skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perswedo : introducing persuasive principles into the creative design process through a design card-set

Ren, X. ; Lu, Y. ; Oinas-Kukkonen, H. ; Brombacher, A.C. ; Bernhaupt, Regina ; Winckler, Marco ; Dalvi, Girish ; Joshi, Anirudha ; Balkrishan, Devanuj K. ; O'Neill, Jacki; Business Process Design

Human-Computer Interaction – INTERACT 2017, 2017, pp.453-462 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 978-3-319-67686-9 ; ISBN: 978-3-319-67687-6

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Humor Facilitation in Smart Workplaces

Nijholt, Anton ; Joshi, Anirudha ; Balkrishan, Devanuj K. ; Dalvi, Girish ; Winckler, Marco

Adjunct Proceedings INTERACT 2017 Mumbai, 2017, pp.228-239

ISBN: 978-81-931260-9-7

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Painter to Interaction Designer: The Evolution of Visual Art Things

Li, Danzhu ; van der Veer, Gerrit C. ; Joshi, Anirudha ; Balkrishan, Devanuj K. ; Dalvi, Girish ; Winckler, Marco

Adjunct Proceedings INTERACT 2017 Mumbai, 2017, pp.139-149

ISBN: 978-81-931260-9-7

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Humor in Human-Computer Interaction: A Short Survey

Nijholt, Anton ; Niculescu, Andreea ; Valitutti, Alessandro ; Banchs, Rafael E. ; Joshi, Anirudha ; Balkrishan, Devanuj K. ; Dalvi, Girish ; Winckler, Marco

Adjunct Proceedings INTERACT 2017 Mumbai, 2017, pp.192-214

ISBN: 978-81-931260-9-7

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...