skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 991  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

병태생리학 사례기반학습이 간호대학생의 비판적 사고성향, 의사소통능력, 문제해결능력, 자기주도적 학습능력에 미치는 효과

이민희 ; 박명숙

기초간호자연과학회지 31 August 2016, Vol.18(3), pp.176-184

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

간호관리학 실습에서의 근거기반간호 교육 적용

박명화(Myong Hwa Park)

간호행정학회지, 2013, Vol.19(1), pp.39-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-9330

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

방음터널 내부의 상부배출구 간격에 따른 CO 농도분포 특성 ( The CO Gas Concentration Characteristics in a Sound Proof Road Tunnel According to the Upper Opening Installation Distance Interval )

박명식 ; Myung Sig Park

한국액체미립화학회지, 2016, Vol.21(3), p.162 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-2277

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

요양병원 간호사의 근거기반 낙상관리 이행 관련 영향요인

정현(Jeong, Hyun) ; 박명화(Park, Myonghwa)

간호행정학회지, 2017, Vol.23(3), pp.270-279 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-9330

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

사례기반 애니메이션을 활용한 간호사 대상 근거기반간호 임상질문 이러닝 프로그램 개발 및 효과

정미리(Jeong, Miri) ; 박명화(Park, Myonghwa)

성인간호학회지, 2018, Vol.30(6), pp.643-655 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-4886

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

여성결혼이민자를 위한 생식건강프로그램의 개발 및 효과

박명남(Park, Myeong Nam) ; 최소영(Choi, So Young)

Journal of Korean Academy of Nursing, 2014, Vol.44(3), pp.248-258 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2005-3673

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

다문화 산모 간호를 위한 문화적 역량증진 프로그램의 효과

박명숙(Park, Myung-Sook) ; 권영란(Kweon, Young-Ran)

Journal of Korean Academy of Nursing, 2013, Vol.43(5), pp.626-635 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2005-3673

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

구강간호교육이 노인요양시설 돌봄제공자의 구강간호 지식, 태도 및 행위와 재원노인의 구강위생에 미치는 효과

박명숙(Park, Myung Sook) ; 최스미(Choi-Kwon, Smi)

Journal of Korean Academy of Nursing, 2011, Vol.41(5), pp.684-693 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2005-3673

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

음악요법이 치매의 초조행동에 미치는 효과

공은희(Kong, Eun-Hi) ; 박명화(Park, Myonghwa)

성인간호학회지, 2015, Vol.27(1), pp.106-116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-4886

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

요양병원 간호사의 공감능력과 치매 환자 통증에 대한 태도 및 통증관리 수행도

이미현(Lee, Mihyun) ; 박명화(Park, Myonghwa)

성인간호학회지, 2016, Vol.28(4), pp.388-398 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-4886

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

노인의 주관적 청각장애와 지각된 스트레스가 의사소통 삶의 질에 미치는 영향

고영혜(Go, Younghye) ; 박명화(Park, Myonghwa)

성인간호학회지, 2017, Vol.29(5), pp.496-504 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-4886

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

병원 간호사의 근거중심 노인통증관리 지침에 대한 인지도와 수행도

김은경(Kim, Eunkyoung) ; 박명화(Park, Myonghwa)

성인간호학회지, 2012, Vol.24(1), pp.20-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-4886

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

치매 가족 지지프로그램이 가족 부양자의 부양부담감, 우울, 스트레스에 미치는 효과

박세연(Park, Seyeon) ; 박명화(Park, Myonghwa)

Journal of Korean Academy of Nursing, 2015, Vol.45(5), pp.627-640 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2005-3673

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

초등학교 고학년 학생의 학교적응력이 인터넷게임중독에 미치는 영향: 성별차이를 중심으로 ( Effects of School Adjustment on Higher Grade Elementary School Students` Internet Game Addiction: Focused on Gender Difference )

권영란 ; Young Ran Kweon ; 박명숙 ; Myung Sook Park

정신간호학회지, 2012, Vol.21(2), p.99 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-8482

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

간호조직의 지식관리, 간호사의 근거기반실무 신념 및 역량이 근거기반 의사결정에 미치는 영향

장인숙(Jang, In-Sook) ; 박명화(Park, Myonghwa)

성인간호학회지, 2016, Vol.28(1), pp.83-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-4886

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

간호사의 정보자원 접근 및 활용정도와 근거중심실무 장애요인 및 역량

이지은(Yi Jieun) ; 박명화(Park Myonghwa)

성인간호학회지, 2011, Vol.23(3), pp.255-266 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-4886

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

재가치매 환자의 미충족요구와 가족부양자의 돌봄경험 예측모형

최소라(Choi, Sora) ; 박명화(Park, Myonghwa)

Journal of Korean Academy of Nursing, 2016, Vol.46(5), pp.663-674 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2005-3673

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

한국인의 콜레스테롤 섭취 현황

박명숙(Myungsook Park) ; 권상희(Sanghui Kweon) ; 오경원(Kyungwon Oh)

대한지역사회영양학회지, 2017, Vol.22(6), pp.520-528 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-0983

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

지역사회 노인의 구강건조증 정도 및 구강건강관련 삶의 질 영향요인

박명숙(Park, Myung Sook) ; 류세앙(Ryu, Se Ang)

Journal of Korean Academy of Nursing, 2010, Vol.40(5), pp.747-755 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2005-3673

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

보건의료기관 근무 남자간호사의 재직의도 영향요인

유미(Yu, Mi) ; 강경자(Kang, Kyung Ja) ; 유수정(Yu, Su Jeong) ; 박명숙(Park, Myungsook)

간호행정학회지, 2017, Vol.23(3), pp.280-289 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-9330

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 991  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (328)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1987  (14)
 2. 1987đến1994  (53)
 3. 1995đến2002  (122)
 4. 2003đến2011  (346)
 5. Sau 2011  (407)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Tác giả 

 1. 박명규  (273)
 2. 백지운  (229)
 3. 이찬수  (229)
 4. 김학재  (229)
 5. 이문영  (229)
 6. 허남진  (229)
 7. 전재성  (229)
 8. 김성철  (229)
 9. 김병로  (229)
 10. 임홍배  (229)
 11. 한모니까  (228)
 12. 임경훈  (228)
 13. 김선  (154)
 14. 권재일  (154)
 15. 서보혁  (154)
 16. 박명희  (111)
 17. 박명숙  (80)
 18. 박명림  (77)
 19. 강채연  (75)
 20. 안동환  (75)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Korean  (845)
 2. English  (15)
 3. Chinese  (4)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 박명규
 2. 백지운
 3. 이찬수
 4. 김학재
 5. 이문영

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...