skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 231  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioprospecting for β-lactam resistance genes using a metagenomics-guided strategy

Yang, Chao ; Yang, Ying ; Che, You ; Xia, Yu ; Li, Liguan ; Xiong, Wenguang ; Zhang, Tong

Applied Microbiology and Biotechnology, 2017, Vol.101(15), pp.6253-6260 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0175-7598 ; E-ISSN: 1432-0614 ; DOI: 10.1007/s00253-017-8343-0

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The changes of bacterial communities and antibiotic resistance genes in microbial fuel cells during long-term oxytetracycline processing

Yan, Weifu ; Guo, Yunyan ; Xiao, Yong ; Wang, Shuhua ; Ding, Rui ; Jiang, Jiaqi ; Gang, Haiyin ; Wang, Han ; Yang, Jun ; Zhao, Feng

Water Research, 01 October 2018, Vol.142, pp.105-114 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-1354 ; E-ISSN: 1879-2448 ; DOI: 10.1016/j.watres.2018.05.047

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changes of resistome, mobilome and potential hosts of antibiotic resistance genes during the transformation of anaerobic digestion from mesophilic to thermophilic

Tian, Zhe ; Zhang, Yu ; Yu, Bo ; Yang, Min

Water Research, 01 July 2016, Vol.98, pp.261-269 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-1354 ; E-ISSN: 1879-2448 ; DOI: 10.1016/j.watres.2016.04.031

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metagenomic profiles and antibiotic resistance genes in gut microbiota of mice exposed to arsenic and iron

Guo, Xuechao ; Liu, Su ; Wang, Zhu ; Zhang, Xu-Xiang ; Li, Mei ; Wu, Bing

Chemosphere, October 2014, Vol.112, pp.1-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; E-ISSN: 1879-1298 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2014.03.068

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficiency and sensitivity of the digital droplet PCR for the quantification of antibiotic resistance genes in soils and organic residues

Cavé, Laura ; Brothier, Elisabeth ; Abrouk, Danis ; Bouda, Panignimyandé ; Hien, Edmond ; Nazaret, Sylvie

Applied Microbiology and Biotechnology, 2016, Vol.100(24), pp.10597-10608 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0175-7598 ; E-ISSN: 1432-0614 ; DOI: 10.1007/s00253-016-7950-5

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fate of sulfonamide resistance genes in estuary environment and effect of anthropogenic activities

Lu, Zihao ; Na, Guangshui ; Gao, Hui ; Wang, Lijun ; Bao, Chenguang ; Yao, Ziwei

Science of the Total Environment, 15 September 2015, Vol.527-528, pp.429-438 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; E-ISSN: 1879-1026 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2015.04.101

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tracking antibiotic resistance genes in soil irrigated with dairy wastewater

Dungan, Robert S ; Mckinney, Chad W ; Leytem, April B

Science of the Total Environment, 01 September 2018, Vol.635, pp.1477-1483 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; E-ISSN: 1879-1026 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.04.020

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tetracycline resistance gene tet(M) of a marine bacterial strain is not accumulated in bivalves from seawater in clam tank experiment and mussel monitoring

Suzuki, Satoru ; Makihara, Naoki ; Kadoya, Aya

Science of the Total Environment, 01 September 2018, Vol.634, pp.181-187 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; E-ISSN: 1879-1026 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.03.305

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Occurrence and distribution of antibiotics and antibiotic resistance genes in Ba River, China

Jia, Jia ; Guan, Yongjing ; Cheng, Mengqian ; Chen, Hong ; He, Jiafa ; Wang, Song ; Wang, Zaizhao

Science of the Total Environment, 15 November 2018, Vol.642, pp.1136-1144 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; E-ISSN: 1879-1026 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.06.149

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transfer of antibiotic resistance plasmids in pure and activated sludge cultures in the presence of environmentally representative micro-contaminant concentrations

Kim, Sungpyo ; Yun, Zuwhan ; Ha, Un-Hwan ; Lee, Seokho ; Park, Hongkeun ; Kwon, Eilhann E ; Cho, Yunchul ; Choung, Sungwook ; Oh, Junsik ; Medriano, Carl Angelo ; Chandran, Kartik

Science of the Total Environment, 15 January 2014, Vol.468-469, pp.813-820 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; E-ISSN: 1879-1026 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2013.08.100

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of adding different surfactants on antibiotic resistance genes and intI1 during chicken manure composting

Zhang, Yajun ; Li, Haichao ; Gu, Jie ; Qian, Xun ; Yin, Yanan ; Li, Yang ; Zhang, Ranran ; Wang, Xiaojuan

Bioresource Technology, November 2016, Vol.219, pp.545-551 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; E-ISSN: 1873-2976 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2016.06.117

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of earthworms on the fate of tetracycline and fluoroquinolone resistance genes of sewage sludge during vermicomposting

Huang, Kui ; Xia, Hui ; Wu, Ying ; Chen, Jingyang ; Cui, Guangyu ; Li, Fusheng ; Chen, Yongzhi ; Wu, Nan

Bioresource Technology, July 2018, Vol.259, pp.32-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; E-ISSN: 1873-2976 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2018.03.021

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reducing antibiotic resistance genes, integrons, and pathogens in dairy manure by continuous thermophilic composting

Qian, Xun ; Sun, Wei ; Gu, Jie ; Wang, Xiao-Juan ; Zhang, Ya-Jun ; Duan, Man-Li ; Li, Hai-Chao ; Zhang, Ran-Ran

Bioresource Technology, November 2016, Vol.220, pp.425-432 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; E-ISSN: 1873-2976 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2016.08.101

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of zinc on biogas production and antibiotic resistance gene profiles during anaerobic digestion of swine manure

Zhang, Ranran ; Wang, Xiaojuan ; Gu, Jie ; Zhang, Yajun

Bioresource Technology, November 2017, Vol.244, pp.63-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; E-ISSN: 1873-2976 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2017.07.032

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relationships between sulfachloropyridazine sodium, zinc, and sulfonamide resistance genes during the anaerobic digestion of swine manure

Zhang, Ranran ; Gu, Jie ; Wang, Xiaojuan ; Qian, Xun ; Duan, Manli ; Sun, Wei ; Zhang, Yajun ; Li, Haichao ; Li, Yang

Bioresource Technology, February 2017, Vol.225, pp.343-348 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; E-ISSN: 1873-2976 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2016.10.057

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diversity, abundance, and persistence of antibiotic resistance genes in various types of animal manure following industrial composting

Qian, Xun ; Gu, Jie ; Sun, Wei ; Wang, Xiao-Juan ; Su, Jian-Qiang ; Stedfeld, Robert

Journal of Hazardous Materials, 15 February 2018, Vol.344, pp.716-722 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; E-ISSN: 1873-3336 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2017.11.020

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Variable effects of oxytetracycline on antibiotic resistance gene abundance and the bacterial community during aerobic composting of cow manure

Qian, Xun ; Sun, Wei ; Gu, Jie ; Wang, Xiao-Juan ; Sun, Jia-Jun ; Yin, Ya-Nan ; Duan, Man-Li

Journal of Hazardous Materials, 05 September 2016, Vol.315, pp.61-69 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; E-ISSN: 1873-3336 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2016.05.002

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dissemination of antibiotic resistance genes and human pathogenic bacteria from a pig feedlot to the surrounding stream and agricultural soils

Fang, Hua ; Han, Lingxi ; Zhang, Houpu ; Long, Zhengnan ; Cai, Lin ; Yu, Yunlong

Journal of Hazardous Materials, 05 September 2018, Vol.357, pp.53-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; E-ISSN: 1873-3336 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2018.05.066

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Construction of an engineered strain free of antibiotic resistance gene markers for simultaneous mineralization of methyl parathion and ortho -nitrophenol

Liu, Yan ; Wei, Qing ; Wang, Shu-Jun ; Liu, Hong ; Zhou, Ning-Yi

Applied Microbiology and Biotechnology, 2010, Vol.87(1), pp.281-287 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0175-7598 ; E-ISSN: 1432-0614 ; DOI: 10.1007/s00253-010-2457-y

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deep sequence analysis reveals the ovine rumen as a reservoir of antibiotic resistance genes

Hitch, Thomas C.A ; Thomas, Ben J ; Friedersdorff, Jessica C.A ; Ougham, Helen ; Creevey, Christopher J

Environmental Pollution, April 2018, Vol.235, pp.571-575 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-7491 ; E-ISSN: 1873-6424 ; DOI: 10.1016/j.envpol.2017.12.067

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 231  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (215)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (5)
 2. 2004đến2008  (6)
 3. 2009đến2012  (19)
 4. 2013đến2017  (65)
 5. Sau 2017  (135)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (218)
 2. Japanese  (2)
 3. Chinese  (1)
 4. Spanish  (1)
 5. Korean  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gu, J
 2. Gu, Jie
 3. Wang, Xiaojuan
 4. Zhang, Ranran
 5. Sun, Wei

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...