skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A High-Resolution Anatomical Atlas of the Transcriptome in the Mouse Embryo

Diez-Roux, Graciana ; Banfi, Sandro ; Sultan, Marc ; Geffers, Lars ; Anand, Santosh ; Rozado, David ; Magen, Alon ; Canidio, Elena ; Pagani, Massimiliano ; Peluso, Ivana ; Lin-Marq, Nathalie ; Koch, Muriel ; Bilio, Marchesa ; Cantiello, Immacolata ; Verde, Roberta ; Masi, Cristian ; Bianchi, Salvatore ; Cicchini, Juliette ; Perroud, Elodie ; Mehmeti

PLoS Biology, Jan 2011, Vol.9(1), p.e1000582 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15449173 ; E-ISSN: 15457885 ; DOI: 10.1371/journal.pbio.1000582

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Geffers, Lars
  2. Pagani, Massimiliano
  3. Perroud, Elodie
  4. Anand, Santosh
  5. Sultan, Marc

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...