skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Screening of chelating ligands to enhance mercury accumulation from historically mercury-contaminated soils for phytoextraction

Wang, Jianxu ; Xia, Jicheng ; Feng, Xinbin

Journal of Environmental Management, 15 January 2017, Vol.186, pp.233-239 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-4797 ; E-ISSN: 1095-8630 ; DOI: 10.1016/j.jenvman.2016.05.031

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thiosulphate-induced mercury accumulation by plants: metal uptake and transformation of mercury fractionation in soil - results from a field study

Wang, Jianxu ; Feng, Xinbin ; Anderson, Christopher ; Wang, Heng ; Wang, Lulu

Plant and Soil, 2014, Vol.375(1), pp.21-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-079X ; E-ISSN: 1573-5036 ; DOI: 10.1007/s11104-013-1940-5

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mercury alters the bacterial community structure and diversity in soil even at concentrations lower than the guideline values

Mahbub, Khandaker ; Subashchandrabose, Suresh ; Krishnan, Kannan ; Naidu, Ravi ; Megharaj, Mallavarapu

Applied Microbiology and Biotechnology, 2017, Vol.101(5), pp.2163-2175 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0175-7598 ; E-ISSN: 1432-0614 ; DOI: 10.1007/s00253-016-7965-y

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mercury alters the bacterial community structure and diversity in soil even at concentrations lower than the guideline values

Mahbub, Khandaker Rayhan ; Subashchandrabose, Suresh Ramraj ; Krishnan, Kannan ; Naidu, Ravi ; Megharaj, Mallavarapu

Applied microbiology and biotechnology, March 2017, Vol.101(5), pp.2163-2175 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1432-0614 ; PMID: 27873000 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00253-016-7965-y

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prey-predator dynamics in communities of culturable soil bacteria and protozoa: differential effects of mercury

Holtze, Maria S ; Ekelund, Flemming ; Rasmussen, Lasse D ; Jacobsen, Carsten S ; Johnsen, Kaare

Soil Biology and Biochemistry, 2003, Vol.35(9), pp.1175-1181 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0717 ; E-ISSN: 1879-3428 ; DOI: 10.1016/S0038-0717(03)00178-0

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Comparison of MER::LUX Whole Cell Biosensors And Moss, A Bioindicator, For Estimating Mercury Pollution

Pepi, Milva ; Reniero, Daniela ; Baldi, Franco ; Barbieri, Paola

Water, Air, and Soil Pollution, 2006, Vol.173(1), pp.163-175 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-005-9043-4

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mahbub, Khandaker Rayhan
  2. Subashchandrabose, Suresh Ramraj
  3. Wang, Jianxu
  4. Feng, Xinbin
  5. Naidu, Ravi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...