skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 573  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Investigation and Analysis of English Application Ability of Ethnic University Art Students
民族院校艺术类大学生英语应用能力的调查与分析

张建青 杨恒

民族教育研究 (Journal of Research on Education for Ethnic Minorities), 2012, Issue 1, pp.71-76

ISSN: 1001-7178

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emphasize students ability training and improve the effectiveness of biostatistical application
注重学生能力培养,提高生物统计学应用的实效性

罗来高 许雪峰

滁州学院学报 (Journal of Chuzhou University), 2012, 14(2), pp.115-116

ISSN: 1673-1794

Toàn văn không sẵn có

3
自动化专业英语教学改革的探讨 - Research on Teaching Reform of the Specialized English for Automation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

自动化专业英语教学改革的探讨 - Research on Teaching Reform of the Specialized English for Automation

刘俊 ; 黄丛生 ; Liu Jun , Huang Congsheng

湖北理工学院学报 - Journal of Huangshi Institute of Technology, 2012, Vol.28(06), pp.67-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2095-4565

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

초등 과학영재교육에서 코티칭 과학수업이 학생들의 개념 적용 능력과 수업에 대한 인식에 미치는 효과

임아름 ; 강훈식 ; Im, Ah-Reum ; Kang, Hun-Sik

한국과학교육학회지 = Journal of the Korean association for science education, 2012, Vol.32(4), pp.641-654

ISSN: 1226-5187

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
大学生计算机应用基础课程教学改革研究 - Research on the Teaching Reform of Computer Application Basic Course for College Students
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

大学生计算机应用基础课程教学改革研究 - Research on the Teaching Reform of Computer Application Basic Course for College Students

冯爱国 ; 陈政 ; 李春艳 ; FENG Ai-guo,CHEN Zheng,LI Chun-yan*

教育教学论坛, 2017, Issue 30, pp.107-108

ISSN: 1674-9324

Toàn văn không sẵn có

6
基于CDIO理论的《计算机应用基础》课程教学改革探索与研究 - An Exploration and Research on the Teaching Reform of' Basics of Computer Application' Based on the CDIO Theory
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于CDIO理论的《计算机应用基础》课程教学改革探索与研究 - An Exploration and Research on the Teaching Reform of' Basics of Computer Application' Based on the CDIO Theory

庄丽君

软件导刊, 2013, Vol.20(01), pp.173-174

ISSN: 1672-7800

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

대학에서 학생운동선수의 컴퓨터 활용 실태 및 향상 방안 ( Actual Condition and a Plan for Improvement of Computer Application Ability for Student Athletes in University )

김양희 ; Yang-hee Kim

스포츠사이언스, 2015, Vol.32(2), p.23

ISSN: 2093-3363

Toàn văn không sẵn có

8
如何在高职院校进行“数字应用能力”培育 - How to Cultivate the "Digital Application Ability" in the Vocational Colleges
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

如何在高职院校进行“数字应用能力”培育 - How to Cultivate the "Digital Application Ability" in the Vocational Colleges

周玮 ; ZHOU Wei

西安职业技术学院学报, 2012, Issue 02, pp.12-13

Toàn văn không sẵn có

9
试论如何提高小学生的数学应用能力 - Discuss on How to Improve Students' Mathematics Application Ability
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

试论如何提高小学生的数学应用能力 - Discuss on How to Improve Students' Mathematics Application Ability

濮丽娟 ; PU Li-juan

学周刊:下旬, 2016, Issue 07, pp.226-227

ISSN: 1673-9132

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer application ability in graduation design of water conservancy and hydropower engineering specialty
在毕业设计中提高学生计算分析能力的探讨——以水利水电工程专业为例

曹邱林

高等建筑教育 (Journal of Architectural Education in Institutions of Higher Learning), 2011, 20(4), pp.157-159

ISSN: 1005-2909

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Reform of Employment-oriented Higher Vocational Mathematics Curriculum
以就业为导向高职数学课程改革的探索

刘化丽 杨文娟

河北广播电视大学学报 (Journal of Hebei Radio & TV University), 2013, 18(2), pp.103-105

ISSN: 1008-469X

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Ideas to Practice: Teaching Model for "The Development of Cooperative Learning Competence"
从理念到实践:“合作学习能力培养模式”的构建

王鑫 白树勤

中国高教研究 (China Higher Education Research), 2014, Issue 6, pp.102-106

ISSN: 1004-3667

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teaching Reformand Discussion of University Computer Foundation Course
“大学计算机基础”课程教学改革与探讨

王樱 魏书堤 邓红卫

衡阳师范学院学报 (journal of Hengyang Normal University), 2011, 32(6), pp.156-158

ISSN: 1673-0313

Toàn văn không sẵn có

14
高职高专学前教育专业学生多媒体技术应用能力的培养研究 - The Training Study of Multimedia Technology Capability of Preschool Education Majors in Higher Vocational Colleges
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高职高专学前教育专业学生多媒体技术应用能力的培养研究 - The Training Study of Multimedia Technology Capability of Preschool Education Majors in Higher Vocational Colleges

郝迎英 ; HAO Ying-ying

汉江师范学院学报 - Journal of Yunyang Teachers College, 2017, Vol.37(04), pp.139-141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2096-3734

Toàn văn không sẵn có

15
心电图辨识速度训练在护生临床应用能力培养中的应用 - Application of ECG interpretation speed training in the cultivation of nursing students clinical application ability
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

心电图辨识速度训练在护生临床应用能力培养中的应用 - Application of ECG interpretation speed training in the cultivation of nursing students clinical application ability

陈方烨 ; 曹梅娟 ; 朱碧华 ; 孙曙青 ; Chen Fang-ye,Cao Mei -juan , Zhu Bi -hua,et al

齐鲁护理杂志:下旬刊 - Journal of Qilu Nursing, 2011, Vol.17(12), pp.1-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1006-7256

Toàn văn không sẵn có

16
神经病学临床带教中的思考 - Ideas for clinical teaching of neurology
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

神经病学临床带教中的思考 - Ideas for clinical teaching of neurology

屈洪党 ; QU Hong-dang.

中华全科医学 - Applied Journal Of General Practice, 2016, Vol.14(07), pp.1224-1226 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-4152

Toàn văn không sẵn có

17
大学英语教学目标的语言学理据分析 - A Study of Linguistic Motivation of College English Teaching Objectives
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

大学英语教学目标的语言学理据分析 - A Study of Linguistic Motivation of College English Teaching Objectives

李翠英 ; LI Cui-ying

成都师范学院学报 - Journal of Sichuan College of Education, 2014, Vol.30(05), pp.44-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2095-5642

Toàn văn không sẵn có

18
着力于应用能力培养的建筑CAD课程改革 - Architectural CAD Course Reform Focusing on the Cultivation of Application Ability
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

着力于应用能力培养的建筑CAD课程改革 - Architectural CAD Course Reform Focusing on the Cultivation of Application Ability

向艳 ; 王霖 ; 向群英

成都纺织高等专科学校学报 - Journal of Chengdu Textile College, 2015, Vol.32(04), pp.209-211

ISSN: 1008-5580

Toàn văn không sẵn có

19
基于数学思维与计算机应用能力培养的“离散数学”教学设计 - On the Teaching Design of "Discrete Mathematics" Based on the Cultivation of Mathematical Thinking and Computer Application Ability
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于数学思维与计算机应用能力培养的“离散数学”教学设计 - On the Teaching Design of "Discrete Mathematics" Based on the Cultivation of Mathematical Thinking and Computer Application Ability

彭颖君 ; Peng Yingjun

科教文汇, 2016, Issue 12, pp.40-41

ISSN: 1672-7894

Toàn văn không sẵn có

20
大学英语分模块教学与第二课堂建设 - College English Module Teaching and the Construction of the Second Classroom
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

大学英语分模块教学与第二课堂建设 - College English Module Teaching and the Construction of the Second Classroom

张荣 ; ZHANG Rong

河北能源职业技术学院学报 - Journal of Hebei Energy Institute of Vocation and Technology, 2017, Vol.17(02), pp.86-87

ISSN: 1671-3974

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 573  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (3)
 2. 2004đến2006  (36)
 3. 2007đến2009  (77)
 4. 2010đến2013  (211)
 5. Sau 2013  (246)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (30)
 2. Korean  (9)
 3. English  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 马军
 2. 熊军
 3. 刘泽华
 4. 袁菁
 5. 隋滨滨

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...