skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 288  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

一部匠心独具的中国基础教育史研究力作——评黄书光等著《文化差异与价值整合——百年中国基础教育改革进程中的思想激荡》

河北师范大学学报:教育科学版 (Journal of Hebei Normal University), 2013, Issue 3, pp.F0002-F0002

ISSN: 1009-413X

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Study of the Resolutions to the Plight of Teacher Education in the Context of Professionalization
专业化语境下我国教师教育的困境与破解路径

湖南师范大学教育科学学报 (Journal of Educational Science of Hunan Normal University), 2012, 11(4), pp.9-12

ISSN: 1671-6124

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Explicit of Tacit Knowledge of Teachers Based on Self-reflection
基于自我反思的教师缄默知识的显性化

四川师范大学学报:社会科学版 (Journal of Sichuan Normal University(Social Science Edition)), 2013, Issue 1, pp.89-93

ISSN: 1000-5315

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

城乡教育一体化视阈下梁漱溟乡村建设理论及本土启示

慈玲玲

广西社会科学 (Guangxi Social Sciences), 2014, Issue 2, pp.190-195

ISSN: 1004-6917

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of the Reform of the German Intercultural Teacher Education
德国跨文化教师教育改革的发展与新动向

于喆

东北师大学报:哲学社会科学版 (Journal of Northeast Normal University(Social Science)), 2014, Issue 6, pp.207-211

ISSN: 1001-6201

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

中国农村义务教育法制运行之特点分析及启示

张燕

兰州学刊, 2013, Issue 5, pp.189-194

ISSN: 1005-3492

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Development of the Reform of Education under Education for German Pre-service Teacher Sustainable Development
可持续发展教育背景下德国职前教师教育改革的新动向及启示

于喆

教师教育研究 (Teacher Education Research), 2014, 26(1), pp.97-102 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1672-5905

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Exploration of the Change and Influence of the Rural Basic Education Policies in the New China
新中国农村基础教育政策的变迁及影响因素探析

樊涛

东北师大学报:哲学社会科学版 (Journal of Northeast Normal University(Social Science)), 2011, Issue 1, pp.147-153

ISSN: 1001-6201

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

城镇化进程中乡村教化的发展路向

袁媛

社会科学战线 (Social Science Front bimonthly), 2011, Issue 9, pp.192-197

ISSN: 0257-0246

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Future Development of Normal Education Under the Background of Deep Integration Between Information Technology and Education
信息技术与教育“深度融合”背景下师范教育的未来发展

邵林海

黑龙江高教研究 (Heilongjiang Researches on Higher Education), 2015, Issue 5, pp.102-105

ISSN: 1003-2614

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Directions of College Teachers and Students'Cultural Transmission In the Cyber Age
网络时代视野下的高校师生文化传递新路向

范士龙

现代教育技术 (Modern Educational Technology), 2011, 21(1), pp.25-27

ISSN: 1009-8097

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

现代化进程中我国农村教育价值取向的嬗变及重构

苏刚

内蒙古社会科学 (Inner Mongolia Social Sciences), 2014, Issue 2, pp.159-163

ISSN: 1003-5281

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wang Gongbi and his educational thoughts of new village
王拱璧“新村”教育思想及其本土化实践

慈玲玲

河北师范大学学报:教育科学版 (Journal of Hebei Normal University), 2012, 14(9), pp.26-32

ISSN: 1009-413X

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

典型国家农村义务教育投融资法制比较研究

张燕

湖北社会科学 (Social Sciences in Hubei), 2011, Issue 7, pp.162-165

ISSN: 1003-8477

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“教育梦”追寻下的大学教师理想素养研究

慈玲玲

黑龙江高教研究 (Heilongjiang Researches on Higher Education), 2014, Issue 9, pp.80-82

ISSN: 1003-2614

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the development of the social education around the 1911 revolution
辛亥革命前后社会教育发展比较研究

慈玲玲

河北师范大学学报:教育科学版 (Journal of Hebei Normal University), 2011, 13(9), pp.38-42

ISSN: 1009-413X

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Well-off Society Development and National Identity Research
社会和谐发展的民族认同及其教育研究

张立军

东北师大学报:哲学社会科学版 (Journal of Northeast Normal University(Social Science)), 2011, Issue 2, pp.182-186

ISSN: 1001-6201

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Meaning Discrimination of Rural Education from Historical Perspective
历史视角下“农村教育”含义辨析

樊涛

四川师范大学学报:社会科学版 (Journal of Sichuan Normal University(Social Science Edition)), 2014, 41(3), pp.94-99

ISSN: 1000-5315

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Harmonious Relationship Between Teachers and Students to Promote the Network Society Strategy
网络社会和谐师生关系促进策略研究

范士龙

现代教育技术 (Modern Educational Technology), 2013, 23(9), pp.81-85

ISSN: 1009-8097

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Analysis of the Basic Approach and Inner Logic of the Rural Elementary Education Policy Change in the Period of the Republic of China
民国时期农村基础教育政策变迁的基本路径与内在逻辑

慈玲玲

湖南师范大学教育科学学报 (Journal of Educational Science of Hunan Normal University), 2013, 12(5), pp.48-53

ISSN: 1671-6124

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 288  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1995  (15)
 2. 1995đến1999  (17)
 3. 2000đến2004  (43)
 4. 2005đến2010  (105)
 5. Sau 2010  (108)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 曲铁华
 2. QU Tie-hua
 3. 袁媛
 4. 朱永坤
 5. 马艳芬

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...