skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
基于能力培养的“有机波谱解析”课程教学实践
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于能力培养的“有机波谱解析”课程教学实践

王金明

中国电力教育:中 - China Electric Power Education, 2012, Issue 06, pp.63-64

ISSN: 1007-0079

Toàn văn không sẵn có

2
《有机波谱解析》教学浅见 - The Research and Analysis of the Course of Spectroscopy Analysis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

《有机波谱解析》教学浅见 - The Research and Analysis of the Course of Spectroscopy Analysis

李云志 ; 江洪波 ; 盛丽 ; LI Yun-zhi,JIANG Hong-bo,SHENG Li

广州化工 - GuangZhou Chemical Industry and Technology, 2012, Vol.40(06), pp.148-149

ISSN: 1001-9677

Toàn văn không sẵn có

3
基于应用能力培养的《有机波谱解析》教学实践 - Teaching Practice of Organic Spectroscopy Analysis Course Based on Application Ability Cultivation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于应用能力培养的《有机波谱解析》教学实践 - Teaching Practice of Organic Spectroscopy Analysis Course Based on Application Ability Cultivation

周峰岩 ; 刘丽娟 ; 闫鹏 ; 张文志 ; 赵玉亮 ; 周利 ; ZHOU Feng-yan, LIU Li-juan, YAN Peng, ZHANG Wen-zhi, ZHAO Yu-liang, ZHOU Li

广州化工 - GuangZhou Chemical Industry and Technology, 2014, Vol.42(24), pp.178-179

ISSN: 1001-9677

Toàn văn không sẵn có

4
关于中医药院校《有机波谱解析》教学的思考
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

关于中医药院校《有机波谱解析》教学的思考

杨光明 ; 潘扬

中国民族民间医药杂志 - Chinese Journal of Ethnomedicine and Ethnopharmacy, 2010, Vol.19(22), pp.43-45

ISSN: 1007-8517

Toàn văn không sẵn có

5
PBL教学法在有机波谱解析中应用探索 - Application of PBL Teaching Method on the Wave Spectrum analysis on Organic Compounds
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PBL教学法在有机波谱解析中应用探索 - Application of PBL Teaching Method on the Wave Spectrum analysis on Organic Compounds

张晓梅 ; 徐国财 ; 陈超越 ; Zhang Xiaomei, Xu Guocai, Chen Chaoyue

化工高等教育 - Higher Education in Chemical Engineering, 2009, Vol.26(6), pp.74-76

ISSN: 1000-6168

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...