters influencing the behaviour of FRP shear-strengthened beams

Godat, A ; Labossière, P ; Neale, K.W

Construction and Building Materials, July 2012, Vol.32, pp.90-98 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618 ; E-ISSN: 1879-0526 ; DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2010.11.110

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bond-slip behavior of fiber reinforced polymer strips-steel interface

He, Jun ; Xian, Guijun

Construction and Building Materials, 30 November 2017, Vol.155, pp.250-258 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618 ; E-ISSN: 1879-0526 ; DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2017.08.062

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bond-slip model for FRP-to-concrete bonded joints under external compression

Biscaia, Hugo C ; Chastre, Carlos ; Silva, Manuel A.G

Composites Part B, October 2015, Vol.80, pp.246-259 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-8368 ; E-ISSN: 1879-1069 ; DOI: 10.1016/j.compositesb.2015.06.004

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new analytical solution to the mechanical behaviour of fully grouted rockbolts subjected to pull-out tests

Blanco Martín, Laura ; Tijani, Michel ; Hadj-Hassen, Faouzi

Construction and Building Materials, 2011, Vol.25(2), pp.749-755 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618 ; E-ISSN: 1879-0526 ; DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2010.07.011

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bond–slip model for CFRP strips near-surface mounted to concrete

Zhang, S.S ; Teng, J.G ; Yu, T

Engineering Structures, November 2013, Vol.56, pp.945-953 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-0296 ; E-ISSN: 1873-7323 ; DOI: 10.1016/j.engstruct.2013.05.032

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bond-slip model for FRP laminates externally bonded to concrete at elevated temperature

Dai, Jg ; Gao, Wy ; Teng, Jg

Journal of composites for construction, 28 September 2012, Vol.17(2), pp.217-228 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1090-0268 ; E-ISSN: 1943-5614 ; DOI: 10.1061/(ASCE)CC.1943-5614.0000337

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of externally bonded Carbon Fibre Reinforced Polymers sheet to timber interface

Vahedian, Abbas ; Shrestha, Rijun ; Crews, Keith

Composite Structures, 01 May 2018, Vol.191, pp.239-250 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-8223 ; E-ISSN: 1879-1085 ; DOI: 10.1016/j.compstruct.2018.02.064

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SRG/SRP–concrete bond–slip laws for externally strengthened RC beams

Bencardino, Francesco ; Condello, Antonio

Composite Structures, 15 November 2015, Vol.132, pp.804-815 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-8223 ; E-ISSN: 1879-1085 ; DOI: 10.1016/j.compstruct.2015.06.068

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modeling of mechanical bond–slip for steel-reinforced concrete under thermal loads

Pothisiri, Thanyawat ; Panedpojaman, Pattamad

Engineering Structures, March 2013, Vol.48, pp.497-507 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-0296 ; E-ISSN: 1873-7323 ; DOI: 10.1016/j.engstruct.2012.10.015

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 49  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (44)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (3)
 2. 2006đến2010  (4)
 3. 2011đến2013  (8)
 4. 2014đến2017  (14)
 5. Sau 2017  (18)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (47)
 2. Chinese  (1)
 3. French  (1)
 4. Japanese  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Teng, J.G
 2. Teng, Jg
 3. Yuan, H
 4. Chen, J.F.
 5. Dai, Jian-Guo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...