skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Development of the Reform of Education under Education for German Pre-service Teacher Sustainable Development
可持续发展教育背景下德国职前教师教育改革的新动向及启示

于喆 曲铁华

研究 (Teacher Education Research), 2014, 26(1), pp.97-102 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1672-5905

Toàn văn không sẵn có

2
可持续发展教育背景下德国职前教师教育改革的新动向及启示 - New Development of the Reform of Education under Education for German Pre-service Teacher Sustainable Development
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

可持续发展教育背景下德国职前教师教育改革的新动向及启示 - New Development of the Reform of Education under Education for German Pre-service Teacher Sustainable Development

于喆 ; 曲铁华 ; YU Zhe, QU Tie-hua

研究 - Teacher Education Research, 2014, Vol.26(01), pp.97-102 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1672-5905

Truy cập trực tuyến

3
博洛尼亚进程背景下德国职前教师教育改革研究 - A Study of the Reform of German Pre-Service Teacher Education under the Bologna Process
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

博洛尼亚进程背景下德国职前教师教育改革研究 - A Study of the Reform of German Pre-Service Teacher Education under the Bologna Process

于喆 ; 曲铁华 ; YU Zhe, QU Tiehua

外国研究 - Studies in Foreign Education, 2015, Vol.42(02), pp.99-107

ISSN: 1006-7469

Toàn văn không sẵn có

4
吸引优秀毕业生进入教师职业——英国职前教师培训助学金政策述评 - Attracting Outstanding Graduates into Teaching Profession -A Review of British Initial Teacher Training Bursary Policy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

吸引优秀毕业生进入教师职业——英国职前教师培训助学金政策述评 - Attracting Outstanding Graduates into Teaching Profession -A Review of British Initial Teacher Training Bursary Policy

王岩 ; WANG Yan

外国研究 - Studies in Foreign Education, 2014, Vol.41(01), pp.121-128

ISSN: 1006-7469

Toàn văn không sẵn có

5
20世纪90年代初英国职前教师教育改革
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

20世纪90年代初英国职前教师教育改革

朱镜人 ; ZHUJinren;Research Center of Teacher Education,Hefei Normal University;Quality-oriented Education Research Center for College Students,Xinhua University

合肥范学院学报 - Journal of Hefei Normal University, 2016, Issue 04, pp.17-20

ISSN: 1674-2273

Toàn văn không sẵn có

6
英国职前教师教育改革发展探析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

英国职前教师教育改革发展探析

王岩

重庆第二范学院学报 - Journal of Chongqing College of Education, 2013, Vol.26(05), pp.165-170

ISSN: 1008-6390

Toàn văn không sẵn có

7
论国外职前教师教育改革的热点与特征
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

论国外职前教师教育改革的热点与特征

龙宝新

现代论丛, 2016, Issue 02, pp.53-61

ISSN: 2095-6762

Toàn văn không sẵn có

8
浅析第二次世界大战后初期日本职前教师教育改革的问题
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

浅析第二次世界大战后初期日本职前教师教育改革的问题

杨义

大众文艺:学术版, 2010, Issue 8, pp.219-219

ISSN: 1007-5828

Toàn văn không sẵn có

9
战后初期日本职前教师教育改革的借鉴
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

战后初期日本职前教师教育改革的借鉴

杨义

考试周刊, 2010, Issue 13, pp.20-20

ISSN: 1673-8918

Toàn văn không sẵn có

10
论当代美国职前教师教育改革的动向 - On the Contemporary Trend of American Pre-service Teacher Education Reform
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

论当代美国职前教师教育改革的动向 - On the Contemporary Trend of American Pre-service Teacher Education Reform

龙宝新 ; LONG Baoxin

扬州大学学报:高研究版 - Journal of Yangzhou University(Higher Education Study Edition), 2016, Issue 02, pp.3-9

ISSN: 1007-8606

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. 于喆
  2. 王岩
  3. 曲铁华
  4. 龙宝新
  5. 杨义

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...