skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AGU Leadership Nominees

Eos, Transactions American Geophysical Union, 06 May 2014, Vol.95(18), pp.152-153

ISSN: 0096-3941 ; E-ISSN: 2324-9250 ; DOI: 10.1002/2014EO180006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The political rhetoric in sermons and select social media in three Pentecostal Charismatic Evangelical churches leading up to the 2014 South African election

Frahm-Arp, Maria

Journal for the Study of Religion, January 2015, Vol.28(1), pp.114-141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2413-3027

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

What happened on Tuesday? A post-election analysis

Martin, Ken ; Benson, Michelle

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

India's 2014 Elections: A Modi-Led BJP Sweep.(Brief article)(Book review)

ProtoView, 2015

ISSN: 2372-3424

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...