skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 246  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of spray drying and storage on the stability of bayberry polyphenols

Fang, Zhongxiang ; Bhandari, Bhesh

Food Chemistry, 01 December 2011, Vol.129(3), pp.1139-1147 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-8146 ; E-ISSN: 1873-7072 ; DOI: 10.1016/j.foodchem.2011.05.093

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physico-chemical properties of different forms of bovine lactoferrin

Bokkhim, Huma ; Bansal, Nidhi ; Grøndahl, Lisbeth ; Bhandari, Bhesh

Food Chemistry, 01 December 2013, Vol.141(3), pp.3007-3013 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-8146 ; E-ISSN: 1873-7072 ; DOI: 10.1016/j.foodchem.2013.05.139

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Release kinetics of ethylene gas from ethylene–α-cyclodextrin inclusion complexes

Ho, Binh T ; Joyce, Daryl C ; Bhandari, Bhesh R

Food Chemistry, 15 November 2011, Vol.129(2), pp.259-266 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-8146 ; E-ISSN: 1873-7072 ; DOI: 10.1016/j.foodchem.2011.04.035

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encapsulation of ethylene gas into α-cyclodextrin and characterisation of the inclusion complexes

Ho, Binh T ; Joyce, Daryl C ; Bhandari, Bhesh R

Food Chemistry, 15 July 2011, Vol.127(2), pp.572-580 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-8146 ; E-ISSN: 1873-7072 ; DOI: 10.1016/j.foodchem.2011.01.043

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crystallization and melting properties of mixtures of milk fat stearin and omega-3 rich oils

Li, Bing-Zheng ; Truong, Tuyen ; Bhandari, Bhesh

Food Chemistry, 01 March 2017, Vol.218, pp.199-206 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-8146 ; E-ISSN: 1873-7072 ; DOI: 10.1016/j.foodchem.2016.09.059

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of emulsion droplet sizes on the crystallisation of milk fat

Truong, Tuyen ; Bansal, Nidhi ; Sharma, Ranjan ; Palmer, Martin ; Bhandari, Bhesh

Food Chemistry, Feb 15, 2014, Vol.145, p.725(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-8146

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantification of lactosylation of whey proteins in stored milk powder using multiple reaction monitoring

Le, Thao T ; Deeth, Hilton C ; Bhandari, Bhesh ; Alewood, Paul F ; Holland, John W

Food Chemistry, 15 November 2013, Vol.141(2), pp.1203-1210 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-8146 ; E-ISSN: 1873-7072 ; DOI: 10.1016/j.foodchem.2013.03.073

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A proteomic approach to detect lactosylation and other chemical changes in stored milk protein concentrate

Le, Thao T ; Deeth, Hilton C ; Bhandari, Bhesh ; Alewood, Paul F ; Holland, John W

Food Chemistry, 01 May 2012, Vol.132(1), pp.655-662 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-8146 ; E-ISSN: 1873-7072 ; DOI: 10.1016/j.foodchem.2011.11.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of Lactobacillus rhamnosus GG and Lactobacillus acidophilus NCFM encapsulated using a novel impinging aerosol method in fruit food products

Sohail, Asma ; Turner, Mark S ; Prabawati, Elisabeth Kartika ; Coombes, Allan G.A ; Bhandari, Bhesh

International Journal of Food Microbiology, 02 July 2012, Vol.157(2), pp.162-166 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-1605 ; E-ISSN: 1879-3460 ; DOI: 10.1016/j.ijfoodmicro.2012.04.025

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crystal structures and morphologies of fractionated milk fat in nanoemulsions

Truong, Tuyen ; Morgan, Garry P. ; Bansal, Nidhi ; Palmer, Martin ; Bhandari, Bhesh

Food Chemistry, March 15, 2015, Vol.171, p.157(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-8146

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encapsulation of tea tree oil by amorphous beta-cyclodextrin powder

Shrestha, Meena ; Ho, Thao M ; Bhandari, Bhesh R

Food Chemistry, 15 April 2017, Vol.221, pp.1474-1483 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-8146 ; E-ISSN: 1873-7072 ; DOI: 10.1016/j.foodchem.2016.11.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encapsulation of CO2 into amorphous alpha-cyclodextrin powder at different moisture contents – Part 2: Characterization of complexed powders and determination of crystalline structure

Ho, Thao M ; Howes, Tony ; Jack, Kevin S ; Bhandari, Bhesh R

Food Chemistry, 01 September 2016, Vol.206, pp.92-101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-8146 ; E-ISSN: 1873-7072 ; DOI: 10.1016/j.foodchem.2016.03.044

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crystal structures and morphologies of fractionated milk fat in nanoemulsions

Truong, Tuyen ; Morgan, Garry P ; Bansal, Nidhi ; Palmer, Martin ; Bhandari, Bhesh

Food Chemistry, 15 March 2015, Vol.171, pp.157-167 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-8146 ; E-ISSN: 1873-7072 ; DOI: 10.1016/j.foodchem.2014.08.113

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

X-ray photoelectron spectroscopic analysis of rice kernels and flours: Measurement of surface chemical composition

Nawaz, Malik A ; Gaiani, Claire ; Fukai, Shu ; Bhandari, Bhesh

Food Chemistry, 01 December 2016, Vol.212, pp.349-357 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-8146 ; E-ISSN: 1873-7072 ; DOI: 10.1016/j.foodchem.2016.05.188

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation of solubility of carbon dioxide in anhydrous milk fat by lab-scale manometric method

Truong, Tuyen ; Palmer, Martin ; Bansal, Nidhi ; Bhandari, Bhesh

Food Chemistry, 15 December 2017, Vol.237, pp.667-676 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-8146 ; E-ISSN: 1873-7072 ; DOI: 10.1016/j.foodchem.2017.05.141

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of different methods for determination of the iron saturation level in bovine lactoferrin

Bokkhim, Huma ; Tran, Trang ; Bansal, Nidhi ; Grondahl, Lisbeth ; Bhandari, Bhesh

Food Chemistry, June 1, 2014, Vol.152, p.121(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-8146

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encapsulation of CO2 into amorphous and crystalline α-cyclodextrin powders and the characterization of the complexes formed

Ho, Thao M ; Howes, Tony ; Bhandari, Bhesh R

Food Chemistry, 15 November 2015, Vol.187, pp.407-415 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-8146 ; E-ISSN: 1873-7072 ; DOI: 10.1016/j.foodchem.2015.04.094

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encapsulation of CO2 into amorphous alpha-cyclodextrin powder at different moisture contents – Part 1: Encapsulation capacity and stability of inclusion complexes

Ho, Thao M ; Howes, Tony ; Bhandari, Bhesh R

Food Chemistry, 15 July 2016, Vol.203, pp.348-355 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-8146 ; E-ISSN: 1873-7072 ; DOI: 10.1016/j.foodchem.2016.02.076

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of emulsion droplet sizes on the crystallisation of milk fat

Truong, Tuyen ; Bansal, Nidhi ; Sharma, Ranjan ; Palmer, Martin ; Bhandari, Bhesh

Food Chemistry, 15 February 2014, Vol.145, pp.725-735 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-8146 ; E-ISSN: 1873-7072 ; DOI: 10.1016/j.foodchem.2013.08.072

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of different methods for determination of the iron saturation level in bovine lactoferrin

Bokkhim, Huma ; Tran, Trang ; Bansal, Nidhi ; Grøndahl, Lisbeth ; Bhandari, Bhesh

Food Chemistry, 01 June 2014, Vol.152, pp.121-127 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-8146 ; E-ISSN: 1873-7072 ; DOI: 10.1016/j.foodchem.2013.11.132

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 246  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (222)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (9)
 2. 2004đến2007  (20)
 3. 2008đến2011  (34)
 4. 2012đến2016  (73)
 5. Sau 2016  (103)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (219)
 2. Sáng chế  (23)
 3. Bình xét khoa học  (2)
 4. Sách  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (244)
 2. French  (10)
 3. German  (8)
 4. Danish  (2)
 5. Korean  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bhandari, Bhesh
 2. Bhandari, B
 3. Zhang, Min
 4. Zhang, M
 5. Prakash, Sangeeta

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...