skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of Dried Blood Spots with a Multiplex Assay for Measuring Recent HIV-1 Infection

Curtis, Kelly A ; Ambrose, Krystin M ; Kennedy, M. Susan ; Owen, S. Michele; Ho, Wenzhe (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(9) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0107153 ; PMCID: 4169399 ; PMID: 25232736

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of Dried Blood Spots with a Multiplex Assay for Measuring Recent HIV-1 Infection.(Research Article)

Curtis, Kelly A. ; Ambrose, Krystin M. ; Kennedy, M. Susan ; Owen, S. Michele

PLoS ONE, Sept 18, 2014, Vol.9(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...