skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 338  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Problematika Pengamanan Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Tarakan

Yahya A.Z

Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 01 April 2013, Vol.6(1)

ISSN: 1907-8919 ; E-ISSN: 2337-5418 ; DOI: 10.15294/pandecta.v6i1.2324

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Haben wir ein Recht auf Gesundheit?
Do we have a right to health?

Huster, S.

Der Onkologe, 2011, Vol.17(3), pp.197-202 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0947-8965 ; E-ISSN: 1433-0415 ; DOI: 10.1007/s00761-010-1992-6

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gegenwärtige rechtliche Rahmenbedingungen für den Betrieb und die Nutzung von Biobanken
Current legal framework conditions for running and utilization of biobanks

Haier, J.

Der Chirurg, 2013, Vol.84(9), pp.785-793 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-4722 ; E-ISSN: 1433-0385 ; DOI: 10.1007/s00104-013-2606-9

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Henry Shue on Basic Rights: A Defense

Kiper, Jordan

Human Rights Review, 2011, Vol.12(4), pp.505-514 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1524-8879 ; E-ISSN: 1874-6306 ; DOI: 10.1007/s12142-011-0197-8

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Trend of Basic Rights Theory Since the Implementation of the Constitution in 1982
“82宪法”实施以来基本权利理论的发展趋势

翟国强

法学论坛 (Legal Forum), 2012, 27(6), pp.55-62

ISSN: 1009-8003

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Constitutional Control of Local "Land Finance"
地方“土地财政”之合宪性控制

周刚志

北方法学, 2014, Issue 1, pp.132-139

ISSN: 1005-9520

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Basic Citizen Rights Not in the Constitution
论宪法未列举的公民基本权利的具体化

韩景 胡延广

河北学刊 (Hebei Academic Journal), 2011, 31(5), pp.172-174

ISSN: 1003-7071

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constitution Normative Argument of Medical Security
医疗保障的宪法规范论证

王蕾

学术交流 (Academic Exchange), 2014, Issue 10, pp.105-112

ISSN: 1000-8284

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Constitutional Protection of the Teenagers' Rights
论青少年权益的宪法保护

卢雍政

四川师范大学学报:社会科学版 (Journal of Sichuan Normal University(Social Science Edition)), 2012, 39(3), pp.38-44

ISSN: 1000-5315

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Policies and Laws Regulating Migrant Workers in Malaysia: A Critical Appraisal

Devadason, Evelyn Shyamala ; Meng, Chan Wai

Journal of Contemporary Asia, 02 January 2014, Vol.44(1), pp.19-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-2336 ; E-ISSN: 1752-7554 ; DOI: 10.1080/00472336.2013.826420

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The right to personal property

Wells, Katy

Politics, Philosophy & Economics, November 2016, Vol.15(4), pp.358-378 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1470-594X ; E-ISSN: 1741-3060 ; DOI: 10.1177/1470594X16653859

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rezensionen

Schnebel, Karin;

Archiv für Rechts- und Sozialphilosphie, October 2017, Vol.103(4), pp.551-554 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-2343

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PENJABARAN HAK TENAGA KERJA PEREMPUAN ATAS UPAH DAN WAKTU KERJA DALAM PERATURAN PERUSAHAAN DAN PERJANJIAN KERJA

Diah Fitriani

Jurnal magister hukum Udayana (Udayana master law journal), 01 July 2015, Vol.4(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2302-528X ; E-ISSN: 2502-3101 ; DOI: 10.24843/JMHU.2015.v04.i02.p17

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

National responsibility, global justice and exploitation: a preliminary analysis

Pearson, John

Journal of Global Ethics, 01 December 2011, Vol.7(3), pp.321-335 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1744-9626 ; E-ISSN: 1744-9634 ; DOI: 10.1080/17449626.2011.635680

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High liberalism and weak economic freedoms†

Wells, Katy

Critical Review of International Social and Political Philosophy, 02 November 2018, Vol.21(6), pp.679-702 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-8230 ; E-ISSN: 1743-8772 ; DOI: 10.1080/13698230.2016.1252994

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
公民基本权利保护现状研究——以谢朝平案为例 - On Protection Status of Basic Civil Rights --Illustrated with Xie Zhaoping Case
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

公民基本权利保护现状研究——以谢朝平案为例 - On Protection Status of Basic Civil Rights --Illustrated with Xie Zhaoping Case

李晓俊 ; LI Xiao - jun

中州大学学报 - Journal of Zhongzhou University, 2011, Vol.28(06), pp.74-76

ISSN: 1008-3715

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Between Adjust and Autonomy:German Doctrines on Basic Rights in the Aspect of State Information
适应与自主之间的德国基本权利教义学——德国国家信息行为的宪法教义学建构

张慰

法制与社会发展 (Law and Social Development), 2012, 18(3), pp.92-103

ISSN: 1006-6128

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Probe into the Basic Path to China's Constitutionalism
中国宪政的基本路向探析

吕武

学术交流 (Academic Exchange), 2012, Issue 2, pp.44-47

ISSN: 1000-8284

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamental Values of Labor Rights as the Basic Rights : Human Self - realization
作为基本权的劳动权之本位价值:人的自我实现

袁立

法学论坛 (Legal Forum), 2011, 26(6), pp.65-70

ISSN: 1009-8003

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

History,Problems and Suggestions:30 Years of China's Research on Basic Rights
我国基本权利30年研究历史、问题与建议

范进学 张玉洁

四川大学学报:哲学社会科学版 (Journal of Sichuan University(Social Science Edition)), 2012, Issue 6, pp.23-30

ISSN: 1006-0766

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 338  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1989  (10)
 2. 1989đến1998  (12)
 3. 1999đến2006  (44)
 4. 2007đến2013  (165)
 5. Sau 2013  (106)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (97)
 2. Korean  (23)
 3. Chinese  (23)
 4. Portuguese  (15)
 5. Spanish  (15)
 6. German  (12)
 7. Czech  (4)
 8. Catalan  (3)
 9. Polish  (1)
 10. French  (1)
 11. Hebrew  (1)
 12. Italian  (1)
 13. Serbian  (1)
 14. Turkish  (1)
 15. Serbo-Croatian  (1)
 16. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. World Bank
 2. Black, Jimmy
 3. 贾鹏宇
 4. Buzan, Barry
 5. Ferrajoli, Luigi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...