skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 89  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

일개 제조업체 근로자의 직업성 스트레스 관련 요인 ( Occupational Stress of the Workers in a Electronic Manufacturing Factory )

김정희 ; Jeong Hee Kim ; 윤순녕 ; Soon Nyoung Yun

지역사회간호학회지, 2001, Vol.12(1), p.239 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-9594

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

요통을 가진 남성 제조업 근로자에 대한 수지 뜸 요법과 압봉자극법 적용 효과

김연옥 ; 최순옥 ; 김지원 ; Kim, Yeoun Ok ; Choi, Soon Ock ; Kim, Jee Won

지역사회간호학회지 = Journal of korean academy of community health nursing, 2019, Vol.30(3), pp.336-344 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-9594

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

제조업 근로자의 직무스트레스 요인과 대처전략, 스트레스 반응간의 관계 ( The Relationships between Job Stressor, Coping Strategies, and Stress Responses of Manufacturing Workers )

김정희 ; Jeong Hee Kim ; 윤순녕 ; Soon Nyoung Yun

지역사회간호학회지, 1999, Vol.10(2), p.387 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-9594

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

해외직접투자가 온실가스 배출량에 미치는 영향: 국내 제조업을 중심으로

김수이(Suyi Kim)

환경정책, 2019, Vol.27(3), pp.21-50

ISSN: 1598-835X

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

지역개발격차를 결정하는 요인분석 ( What determines the regional develpment gap? )

전영서 ; Young Seo Jeun

경제연구, 2009, Vol.30(2), p.53

ISSN: 1226-2153

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

혁신의 생산성 증대효과에 관한 실증연구: 제조업과 서비스업에서의 산업간 비교

이상용

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

한국 제조업의 서비스화: 다국적 기업과 국내 기업 간의 비교 실증연구

허정

Servicification of Manufacturing in Korea: Comparison between multinational and domestic firms

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

한국 ICT제조업의 수출경쟁력 분석을 통한 수출상품의 지역 다각화 및 전략적 접근방안에 관한 연구

조인택

A Study on the Region Diversification and Strategic Approach for Export Commodity through the Analysis of Export Competitiveness of Korea's ICT Manufacturing Industry

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

국내 업종별 및 기업규모별 기술혁신활동의 효율성에 근거한 혁신 증진 방안에 관한 연구

김문수(한국외국어대학교

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

세계화시대 인구이동이 경제발전에 끼치는 함의: 재브라질 한인사회를 중심으로

최금좌

The Implications of Migration to Economic Development in the Global Era: in the case of Korean Community in Brazil

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

중국의 국가 자본주의에 대한 검토

여유경(경희대학교

Rethinking China's State Capitalism

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

한국형 선진 산업구조 및 산업발전 모형에 관한 연구 - 제조·서비스업의 국제경쟁력 분석을 통한 신융합산업 적용을 중심으로

조인택

A Study on the Korean Model of Advanced Industrial Structure and Industrial Development - Focusing on Application of New-Convergence Industries Based on the International Competitiveness Analysis of Manufacture Industries and Service Industries

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

부산 제조업의 규모별 부문별 통계자료 정비와 그 시사점 : 1945-2000

김대래 ; 김호범 ; 장지용 ; 박영구 ; 박섭 ; 정이근

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

WTO가입후 중국 부품산업의 발전현황과 파급효과 - 한중교역에 미치는 영향을 중심으로

김용선

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

18세기 후반 영국의 상인·제조업자와 국가: 경제 규제에 대한 청원을 중심으로 (1756-1784)

김대륜

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

외국인직접투자의 입지 선정에 있어서 노동시장조건의 영향

최종일

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

재일(在日)제주인 기업가의 사회적 배경 연구

고광명

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

산업 전력요금 인상의 공급가격 및 전력수요 절감 효과 분석

이명헌

An Analysis on the Effects of Higher Power Rates on Supply Price and Power Savings for Korean Manufacturing Sectors

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

산업도시의 육아문제의 의학적 담론과 현실

박찬영

Industrial cities and Infant care problems in Britain: Medical discourses and Realities

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

제주지역의 발전과 재일(在日)제주인의 공헌

고광명

Development of Jeju Region and Contribution of People from Jeju Island in Japan

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 89  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (10)
 2. 2003đến2006  (19)
 3. 2007đến2010  (25)
 4. 2011đến2015  (10)
 5. Sau 2015  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Korean  (86)
 2. English  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 장지용
 2. 김대래
 3. 박영구
 4. 박섭
 5. 조인택

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...