skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 120  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Where's my fool?": Lear motifs in Rigoletto.('Rigoletto' by Giuseppe Verdi and ' King Lear' by William Shakespeare)

Barry, Barbara

Comparative Drama, Spring, 2012, Vol.46(1), p.57(40) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4078

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Where's my Fool?": Lear Motifs in Rigoletto

Barry, Barbara R

Comparative Drama, 2012, Vol.46(1), pp.57-96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4078 ; E-ISSN: 1936-1637 ; DOI: 10.1353/cdr.2012.0001

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Barbara Diane Barry on a Beloved Work of Art: Celebration of Life

Barry, Barbara Diane

Jung Journal, 03 April 2015, Vol.9(2), pp.77-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1934-2039 ; E-ISSN: 1934-2047 ; DOI: 10.1080/19342039.2015.1021620

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BLACK SWANS AND MANY WORLDS: CONTEMPORARY MODELS IN MUSIC, THE ARTS AND IDEAS

Barry, Barbara

Muzikologija, 2013, Vol.13(14), pp.201-234

ISSN: 14509814 ; E-ISSN: 24060976

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Black Swans and Many Worlds: Contemporary models in music, the arts and ideas

Barry Barbara

Muzikologija : časopis Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, 01 January 2013, Vol.2013(14), pp.201-234

ISSN: 1450-9814 ; DOI: 10.2298/MUZ1314201B

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knitting tool

Barry Barbara

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knitting tool

Barry, Barbara

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pillow case

Barry Barbara

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plumbing fixture

Barry Barbara

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Faucet

Barry Barbara

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Faucet

Barry Barbara

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Showerhead

Barry Barbara

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In Beethovens Clock Shop: Discontinuity in the Opus 18 Quartets

Barry, Barbara

The Musical Quarterly, 2005, Vol.88(2), pp.320-337 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-4631 ; E-ISSN: 1741-8399 ; DOI: 10.1093/musqtl/gdi008

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Faucet handle

Barry Barbara Joan

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Faucet

Barry Barbara Joan

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plumbing fixture

Barry Barbara

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chair

Barry Barbara

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chair

Barry, Barbara

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knitting Tool

Barry Barbara

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health Literacy and Usability of Clinical Trial Search Engines

Utami, Dina ; Bickmore, Timothy W ; Barry, Barbara ; Paasche-Orlow, Michael K

Journal of Health Communication: Highlighting Progress in the Field of Health Literacy Research, 14 October 2014, Vol.19, pp.190-204 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1081-0730 ; E-ISSN: 1087-0415 ; DOI: 10.1080/10810730.2014.938842

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 120  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1993  (13)
 2. 1993đến2000  (18)
 3. 2001đến2006  (44)
 4. 2007đến2014  (35)
 5. Sau 2014  (9)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (113)
 2. German  (1)
 3. Serbian  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Barry, Barbara
 2. Barry Barbara
 3. Price, Cheryl
 4. Barry, Barbara, Mips
 5. Kohler Co

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...