skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 125  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

《低俗小说》主题与圆形结构用意新论

电影文学, 2010, Issue 20, pp.102-103

ISSN: 0495-5692

Toàn văn không sẵn có

2
当下纪录片象征手法的原理解析与逻辑延伸
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

当下纪录片象征手法的原理解析与逻辑延伸

中国电视 - Chinese TV, 2012, Issue 06, pp.57-63

ISSN: 1002-4751

Toàn văn không sẵn có

3
纪录片虚构与搬演,再现关系辨析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

纪录片虚构与搬演,再现关系辨析

青年记者 - Youth Journalist, 2013, Issue 24, pp.80-81

ISSN: 1002-2759

Toàn văn không sẵn có

4
离散型事件预测市场的实验研究 - Experimental Study on Prediction Market of Discrete Event
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

离散型事件预测市场的实验研究 - Experimental Study on Prediction Market of Discrete Event

; ZHAO Yu-liang

技术经济与管理研究 - Technoeconomics & Management Research, 2016, Issue 09, pp.15-19

ISSN: 1004-292X

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

制度与贫困:以中国农村贫困的制度成因为例

邓宏图

经济科学 (Economic Science), 2009, Issue 1, pp.17-29

ISSN: 1002-5839

Toàn văn không sẵn có

6
基于全构件模型的磁流变阻尼器磁路分析及测试 - Magnetic circuit analysis and testing of MR damper based on full component model
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于全构件模型的磁流变阻尼器磁路分析及测试 - Magnetic circuit analysis and testing of MR damper based on full component model

; ; ; 徐东 ; ; ; 许飞鸿

东南大学学报:自然科学版 - Journal of Southeast University(Natural Science Edition), 2017, Vol.47(03), pp.565-570 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0505

Toàn văn không sẵn có

7
多重因素约束下的网格搜索对策问题研究 - Research on the Problem of Search Games on a Lattice Under The Constraint of Multiple Factors
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

多重因素约束下的网格搜索对策问题研究 - Research on the Problem of Search Games on a Lattice Under The Constraint of Multiple Factors

; 张建军 ; 宋业新 ; ZHAO Yu-liang, ZHANG Jian-jun, SONG Ye-xin

数学的实践与认识 - Mathematics in Practice and Theory, 2017, Vol.47(11), pp.135-141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-0984

Toàn văn không sẵn có

8
多重因素约束下的网格检查对策问题研究 - Research on the Problem of Inspection Games on A Lattice Under the Constraint of Multiple Factors
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

多重因素约束下的网格检查对策问题研究 - Research on the Problem of Inspection Games on A Lattice Under the Constraint of Multiple Factors

; 张建军 ; 宋业新 ; ZHAO Yu-liang, ZHANG Jian-jun, SONG Ye-xin

数学的实践与认识 - Mathematics in Practice and Theory, 2017, Vol.47(15), pp.202-209 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-0984

Toàn văn không sẵn có

9
方案阶段结构成本的主要影响因素研究 - Research on the Main Impacting Factors of the Structural Cost in Planning Stage
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

方案阶段结构成本的主要影响因素研究 - Research on the Main Impacting Factors of the Structural Cost in Planning Stage

; 张路 ; ZHAO Yuliang, ZHANG Lu

建筑经济 - Construction Economy, 2016, Vol.37(05), pp.57-63

ISSN: 1002-851X

Toàn văn không sẵn có

10
一种新型双三相无轴承永磁同步电机结构原理及控制研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

一种新型双三相无轴承永磁同步电机结构原理及控制研究

袁建飞 ; 朱熀秋 ; ; 丁泉

电工电能新技术 - Advanced Technology of Electrical Engineering and Energy, 2017, Issue 01, pp.16-24

ISSN: 1003-3076

Toàn văn không sẵn có

11
曲妥珠单抗治疗HER2^+乳腺癌的临床进展 - Clinical progress in treatment of HER2 positive breast cancer with trastuzumab
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

曲妥珠单抗治疗HER2^+乳腺癌的临床进展 - Clinical progress in treatment of HER2 positive breast cancer with trastuzumab

朱燕(综述) ; (审校) ; ZHU Yan.

国际肿瘤学杂志 - Journal of International Oncology, 2010, Issue 8, pp.593-596 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1673-422X

Toàn văn không sẵn có

12
血清肿瘤标记物CA15.3显著升高的外源性过敏性肺泡炎一例
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

血清肿瘤标记物CA15.3显著升高的外源性过敏性肺泡炎一例

朱燕 ;

中华临床医师杂志(电子版) - Chinese Journal of Clinicians(Electronic Version), 2010, Vol.4(9), pp.I0048-I0049

ISSN: 1674-0785

Toàn văn không sẵn có

13
《低俗小说》主题与圆形结构用意新论
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

《低俗小说》主题与圆形结构用意新论

电影文学, 2010, Issue 20, pp.102-103

ISSN: 0495-5692

Truy cập trực tuyến

14
预测市场机制的研究进展与展望 - Research Progress and Prospect of Prediction Market Mechanism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

预测市场机制的研究进展与展望 - Research Progress and Prospect of Prediction Market Mechanism

李建标 ; ; LI Jianbiao, ZHAO Yuliang

科学学与科学技术管理 - Science of Science and Management of S.& T., 2012, Vol.33(08), pp.106-111

ISSN: 1002-0241

Truy cập trực tuyến

15
对应用工程量清单计价进行招标的几点浅析 - Analysis of the Application of Valuation with Bill Quantity for Tender
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

对应用工程量清单计价进行招标的几点浅析 - Analysis of the Application of Valuation with Bill Quantity for Tender

强 ; ; FENG Yu-qiang;ZHAO Yu-liang

价值工程 - Value Engineering, 2013, Vol.32(07), pp.94-95

ISSN: 1006-4311

Toàn văn không sẵn có

16
wF(p,r,q)类算子满足广义Weyl定理 - Generalized Weyl's Theorem for Class wF(p,r,q) Operators
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

wF(p,r,q)类算子满足广义Weyl定理 - Generalized Weyl's Theorem for Class wF(p,r,q) Operators

; 杨长森 ; ZHAO Yu-liang , YANG Chang-sen

内蒙古师范大学学报:自然科学版 - Journal of Inner Mongolia Normal University(Natural Science Edition), 2015, Vol.44(03), pp.304-306

ISSN: 1001-8735

Toàn văn không sẵn có

17
防倒流双芯一体式阀门设计 - Design of Anti Backflow Double Core Integrated Valve
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

防倒流双芯一体式阀门设计 - Design of Anti Backflow Double Core Integrated Valve

; 张迪 ; 唐谈 ; 郑少民 ; ZHAO Yu - liang,ZHANG Di, TANG Tan, ZHENG Shao -min

价值工程 - Value Engineering, 2017, Vol.36(24), pp.104-105

ISSN: 1006-4311

Toàn văn không sẵn có

18
山楂优良新品种雾灵红的选育
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

山楂优良新品种雾灵红的选育

耿金川 ; 金铁娟 ; 高剑利 ; ; 陆凤勤 ; 毕振良 ; 王林

中国果树 - China Fruits, 2015, Issue 02, pp.5-7 85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-8047

Truy cập trực tuyến

19
算子RS和SR的局部谱性质 - Local Spectral Properties of Operators RS and SR
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

算子RS和SR的局部谱性质 - Local Spectral Properties of Operators RS and SR

; 谢晶 ; 卜春霞 ; ZHAO Yu-liang1, XIE Jing1, BU Chun-xia2

数学的实践与认识 - Mathematics in Practice and Theory, 2013, Vol.43(14), pp.280-283 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-0984

Toàn văn không sẵn có

20
无轴承永磁薄片电机的新型单绕组结构及其精确控制 - Accurate Radial Suspension Force Control of Single Winding Bearingless Permanent Magnetic Slice Motor with New Structure
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

无轴承永磁薄片电机的新型单绕组结构及其精确控制 - Accurate Radial Suspension Force Control of Single Winding Bearingless Permanent Magnetic Slice Motor with New Structure

朱熀秋 ; ; 袁建飞 ; 丁泉 ; ZHU Huangqiu, ZHAO Yuliang, YUAN Jianfei, DING Quart

电机与控制应用 - Electric machines & control application, 2016, Vol.43(09), pp.1-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1673-6540

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 125  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (3)
 2. 1999đến2004  (8)
 3. 2005đến2007  (12)
 4. 2008đến2011  (36)
 5. Sau 2011  (66)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (16)
 2. English  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 赵玉亮
 2. 林蓉燕
 3. 于晶琳
 4. 孙明霞
 5. 王晓云

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...