skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 761.392  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种投影机液体冷却装置
Liquid cooling of projector device

Lin Ren'An

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

投射用光学系统以及投射型显示装置
Throw with optical system and throw type display device

Masaru Amano

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

内蔵ストロボのバウンス構造
BOUNCE STRUCTURE OF BUILT-IN STROBOSCOPE

Oya Soichiro

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

JP5166597B

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MICRO-DISPLAY APPARATUS

Moon, Hyun Chan

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device for adjusting depth of parallelism between optical axis of auxiliary lighting equipment and optical axis of camera

Ye Chen ; Zhang Yonglin

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

像振れ補正装置および光学機器
IMAGE BLUR CORRECTION DEVICE AND OPTICAL INSTRUMENT

Nakamura Masashi

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

レンズ鏡筒及び撮像装置
LENS BARREL, AND IMAGING DEVICE

Uehara Takumi

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Light source device and projection display apparatus

Tanaka Takaaki ; Kitano Hiroshi

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种激光动画灯
Laser animation lamp

LI Huan

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

銀幕
SCREEN

Kushida, Takashi

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

照明装置および投射装置

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

像振れ補正装置、レンズ鏡筒、および撮像装置

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ストロボ装置、撮像システム、ストロボ装置の制御方法及びプログラム

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and apparatus for 360 degree product photography

James Perowne

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

映像投写装置用光学系および映像投写装置
OPTICAL SYSTEM FOR VIDEO PROJECTION APPARATUS AND VIDEO PROJECTION APPARATUS

Watanabe Nobuaki

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

像ブレ補正装置、レンズ鏡筒、及び光学機器
IMAGE TREMOR CORRECTION DEVICE, LENS BARREL AND OPTICAL DEVICE

Suzuki Nobuyoshi

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Photographic Stitching Device

Winiarski Michael Joseph

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BARILLET DE LENTILLE
LENS BARREL

Konishi, Akio ; Uno, Tetsuya ; Shinano, Fumio

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INSTALLATION FOR THE ACQUISITION OF PHOTOGRAPHIC PORTRAITS

Crasnianski Serge ; Croll Christian

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 761.392  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (47.729)
 2. 1960đến1974  (57.721)
 3. 1975đến1989  (148.115)
 4. 1990đến2005  (193.597)
 5. Sau 2005  (308.231)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (656.342)
 2. German  (80.831)
 3. French  (73.762)
 4. Chinese  (69.087)
 5. Japanese  (39.818)
 6. Korean  (17.424)
 7. Spanish  (3.636)
 8. Russian  (2.815)
 9. Italian  (2.495)
 10. Dutch  (1.809)
 11. Portuguese  (1.512)
 12. Danish  (835)
 13. Finnish  (754)
 14. Norwegian  (411)
 15. Polish  (207)
 16. Czech  (120)
 17. Ukrainian  (117)
 18. Romanian  (103)
 19. Hungarian  (84)
 20. Turkish  (79)
 21. Hebrew  (67)
 22. Greek  (37)
 23. Arabic  (6)
 24. Icelandic  (3)
 25. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hirata Koji
 2. LI Yi
 3. LI, Yi
 4. Hu Fei
 5. Fujita Kazuhiro

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...