skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 33.502  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
台湾地区红壤性水稻土速效氮磷含量对棘孢木霉菌及配施秸秆与氮肥的响应 - Response of Available Nitrogen and Phosphorus in Red Paddy Soil of Taiwan to Different Combinations of Trichoderma Asperellum, Straw and Nitrogen Fertilizer
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

台湾地区红壤性水稻土速效氮磷含量对棘孢木霉菌及配施秸秆与氮肥的响应 - Response of Available Nitrogen and Phosphorus in Red Paddy Soil of Taiwan to Different Combinations of Trichoderma Asperellum, Straw and Nitrogen Fertilizer

左烽林 ; 黄裕铭 ; 魏朝富 ; ZUO Feng-lin 1, HUANG Yu-ming2, WEI Cao-fu

土壤通报 - Chinese Journal of Soil Science, 2016, Vol.47(06), pp.1346-1355

ISSN: 0564-3945

Toàn văn sẵn có

2
偏侧椎板切除术结合电针灸治疗犬胸腰椎间盘脱出的研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

偏侧椎板切除术结合电针灸治疗犬胸腰椎间盘脱出的研究

吉才回 ; 袁小兵 ; 邓婵娟 ; 张国士 ; 李卫民 ; 姜桂娥 ; 张延忠

国兽医杂志 - Chinese Journal of Veterinary Medicine, 2016, Issue 04, pp.86-89

ISSN: 0529-6005

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

觀光產業發展影響居民態度之分析:條件行為之應用

黃錦煌; 國立中興大學農業經濟研究所

應用經濟論叢, Issue 90, Page(s) 183-208.

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geological and Geomorphological Characteristics of Deep-Seated Catastrophic Landslides Induced by Rain and Earthquakes

Chigira, Masahiro; 國立 中興大學水土保持學系

華水土保持報, Volume 42, Issue 4, Page(s) 265-278.

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

草嶺大崩山之地質與地形演變

李錫堤; 國立 中興大學水土保持學系

華水土保持報, Volume 42, Issue 4, Page(s) 325-335.

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

台灣原生獼猴桃屬之分布

謝東佑;  國立中興大學園藝系

園藝, Volume 36, Issue 2, Page(s) 1-8.

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

教師特質對國中生數學學習成就影響之研究 ; Teacher Characteristics and Student Mathematics Achievement in Taiwan's Junior High Schools

郭祐誠; 國立中興大學農業經濟研究所

應用經濟論叢, Issue 89, Page(s) 63-100.

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

臺灣發行經濟消費券之動態分析及總體經濟行為模擬 ; The Dynamics Analysis and Simulation of the Macro Economic Behavior of Taiwan's Invigorating Economy Consumption Voucher

魏文欽; 國立中興大學農業經濟研究所

應用經濟論叢, Issue 89, Page(s) 153-181.

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

「統一定價」與「競爭機制」的比較分析:臺灣液化石油氣產業的實證

莊春發; 國立中興大學農業經濟研究所

應用經濟論叢, Issue 90, Page(s) 93-136.

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

臺灣養豬戶經營效率及影響效率因素之研究:網絡資料包絡分析法的應用

陳柏琪; 國立中興大學農業經濟研究所

應用經濟論叢, 2012年生產力與效率特刊, Page(s) 111-154.

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

臺灣高等技專校院效率評估與生產力指數之分析

盧永祥; 國立中興大學農業經濟研究所

應用經濟論叢, 2012年生產力與效率特刊, Page(s) 205-239.

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

影響果菜批發市場勞動使用效率與調整因素之探討

卓輝星; 國立中興大學農業經濟研究所

應用經濟論叢, 2012年生產力與效率特刊, Page(s) 279-313.

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

鐵骨素心蘭生育週期與開花習性調查

陳俊源;張正;  國立中興大學園藝系

園藝, Volume 37, Issue 4, Page(s) 53-67.

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

陳丁奇書學淵源探析

李郁周; 李郁周 ; 國立中興大學文學院

人文報, Volume 46, Page(s) 67-93.

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

戰前馬來西史英文文獻概述(1877-1941)

廖文輝; 廖文輝 ; 國立中興大學歷史學系

歷史報, Volume 25, Page(s) 149-179.

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

語言學系為何要文學? ; Why Literature in a Language Department?

董崇選; 董崇選 ; 國立中興大學文學院

人文報, Volume 47, Page(s) 251-269.

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

書評:白雲,《中國古代史學批評史論綱》(北京:人民出版社,2010)

洪世昌; 洪世昌 ; 國立中興大學歷史學系

歷史報, Volume 25, Page(s) 181-190.

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

「忠愛隨地施」:潘德輿《養一齋詩話》的論詩特質

丁憶如; 丁憶如 ; 國立中興大學文學院

人文報, Volume 47, Page(s) 63-92.

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

以詩話為世戒:林昌彝《射鷹樓詩話》之風教意義闡釋

謝秀卉; 謝秀卉 ; 國立中興大學文學院

人文報, Volume 47, Page(s) 93-125.

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

追尋勝國貴胄:朱彝尊對明代皇族詩歌的編纂與評述

連文萍; 連文萍 ; 國立中興大學文學院

人文報, Volume 47, Page(s) 1-30.

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 33.502  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1965  (179)
 2. 1965đến1976  (632)
 3. 1977đến1988  (2.416)
 4. 1989đến2001  (12.718)
 5. Sau 2001  (17.085)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (17.397)
 2. English  (16.075)
 3. French  (4)
 4. German  (2)
 5. Spanish  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...