skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Architecture -independent programming and software synthesis for networked sensor systems

Bakshi, Amol B.

DOI: 10.25549/USCTHESES-C16-473073

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System and method for data provenance management

Zhao Jing ; Sun Fan ; Torniai Carlo ; Bakshi Amol B ; Prasanna Viktor K

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Systems and methods for architecture independent programming and synthesis of network applications

Reich James E ; Larner Daniel L ; Bakshi Amol B

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEM AND METHOD FOR DATA PROVENANCE MANAGEMENT

Zhao Jing ; Sun Fan ; Torniai Carlo ; Bakshi Amol B ; Prasanna Viktor K

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Systems and methods for architecture independent programming and synthesis of network applications

Reich, James E ; Larner, Daniel L ; Bakshi, Amol B; Palo Alto Research Center Incorporated (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ARCHITECTURE INDEPENDENT PROGRAMMING, AND NETWORK APPLICATION COMPOSITION SYSTEM AND METHOD

Reich James E ; Daniel L Lerner ; Bakshi Amol B

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Systems and methods for architecture independent programming and synthesis of network applications

Reich James E ; Larner Daniel L ; Bakshi Amol B

Toàn văn sẵn có

8
An Integrated Design Environment to Evaluate Power/Performance Tradeoffs for Sensor Network Applications
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Integrated Design Environment to Evaluate Power/Performance Tradeoffs for Sensor Network Applications

Bakshi, Amol B ; Ou, Jingzhao ; Prasanna, Viktor K; University Of Southern California Los Angeles Dept Of Electrical Engineering (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Integrated Design Environment to Evaluate Power/Performance Tradeoffs for Sensor Network Applications

Bakshi, Amol B. ; Ou, Jingzhao ; Prasanna, Viktor K.; OSD or Non-Service DoD Agency; UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA LOS ANGELES DEPT OF ELECTRICAL ENGINEERING

DOI: 10.21236/ADA419822

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bakshi Amol B
  2. Bakshi, Amol B
  3. Reich James E
  4. Larner Daniel L
  5. Sun Fan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...