skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Statistical evaluation of a novel SSVEP-BCI stimulation setup based on depth-of-field
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statistical evaluation of a novel SSVEP-BCI stimulation setup based on depth-of-field

Cotrina, Anibal ; Benevides, Alessandro Botti ; Castillo-Garcia, Javier ; Ferreira, Andre ; Bastos Filho, Teodiano Freire

Research on Biomedical Engineering, 12/2015, Vol.31(4), pp.295-306 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2446-4732 ; E-ISSN: 2446-4740 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1590/2446-4740.0752

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...