skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of leaching procedures for environmental risk assessment of recycled aggregate use in unpaved roads

Galvín, Adela P ; Ayuso, Jesús ; Agrela, Francisco ; Barbudo, Auxiliadora ; Jiménez, José Ramón

Construction and Building Materials, March 2013, Vol.40, pp.1207-1214 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618 ; E-ISSN: 1879-0526 ; DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2011.12.091

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Upscaling the Use of Mixed Recycled Aggregates in Non-Structural Low Cement Concrete

López-Uceda, Antonio ; Ayuso, Jesús ; Jiménez, José Ramón ; Agrela, Francisco ; Barbudo, Auxiliadora ; De Brito, Jorge; Narciso, Javier (editor)

Materials, 2016, Vol.9(2) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1996-1944 ; DOI: 10.3390/ma9020091 ; PMCID: 5456509 ; PMID: 28787892

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Các bộ dữ liệu thống kê
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of leaching procedures for environmental risk assessment of recycled aggregate use in unpaved roads.(Statistical data)(Abstract)

Galvin, Adela P. ; Ayuso, Jesus ; Agrela, Francisco ; Barbudo, Auxiliadora ; Jimenez, Jose Ramon

Construction and Building Materials, 2013, Vol.40, p.1207(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618 ; DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2011.12.091

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Các bộ dữ liệu thống kê
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of leaching procedures for environmental risk assessment of recycled aggregate use in unpaved roads.(Statistical data)(Abstract)

Galvin, Adela P. ; Ayuso, Jesus ; Agrela, Francisco ; Barbudo, Auxiliadora ; Jimenez, Jose Ramon

Construction and Building Materials, 2013, Vol.40, p.1207(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618 ; DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2011.12.091

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Barbudo, Auxiliadora
  2. Agrela, Francisco
  3. Jimenez, Jr
  4. Galvin, Adela P.
  5. Jiménez, José Ramón

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...