skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Innovative Approaches and Solutions in Advanced Intelligent Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Innovative Approaches and Solutions in Advanced Intelligent Systems

International Conference Advanced Computing For Innovation,Verfasserin;; Kacprzyk, Janusz (Editor) ; Margenov, Svetozar (Editor) ; Angelova, Galia (Editor) ; Agre, Gennady (Editor)

Studies in Computational Intelligence

ISBN: 9783319322063 ; ISBN: 3319322060 ; E-ISBN: 9783319322070 ; E-ISBN: 3319322079 ; DOI: 10.1007/978-3-319-32207-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Artificial Intelligence: Methodology, Systems, and Applications: 17th International Conference, AIMSA 2016, Varna, Bulgaria, September 7-10, 2016, Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Artificial Intelligence: Methodology, Systems, and Applications: 17th International Conference, AIMSA 2016, Varna, Bulgaria, September 7-10, 2016, Proceedings

Dichev, Christo ;Agre, Gennady;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Dichev, Christo (Editor) ; Agre, Gennady (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783319447476 ; ISBN: 3319447475 ; E-ISBN: 9783319447483 ; E-ISBN: 3319447483 ; DOI: 10.1007/978-3-319-44748-3

Toàn văn sẵn có

3
Artificial Intelligence: Methodology, Systems, and Applications: 16th International Conference, AIMSA 2014, Varna, Bulgaria, September 11-13, 2014. Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Artificial Intelligence: Methodology, Systems, and Applications: 16th International Conference, AIMSA 2014, Varna, Bulgaria, September 11-13, 2014. Proceedings

Agre, Gennady ;Hitzler, Pascal ;Krisnadhi, Adila A. ;Kuznetsov, Sergei O.;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Kobsa, Alfred (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Agre, Gennady (Editor) ; Hitzler, Pascal (Editor) ; Krisnadhi, Adila A (Editor) ; Kuznetsov, Sergei O (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783319105536 ; ISBN: 3319105531 ; E-ISBN: 9783319105543 ; E-ISBN: 331910554X ; DOI: 10.1007/978-3-319-10554-3

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...