skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 217  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

점진적 근육이완요법이 항암화학요법환자의 오심과 구토, 피로, 불안 및 우울에 미치는 효과

김영재 ; 서남숙 ; Kim, Young-Jae ; Seo, Nam-Sook

종양간호학회지 = Journal of Korean oncology nursing, 2010, Vol.10(2), pp.171-179 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1598-4559

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Outer Canthus Indicator를 이용한 두부 자세 기록법의 재현성

김영재(Young-Jae Kim) ; 손병화(Byong-Wha Sohn) ; 이기준(Kee-Joon Lee)

대한치과교정학회지, 2010, Vol.40(2), pp.77-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2234-7518

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Outer Canthus Indicator를 이용한 두부 자세 기록법의 재현성

김영재 ; 손병화 ; 이기준 ; Kim, Young-Jae ; Sohn, Byong-Wha ; Lee, Kee-Joon

대한치과교정학회지 = The Korean journal of orthodontics, 2010, Vol.40(2), pp.77-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-5610

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

장애인 환자를 위한 구강의료 서비스지침 개발의 전략적 방향 - IPA 기법을 중심으로 - ( Strategic direction of developing service guidelines for dental patients with disability )

백혜란 ; Hye-ran Paik ; 이재영 ; Jae-young Lee ; 진보형 ; Bo-hyoung Jin ; 김영재 ; Young-jae Kim

대한구강보건학회지, 2016, Vol.40(4), p.261 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-388X

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

원저 : 한국의 보조생식술을 시행 받은 불임환자들의 상담실태에 대한 조사 ( Original Articles : Current Status of Infertility Counseling in Korea )

김라현 ; Ra Hyun Kim ; ; Won Moo Lee ; 김영재 ; Young Jae Kim ; ; Young Mo Sung ; 호정규 ; Jeong Kyu Hoh ; 한동운 ; Dong Woon Han ; 최영민 ; Young Min Choi ; 황정혜 ; Jung Hye Hwang

Obstetrics & Gynecology Science, 2011, Vol.54(10), p.611 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2287-8572

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

재생불량성 빈혈 환아의 전신마취 하 치과치료

이미연 ; 신터전 ; 현홍근 ; 김영재 ; 김정욱 ; 장기택 ; 김종철 ; 이상훈 ; Lee, Mi-Yeon ; Shin, Teo-Jeon ; Hyun, Hong-Keun ; Kim, Young-Jae ; Kim, Jung-Wook ; Jang, Ki-Taek ; Kim, Chong-Chul ; Lee, Sang-Hoon

대한치과마취과학회지 = Journal of the Korean Dental Society of Anesthesiology, 2013, Vol.13(4), pp.203-207

ISSN: 1598-4044

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

소아 치과진정법 시행 시 진정심도 감시를 위한 Cerebral State Monitor의 임상적 유용성

신터전 ; 현홍근 ; 김영재 ; 김정욱 ; 장기택 ; 이상훈 ; 김종철 ; 서광석 ; Shin, Teo-Jeon ; Hyun, Hong-Keun ; Kim, Young-Jae ; Kim, Jung-Wook ; Jang, Ki-Taeg ; Lee, Sang-Hoon ; Kim, Chong-Chul ; Seo, Kwang-Suk

대한치과마취과학회지 = Journal of the Korean Dental Society of Anesthesiology, 2014, Vol.14(1), pp.11-15

ISSN: 1598-4044

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

좌심실형성부전증후군 환아의 치과치료를 위한 전신마취 시 강화 후두마스크를 이용한 기도 유지

김경진 ; 신터전 ; 현홍근 ; 김영재 ; 김정욱 ; 장기택 ; 이상훈 ; 김종철 ; 서광석 ; Kim, Kyung Jin ; Shin, Teo-Jeon ; Hyun, Hong-Keun ; Kim, Young-Jae ; Kim, Jung-Wook ; Jang, Ki-Taeg ; Lee, Sang-Hoon ; Kim, Chong-Chul ; Seo, Kwang-Suk

대한치과마취과학회지 = Journal of the Korean Dental Society of Anesthesiology, 2013, Vol.13(4), pp.221-224

ISSN: 1598-4044

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Haddad 증후군 환아의 외래 전신마취 하 치과 치료

장준혁 ; 신터전 ; 김영재 ; 김정욱 ; 장기택 ; 이상훈 ; 김종철 ; 현홍근 ; Jang, Jun-Hyuk ; Shin, Teo-Jeon ; Kim, Young-Jae ; Kim, Jung-Wook ; Jang, Ki-Taeg ; Lee, Sang-Hoon ; Kim, Chong-Chul ; Hyun, Hong-Keun

대한치과마취과학회지 = Journal of the Korean Dental Society of Anesthesiology, 2013, Vol.13(4), pp.215-220

ISSN: 1598-4044

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

치의학대학원생의 심폐소생술 지식 및 심폐소생술 수행능력에 대한 조사연구

서광석 ; 이정만 ; 조경아 ; 김현정 ; 신터전 ; 현홍근 ; 김영재 ; 김정욱 ; 장기택 ; 이상훈 ; 김종철 ; Seo, Kwang-Suk ; Lee, Jung-Man ; Cho, Kyoung Ah ; Kim, Hyun-Jeong ; Shin, Teo Jeon ; Hyun, Hong-Keun ; Kim, Young-Jae ; Kim, Jung-Wook ; Jang, Ki-Taeg ; Lee, Sang-Hoon ; Kim, Chong-Chul

대한치과마취과학회지 = Journal of the Korean Dental Society of Anesthesiology, 2012, Vol.12(4), pp.209-214

ISSN: 1598-4044

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bedside Estimation of the Length of Nares-Vocal Cord in Children

이영은 ; 신터전 ; 김종철 ; 이상훈 ; 장기택 ; 김정욱 ; 김영재 ; 현홍근 ; 한효조 ; 김현정 ; 서광석 ; Lee, Young-Eun ; Shin, Teo-Jeon ; Kim, Chong-Chul ; Lee, Sang-Hoon ; Jang, Ki-Taeg ; Kim, Jung-Wook ; Kim, Youmg-Jae ; Hyun, Hong-Keun ; Han, Hyo-Jo ; Kim, Hyun-Jeong ; Seo, Kwang-Suk

대한치과마취과학회지 = Journal of the Korean Dental Society of Anesthesiology, 2011, Vol.11(2), pp.141-145

ISSN: 1598-4044

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

양대혈관 우심실 기시 환아의 Sevoflurane을 이용한 깊은 진정 하 치과치료

현홍근 ; 신터전 ; 김영재 ; 김정욱 ; 장기택 ; 이상훈 ; 김종철 ; 김현정 ; 서광석 ; 이정만 ; 신순영 ; Hyun, Hong-Keun ; Shin, Teo Jeon ; Kim, Young-Jae ; Kim, Jung-Wook ; Jang, Ki-Taeg ; Lee, Sang-Hoon ; Kim, Chong-Chul ; Kim, Hyun-Jeong ; Seo, Kwang-Suk ; Lee, Jung-Man ; Shin, Soonyoung

대한치과마취과학회지 = Journal of the Korean Dental Society of Anesthesiology, 2012, Vol.12(2), pp.115-119

ISSN: 1598-4044

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

치과 진료에 비협조적인 주의력 결핍 과잉행동 장애 증후군 환자에서의 전처치로서의 미다졸람 케타민의 근육투여

김영재 ; 신터전 ; 현홍근 ; 김정욱 ; 장기택 ; 이상훈 ; 김종철 ; 김현정 ; 서광석 ; 이정만 ; 신순영 ; Kim, Young-Jae ; Shin, Teo Jeon ; Hyun, Hong-Keun ; Kim, Jung-Wook ; Jang, Ki-Taeg ; Lee, Sang-Hoon ; Kim, Chong-Chul ; Kim, Hyun-Jeong ; Seo, Kwang-Suk ; Lee, Jung-Man ; Shin, Soonyoung

대한치과마취과학회지 = Journal of the Korean Dental Society of Anesthesiology, 2012, Vol.12(2), pp.111-114

ISSN: 1598-4044

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

원저 : 신경이완마취후 Vecuronium 에 대한 근회복시 최대흡기압과 Train of Four 비의 비교 ( Comparison of Maximum Inspiratory Pressure and Train of Four Ratio at Neuromuscular Recovery of Vecuronium after Neuroleptanesthesia )

김영재 ; Young Jae Kim

Korean Journal of Anesthesiology(구 대한마취과학회지), 1992, Vol.25(1), p.153 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2005-6419

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

미각계에서 산화질소의 역할과 산화질소 합성효소의 분포 ( ROLE OF NITRIC OXIDE AND DISTRIBUTION OF NITRIC OXIDE SYNTHASE IN THE GUSTATORY SYSTEM )

김영재 ; 김원재 ; 유선열

대한구강악안면외과학회지, June 2000, Vol.26(3), pp.262-269 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2234-7550

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

입원한 암환자의 항암화학요법 일주기 내의 오심 구토 변화

김영재(Kim, Young-Jae) ; 조인숙(Cho, In-Sook) ; 소향숙(So, Hyang-Sook)

Journal of Korean Academy of Nursing, 2004, Vol.34(7), pp.1326-1333 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2005-3673

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

저 : 흰쥐 신장에서 내인성 산화질소의 Aquaporin - 2 수분 통로 조절 ( Original Articles : Role of Nitric Oxide in the Regulation of Aquaporin - 2 Water Channels in Rat Kidney )

이종은 ; Jong Un Lee ; 김영재 ; Young Jae Kim ; 유광재 ; Gwang Jay Yoo

Kidney Research and Clinical Practice(구 대한신장학회지), 2002, Vol.21(4), p.525 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2211-9132

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

정형외과에서의 Methicillin 내성 황색포도상구균의 감염관리

하동준(Dong Joon Ha) ; 김영창(Young Chang Kim) ; 김영재(Young Jae Kim)

대한정형외과학회지, 2003, Vol.38(1), pp.34-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-2102

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[녹음자료] 면담 녹음자료

김영재

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

엑시머 근시교정술의 2년 추적조사 ( Excimer Laser Photorefractive Keratectomy : Two-year follow-up )

전성기 ; Seong Ki Jeon ; 차흥원 ; Hungwon Tchah ; 김영재 ; Yong Jae Kim

대한안과학회지, 1997, Vol.38(1), p.17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6471

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 217  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (84)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1992  (9)
 2. 1992đến1998  (20)
 3. 1999đến2004  (40)
 4. 2005đến2011  (44)
 5. Sau 2011  (92)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Korean  (144)
 2. English  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 김영재
 2. 전선혜
 3. 허정훈
 4. 손환
 5. 유정애

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...