skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perswedo : introducing persuasive principles into the creative design process through a design card-set

Ren, X. ; Lu, Y. ; Oinas-Kukkonen, H. ; Brombacher, A.C. ; Bernhaupt, Regina ; Winckler, Marco ; Dalvi, Girish ; Joshi, Anirudha ; Balkrishan, Devanuj K. ; O'Neill, Jacki; Business Process Design

Human-Computer Interaction – INTERACT 2017, 2017, pp.453-462 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 978-3-319-67686-9 ; ISBN: 978-3-319-67687-6

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Humor Facilitation in Smart Workplaces

Nijholt, Anton ; Joshi, Anirudha ; Balkrishan, Devanuj K. ; Dalvi, Girish ; Winckler, Marco

Adjunct Proceedings INTERACT 2017 Mumbai, 2017, pp.228-239

ISBN: 978-81-931260-9-7

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Painter to Interaction Designer: The Evolution of Visual Art Things

Li, Danzhu ; van der Veer, Gerrit C. ; Joshi, Anirudha ; Balkrishan, Devanuj K. ; Dalvi, Girish ; Winckler, Marco

Adjunct Proceedings INTERACT 2017 Mumbai, 2017, pp.139-149

ISBN: 978-81-931260-9-7

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Humor in Human-Computer Interaction: A Short Survey

Nijholt, Anton ; Niculescu, Andreea ; Valitutti, Alessandro ; Banchs, Rafael E. ; Joshi, Anirudha ; Balkrishan, Devanuj K. ; Dalvi, Girish ; Winckler, Marco

Adjunct Proceedings INTERACT 2017 Mumbai, 2017, pp.192-214

ISBN: 978-81-931260-9-7

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...