skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 118  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

全程实践理念下高校学前教育专业师资队伍面临的困境与应对

王小鹤

育与职业 (Education and Vocation), 2015, Issue 2, pp.90-91

ISSN: 1004-3985

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

学前教师教育集团化办学战略思考

刘燕楠

中国刊 (Journal of The Chinese Society of Education), 2013, Issue 10, pp.43-47

ISSN: 1002-4808

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

终身教育理念下学前教师继续教育课程建设研究*-以“学前教育政策与法规”为例

郭晓溶

中国远程育 (Distance Education in China), 2013, Issue 13, pp.88-92

ISSN: 1009-458X

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

欠发达地区农村学前教师的专业化发展

姚篮

育评论, 2014, Issue 11, pp.39-41

ISSN: 1004-1109

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

天津市农村学前教师网络培训需求及对策研究

平凡 刘丽娜 李珍珍

中国远程育 (Distance Education in China), 2013, Issue 1, pp.52-57

ISSN: 1009-458X

Toàn văn không sẵn có

6
发达国家学前教师职前教育课程特点探析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

发达国家学前教师职前教育课程特点探析

方钧君

外国中小育, 2011, Issue 5, pp.37-39

ISSN: 1007-8495

Toàn văn không sẵn có

7
全程实践理念下高校学前教育专业师资队伍面临的困境与应对
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

全程实践理念下高校学前教育专业师资队伍面临的困境与应对

王小鹤

育与职业 - Education and Vocation, 2015, Issue 02, pp.90-91

ISSN: 1004-3985

Truy cập trực tuyến

8
学前教师职业倦怠的实证研究及缓解方法
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

学前教师职业倦怠的实证研究及缓解方法

颜桂 ; 张敏强 ; 姚艳珠

育导刊:上半月 - Journal of Educational Development, 2014, Issue 11, pp.20-22

ISSN: 1005-3476

Toàn văn không sẵn có

9
天津市农村学前教师网络培训需求及对策研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

天津市农村学前教师网络培训需求及对策研究

平凡 ; 刘丽娜 ; 李珍珍

中国远程育 - Distance Education in China, 2013, Issue 01, pp.52-57

ISSN: 1009-458X

Truy cập trực tuyến

10
欠发达地区农村学前教师的专业化发展
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

欠发达地区农村学前教师的专业化发展

姚篮

育评论, 2014, Issue 11, pp.39-41

ISSN: 1004-1109

Truy cập trực tuyến

11
文化哲学视角下学前教育专业实践教学体系构建
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

文化哲学视角下学前教育专业实践教学体系构建

谷陟云 ; 刘昌友 ; 师文慧

育评论, 2015, Issue 11, pp.59-62

ISSN: 1004-1109

Truy cập trực tuyến

12
学前教师教育集团化办学战略思考
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

学前教师教育集团化办学战略思考

刘燕楠

中国刊 - Journal of The Chinese Society of Education, 2013, Issue 10, pp.43-47

ISSN: 1002-4808

Truy cập trực tuyến

13
终身教育理念下学前教师继续教育课程建设研究*-以“学前教育政策与法规”为例
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

终身教育理念下学前教师继续教育课程建设研究*-以“学前教育政策与法规”为例

郭晓溶

中国远程育 - Distance Education in China, 2013, Issue 13, pp.88-92

ISSN: 1009-458X

Truy cập trực tuyến

14
农村学前教师专业发展的困境与出路
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

农村学前教师专业发展的困境与出路

段俊霞 ; 彭雪华

现代中小育 - Modern Primary and Secondary Education, 2012, Issue 11, pp.74-76

ISSN: 1002-1477

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Problems and Suggestions on Qualification Admittance System Towards Pre-school Teachers
学前教师资格准入制度的问题与建议

张立新

东北报:哲社会科版 (Journal of Northeast Normal University(Social Science)), 2011, Issue 2, pp.143-147

ISSN: 1001-6201

Toàn văn không sẵn có

16
美国提高学前教师工资水平的政策进展及启示 - A Review of Initiatives Intended to in United States Improve Salaries of ECEC Workforce and Its Implication
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

美国提高学前教师工资水平的政策进展及启示 - A Review of Initiatives Intended to in United States Improve Salaries of ECEC Workforce and Its Implication

刘颖 ; 乐晓云 ; LIU Ying, LE Xiao-yun

育研究 - Teacher Education Research, 2017, Vol.29(03), pp.121-127 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1672-5905

Truy cập trực tuyến

17
学前教师数学教学领域知识研究 - Research on Preschool Teachers' Pedagogical Content Knowledge for Early Mathematics
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

学前教师数学教学领域知识研究 - Research on Preschool Teachers' Pedagogical Content Knowledge for Early Mathematics

黄瑾 ; 汤杰英 ; JIN Huang , JIE Ying-tang

育研究 - Teacher Education Research, 2016, Vol.28(02), pp.101-104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1672-5905

Truy cập trực tuyến

18
澳大利亚学前教师的儿童兴趣观及其启示 - Preschool Teachers' Concept of Children's Interests in Australia and Its Inspiration
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

澳大利亚学前教师的儿童兴趣观及其启示 - Preschool Teachers' Concept of Children's Interests in Australia and Its Inspiration

胡恒波 ; HU Hengbo

外国中小育, 2016, Issue 07, pp.47-51

ISSN: 1007-8495

Toàn văn không sẵn có

19
学前准教师教育信息化态度研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

学前准教师教育信息化态度研究

蔡建东 ; 张媛

电化育研究 - E-education Research, 2013, Vol.34(07), pp.33-39

ISSN: 1003-1553

Truy cập trực tuyến

20
土耳其学前教师教育课程改革评述 - A Review on the Curriculum of Preschool Teacher Education in Turkey
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

土耳其学前教师教育课程改革评述 - A Review on the Curriculum of Preschool Teacher Education in Turkey

张文桂 ; ZHANG Wengui

外国中小育, 2015, Issue 07, pp.47-52

ISSN: 1007-8495

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 118  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (4)
 2. 2007đến2009  (5)
 3. 2010đến2011  (15)
 4. 2012đến2014  (43)
 5. Sau 2014  (51)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Tác giả 

 1. 彭世华  (5)
 2. 袁劲松  (5)
 3. 梁周全  (4)
 4. 胡恒波  (4)
 5. 王敬  (3)
 6. 王云羡  (3)
 7. 张锋利  (3)
 8. 颜桂  (3)
 9. 王小鹤  (3)
 10. 李芳  (3)
 11. 阳学文  (2)
 12. 林肖丽  (2)
 13. 李雪艳  (2)
 14. 刘燕楠  (2)
 15. 王蕾  (2)
 16. 姚篮  (2)
 17. 程英  (2)
 18. 黄瑾  (2)
 19. 陈幸军  (2)
 20. HU Hengbo  (2)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 彭世华
 2. 袁劲松
 3. 梁周全
 4. 胡恒波
 5. 王敬

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...