skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 11.777  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

明의 제2차 紅夷砲 구매와 관련된 두 문서

안상현(Ahn, Sang-Hyeon)

규장각, 2011, Vol.39, pp.377-405

ISSN: 1975-6283

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

15-16세기 동남아 해상무역의 특성과 변화: 포르투갈의 진출과 영향을 중심으로 ( Articles : Nature and Changes of Southeast Asian Maritime Trade in 15-16 Century: Focused on Portuguese Contact and Influences )

김동엽 ; Dong Yeob Kim

동남아시아연구, 2011, Vol.21(2), p.1

ISSN: 1229-6899

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

일반논문 : 브라질 실용 포어에 미친 아프리카어의 어휘적 영향 ( Articles : A Influencia de Vocabularios de Origem Africana em Uso no Portugues Brasileiro )

김한철 ; Han Chul Kim

이베로아메리카, 2011, Vol.13(1), p.1

ISSN: 1229-9111

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

총신 올리바레스(Olivares) 시대의 포르투갈인 콘베르소와 종교재판소 ( The Portuguese New Christians and the Inquisition in the time of the favourite Olivares )

이은해 ; Eun Hae Lee

스페인라틴아메리카연구, 2013, Vol.6(1), p.191

ISSN: 2092-4984

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

동양근대사 수업활용을 위한 중국의 세계 문화유산 조사 연구

이경규(李京圭)

동아인문학, 2013, Vol.25, pp.185-210

ISSN: 1598-6888

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

포르투갈 아조레스 제도의 지리경관 ( Geographical landscapes of the Azores, Portugal )

김창환 ; Chang Hwan Kim

한국사진지리학회지, 2013, Vol.23(2), p.175

ISSN: 2288-9795

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

역사학 : 명대(明代) 마카오의 해상무역(海上貿易)과 동서문화(東西文化)의 교류 ( 明代澳門海上貿易與東西文化交流 )

이경규

인문과학연구, 2011, Vol.15, p.123

ISSN: 1738-088X

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

16세기 중엽 포르투갈인들이 본 동아시아 해상질서 ( On the East Asian Marine Order From the perspective of Portuguese in the Mid- Sixteenth Century )

홍성화 ; Sung Hwa Hong

사림(성대사림), 2014, Vol.49, p.1

ISSN: 1229-9545

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

16-17세기 포르투갈의 對동아시아 무역의 성쇠

홍성화(Hong, Sung-Hwa)

역사와경계, 2017, Vol.105, pp.453-495

ISSN: 1598-625X

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

창업교육을 위한 교육자 양성

최종인 ; 황보윤

벤처창업연구, 2012, Vol.7(1), pp.207-214

ISSN: 1975-7557

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

이베리아 반도 지명과 아랍어와의 관계 고찰 ( A Study of Relation between Arabic and Spanish Comparison with the Place Names in the Iberian Peninsula )

이규철 ; Kyu Cheol Yi

아랍어와 아랍문학, 2016, Vol.20(1), p.37

ISSN: 1229-0882

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

브라질 실용 포어에 미친 아프리카어의 어휘적 영향

김한철(Han Chul Kim)

이베로아메리카, 2011, Vol.13(1), pp.1-39

ISSN: 1229-9111

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

포르투갈 리스본의 역사문화경관 고찰 ( A Study on Historic and Cultural Landscapes of Lisbon in Portugal )

이혁진 ; Hyuk Jin Lee ; 신애경 ; Ae Kyung Shin

한국사진지리학회지, 2015, Vol.25(1), p.87

ISSN: 2288-9795

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

포르투갈어의 비강이중모음

현기홍(Ki-Hong Hyeon)

이베로아메리카, 2014, Vol.16(2), pp.65-109

ISSN: 1229-9111

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

포르투갈의 은행업규제와 그 시사점에 관한 연구

백정웅(Joeng-Woong Baik)

기업법연구, 2013, Vol.27(4), pp.441-467

ISSN: 1598-3722

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

기유라그의 『포르투갈 수녀의 편지들 Lettres portugaises』(1669)에 나타난 자아표출의 양상 연구

이윤수(Lee Yunsoo)

프랑스문화예술연구, 2017, Vol.62, pp.215-246

ISSN: 1229-5574

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

신세계에서의 포르투갈 유대인과 종교재판

서성철(Sung-Chul Suh)

이베로아메리카, 2015, Vol.17(1), pp.61-91

ISSN: 1229-9111

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

아이레스 마테우스 건축에 나타난 디자인 조직체로서의 서브 트랙션 방법과 특성에 관한 연구

김종진(Kim, Jong-Jin)

한국실내디자인학회 논문집, 2016, Vol.25(2), pp.3-12

ISSN: 1229-7992

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

현대 포르투갈 건축의 공간적 톤에 관한 연구

이길호(Lee, Kil-Ho) ; 이정욱(Lee, Jung-Wook)

한국실내디자인학회 논문집, 2012, Vol.21(6), pp.100-108

ISSN: 1229-7992

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

바로크 시대 반유대주의 입장에 대한 고찰: 케베도의 『유대인들에 대한 증오 Execración de los judíos』를 중심으로

이은해(Lee, Eunhae)

외국문학연구, 2013, Issue 51, pp.277-301

ISSN: 1226-444X

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 11.777  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1959  (376)
 2. 1959đến1975  (449)
 3. 1976đến1988  (6.933)
 4. 1989đến2002  (3.387)
 5. Sau 2002  (266)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Portuguese  (10.407)
 2. Dutch  (431)
 3. German  (341)
 4. Spanish  (296)
 5. Multiple languages  (101)
 6. Korean  (53)
 7. French  (45)
 8. Polish  (28)
 9. English  (16)
 10. Swedish  (16)
 11. Norwegian  (9)
 12. Italian  (8)
 13. Danish  (3)
 14. Czech  (1)
 15. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. MANUEL MOURA
 2. LUSA
 3. ANTONIO COTRIM
 4. Acacio Franco
 5. António Cotrim

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...