skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 86  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

논문 : 수출 공급함수를 이용한 경제성장이 쌀 수출에 미치는 영향 분석: 주요 쌀 수출국을 중심으로

강현수 ; 이태호

농촌경제, 2009, Vol.32(1), p.151

ISSN: 1229-8263

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

해외직접투자가 온실가스 배출량에 미치는 영향: 국내 제조업을 중심으로

김수이(Suyi Kim)

환경정책, 2019, Vol.27(3), pp.21-50

ISSN: 1598-835X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

한국기업의 해외직접투자의 군집효과에 대한 실증분석

허정

Empirical Analysis on Agglomeration Effect of Foreign Direct Investment of Korean Firms

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

한국기업의 대 베트남 투자진출이 양국 경제에 미친 영향에 관한 실증연구 - 제조업 분야를 중심으로

노승혁

An Empirical study on the influence of Korean FDI to Vietnam on Korea-Vietnam Economy : Based on  Manufacturing Industry

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

무역을 위한 원조(Aid for Trade)가 그린필드 투자에 미치는 영향

이현훈

Aid for Trade and Greenfield Investment

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

기업 국제화의 선행요인과 결과에 대한 연구: 기업 의사결정 집단에 대한 통합적 접근

박종훈

Antecedents and consequences of firm internationalization: An integrative approach to decision-making groups in firms

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

국내 기업의 해외직접투자와 기업 경영

전봉걸

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

기업의 생산성과 해외직접투자의 타이밍

김상호

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

북중 경제관계의 정치경제적 논리: 중국의 대북 해외직접투자를 중심으로

정헌주

Politico-Economic Logic of Sino-North Korean Economic Relations: Analysis of China’s Foreign Direct Investment in North Korea

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreign Direct Investment, Technology Spillover, and the Multinational Enterprises’ Global Strategy

장세진

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

분위수회귀에서 자기상관 검정

김태환

Testing for Serial Correlation in Conditional Quantile Models

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

기업의 생산성이 해외직접투자 선택에 미치는 영향에 대한 실증분석

허정

The effect of firm productivity on choices of foreign direct investment

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

해외진출 자회사의 핵심활동에서 지속적인 조직변화가 생존에 미치는 연구

김경호

Post-entry On-going Organizational Changes in Core Activities of Foreign Subsidiaries and Firm Survival

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

공간모형을 통한 한국의 해외직접투자가 교역에 미치는 영향 분석

이순철

The Impact of Korea’s Outward FDI on Trade in the Spatial Dimensions

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

한미FTA 이후 한미투자협력: 양국기업 직접투자의 새로운 형태와 정책시사점

이성봉

Investment Cooperation between the U.S. and Korea after the U.S.-Korea FTA: New Patterns of Direct Investment by Firms of the Two Countries and Policy Implications

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

다국적기업의 사회적 책임: 사회안전망 구축을 중심으로

박병일

Multinational Enterprises' Corporate Social Responsibility: Focusing on Social Safety Nets

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

해외직접투자의 성과에 대한 고찰: 진출국에서의 환경경영 압력의 효과

문정빈

Performance implications of environmental pressure on foreign investment

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

한국기업의 중남미 진출과 기업가치

이유경

Foreign Direct Investment of Korean Firms in Latin America and Firm Value

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

해외직접투자, 금융시장발전, 그리고 소득불균형에 관한 연구

김동현

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

기술 집약형 중소벤처기업의 해외진출 전략과 경영성과에 관한 연구: 현지 파트너와의 네트워크 관계특성을 중심으로

이응석

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 86  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (4)
 2. 2000đến2005  (5)
 3. 2006đến2009  (20)
 4. 2010đến2014  (17)
 5. Sau 2014  (13)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Nhan đề tạp chí 

 1. 농촌경제  (1)
 2. 환경정책  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Korean  (84)
 2. Chinese  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 방호열
 2. 노승혁
 3. 문정빈
 4. 김주권
 5. 오대혁

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...