skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 63  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

특집 : 1987 년도 춘계연수강좌 ; 내분비 질환 환자의 마취 ( Special Edition : Anesthetic for Endocrine Diseases )

박주열 ; Ju Yuel Park

Korean Journal of Anesthesiology(구 대한마취과학회지), 1987, Vol.20(3), p.265 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2005-6419

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

심포지움 : 심정지 ; 심소생술 후유증 및 심정지의 예방

박주열

Korean Journal of Anesthesiology(구 대한마취과학회지), 1976, Vol.9(2), p.23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2005-6419

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

원저 : Vecuronium 에 의한 근이완으로부터의 적절한 회복에 대한 평가 ( Assessment of Adequate Recovery from Vecuronium - Induced Neuromuscular Blockade )

장진호 ; Jin Ho Jang ; 박진우 ; Jin Woo Park ; 박주열 ; Joo Yeol Park

Korean Journal of Anesthesiology(구 대한마취과학회지), 1993, Vol.26(3), p.483 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2005-6419

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

원저 : 소아에서 동맥혈 이산화탄소분압과 호기말 이산화탄소분압의 비교 ( Comparison of Arterial Carbon Dioxide Tension and End-tidal Carbon Dioxide Tension in Infants and Children )

신치만 ; Chee Mahn Shin ; 박주열 ; Ju Yuel Park ; 이태인 ; Tae In Lee

Korean Journal of Anesthesiology(구 대한마취과학회지), 1991, Vol.24(3), p.490 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2005-6419

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

원저 : 뇌동맥류 수술시 신경이완마취와 Isoflurane 마취중 동맥혈과 내경정맥혈 산소함량 차이의 비교 ( Comparison of the Cerebral Arterio - Venous Oxygen Content Differences ( AVDO2 ) during Isoflurane and Neurolept Anesthesia for Aneurysmal Surgery )

김영재 ; Young Jae Kim ; 박주열 ; Ju Yuel Park ; 김하수 ; Haa Soo Kim

Korean Journal of Anesthesiology(구 대한마취과학회지), 1992, Vol.25(1), p.148 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2005-6419

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

원저 : 균형마취시의 Fentanyl , Morphine , Meperidine 의 비교 연구 ( Comparative Study of Fentanyl , Meperidine , and Morphine in Balanced Anesthesia )

박인주 ; In Joo Park ; 박진우 ; Jin Woo Park ; 박주열 ; Joo Yeol Park

Korean Journal of Anesthesiology(구 대한마취과학회지), 1990, Vol.23(5), p.735 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2005-6419

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

원저 : 간엽절제술시 Citrate 투여후 혈중 Ionized Calcium 의 변화 ( Change of Ionized Calcium following Blood Transfusion during Hepatic Lobectomy )

김규완 ; Gyu Wan Kim ; 신치만 ; Chee Mahn Shin ; 박주열 ; Joo Yuel Park

Korean Journal of Anesthesiology(구 대한마취과학회지), 1992, Vol.25(6), p.1093 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2005-6419

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

원저 : 고농도 N2O 마취하에서 동맥혈 산소분압 측정 ( Arterial Oxygen Tension Measurements during Nitrous Oxide - Oxygen Anesthesia )

정순호 ; Soon Ho Jeong ; 박진우 ; Jin Woo Park ; 박주열 ; Ju Yuel Park

Korean Journal of Anesthesiology(구 대한마취과학회지), 1992, Vol.25(6), p.1158 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2005-6419

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

원저 : 개에서 Fentanyl 정맥마취 후 Naloxone 과 Nalbuphine 에 의한 길항시 혈역학적 효과 ( Hemodynamic Effects of Naloxone and Nalbuphine Following High-dose Fentanyl Anesthesia in Dogs )

김영재 ; Young Jae Kim ; 박주열 ; Ju Yuel Park ; 박진우 ; Jin Yoo Park

Korean Journal of Anesthesiology(구 대한마취과학회지), 1991, Vol.24(3), p.478 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2005-6419

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

원저 : 동맥혈 이산화탄소분압이 내경정맥 산소농도에 미치는 영향 ( Changes of Internal Jugular Venous Oxygen Content with Differences in Arterial CO2 Tension )

임정학 ; Jung Hak Lim ; 신치만 ; Chee Mahn Shin ; 박주열 ; Joo Yeul Park

Korean Journal of Anesthesiology(구 대한마취과학회지), 1988, Vol.21(3), p.493 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2005-6419

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

증례보고 : 변형 근치 유방절제술 시 발생한 폐혈전색전증

최영균 ; Young Gyun Choi ; 신상우 ; Sang Wu Shin ; 이근무 ; Geun Mu Lee ; 정순호 ; Sun Ho Cheong ; 신치만 ; Chee Mahn Shin ; 김영재 ; Young Jae Kim ; 박주열 ; Ju Yeol Park

Korean Journal of Anesthesiology(구 대한마취과학회지), 2004, Vol.47(4), p.585 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2005-6419

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

임신성 급성 지방간 환자의 제왕 절개술 마취 관리 1예 -증례 보고-

정순호 ; Soon Ho Cheong ; 김영환 ; Young Whan Kim ; 김세용 ; Seo Yong Kim ; 이근무 ; Kun Moo Lee ; 최영균 ; Young Kyun Choe ; 김영재 ; Young Jae Kim ; 박진우 ; Jin Woo Park ; 신치만 ; Chee Mahn Shin ; 박주열 ; Ju Yuel Park

Korean Journal of Anesthesiology(구 대한마취과학회지), 2002, Vol.43(1), p.126 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2005-6419

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

임상연구 : Systolic Pressure Variation 과 Pulse Oxymeter 의 Plethysrnographic Pulse Wave Variation 의 비교 ( Clinical Investigations : Comparison of Systolic Pressure Variation and Plethysrnographic Pulse Wave Variation of a Pulse Oximeter )

신치만 ; Chee Mahn Shin ; 임세훈 ; Se Hun Lim ; 김정훈 ; Jeong Hun Kim ; 정순호 ; Soon Ho Jeong ; 최영균 ; Joung Kyun Choe ; 김영재 ; Young Jae Kim ; 박진우 ; Jin Woo Park ; 박주열 ; Ju Yuel Park

Korean Journal of Anesthesiology(구 대한마취과학회지), 2001, Vol.40(6), p.695 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2005-6419

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

증례 : 임신성 급성 지방간 환자의 제왕 절개술 마취 관리 1 예 - 증례 보고 - ( Case Report : One Case of Anesthetic Management for a Cesarian Section in a Patient with Acute Fatty Liver of Pregnancy - A case report - )

정순호 ; Soon Ho Cheong ; 김영환 ; Young Whan Kim ; 김세용 ; Seo Yong Kim ; 이근무 ; Kun Moo Lee ; 최영균 ; Young Kyun Choe ; 김영재 ; Young Jae Kim ; 박진우 ; Jin Woo Park ; 신치만 ; Chee Mahn Shin ; 박주열 ; Ju Yuel Park

Korean Journal of Anesthesiology(구 대한마취과학회지), 2002, Vol.43(1), p.126 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2005-6419

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

임상연구 : Lidocaine 정주 후 경두개 도플러를 이용하여 측정한 중대뇌동맥 혈류속도의 변화

김영재 ; Young Jae Kim ; 박상운 ; Sang Woon Park ; 이근무 ; Kun Moo Lee ; 정순호 ; Soon Ho Cheong ; 최영균 ; Young Kyun Choe ; 박진우 ; Jin Woo Park ; 신치만 ; Chee Mahn Shin ; 박주열 ; Ju Yuel Park

Korean Journal of Anesthesiology(구 대한마취과학회지), 2003, Vol.45(5), p.632 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2005-6419

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

임상연구 : Thiopental 투여 후 전기경련요법을 시행받는 환자에서 경련 직전 Bispectral Index 점수와 경련 지속시간과의 관계

최영균 ; Young Kyun Choe ; 이승록 ; Seung Rok Lee ; 이근무 ; Kun Moo Lee ; 정순호 ; Soon Ho Cheong ; 김영재 ; Young Jae Kim ; 신치만 ; Chee Mahn Shin ; 박주열 ; Ju Yuel Park

Korean Journal of Anesthesiology(구 대한마취과학회지), 2003, Vol.45(6), p.693 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2005-6419

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

임상연구 : 뇌수술 중 경정맥구 산소포화도 감시 ( Clinical Investigations : Jugular Bulb Venous Oxygen Saturation Monitoring in Brain Surgery )

정순호 ; Soon Ho Cheong ; 오성민 ; Seong Min Oh ; 최영균 ; Young Kyun Choi ; 김영재 ; Young Jae Kim ; 박진우 ; Jin Woo Park ; 신치만 ; Chee Mahn Shin ; 박주열 ; Ju Yuel Park

Korean Journal of Anesthesiology(구 대한마취과학회지), 2001, Vol.40(5), p.599 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2005-6419

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

혈액응고 및 섬유소용해에 대한 Propofol 마취의 효과: 뇌동맥류 결찰 시 혈전탄성묘사기에 의한 평가

김영재 ; Young Jae Kim ; 송동현 ; Dong Hyun Song ; 김정훈 ; Jung Hoon Kim ; 정순호 ; Soon Ho Cheong ; 최영균 ; Young Kyun Choe ; 박진우 ; Jin Woo Park ; 신치만 ; Chee Mahn Shin ; 박주열 ; Ju Yuel Park

Korean Journal of Anesthesiology(구 대한마취과학회지), 2002, Vol.43(1), p.38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2005-6419

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

임상연구 : 수술 전 심전도 이상소견의 빈도 ( The Incidence of Abnormal Electrocardiogram Findings in Preoperative Screening Tests )

신치만 ; Chee Mahn Shin ; 변태경 ; Tae Kyung Byun ; 이재승 ; Jae Seoung Lee ; 이근무 ; Kun Moo Lee ; 정순호 ; Soon Ho Cheong ; 최영균 ; Young Kyun Choe ; 김영재 ; Young Jae Kim ; 박주열 ; Ju Yuel Park

Korean Journal of Anesthesiology(구 대한마취과학회지), 2003, Vol.45(6), p.683 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2005-6419

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

증례보고 : 술 후 통증관리를 위한 경막외 카테테르 거치 후 발생한 복시

김영재 ; Young Jae Kim ; 변태경 ; Tae Kyung Byun ; 이근무 ; Kun Moo Lee ; 정순호 ; Soon Ho Jung ; 최영균 ; Young Kyun Choe ; 박진우 ; Jin Woo Park ; 신치만 ; Chee Mahn Shin ; 박주열 ; Ju Yuel Park

Korean Journal of Anesthesiology(구 대한마취과학회지), 2003, Vol.45(5), p.661 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2005-6419

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 63  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (57)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1986  (4)
 2. 1986đến1990  (7)
 3. 1991đến1994  (9)
 4. 1995đến1999  (19)
 5. Sau 1999  (24)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 박주열
 2. 신치만
 3. 김영재
 4. 최영균
 5. 박진우

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...