skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 150  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Competition Policy Approach to the Problems of Public Enterprises (Written in Korean)

박, 진우

KDI Journal of Economic Policy, 01 October 1996, Vol.18(2), pp.117-183 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2586-2995 ; E-ISSN: 2586-4130 ; DOI: 10.23895/kdijep.1996.18.2.117

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SCR 촉매의 공간속도 및 선속도가 NOx 제거 효율에 미치는 영향 ( Effect of NOx Removal Efficiency according to Space Velocity and Linear Velocity of SCR Catalyst )

박진우 ; Jin-woo Park ; 박삼식 ; Sam-sik Park ; 구건우 ; Kun Woo Ku ; 홍정구 ; Jung Goo Hong

한국액체미립화학회지, 2016, Vol.21(2), p.71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-2277

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

증례 : 새로운 PROS1 유전자 변이에 따른 S 단백 결핍증에 의한 간문맥-비장정맥-장간막정맥 혈전증 1예 ( CA SE REPORT : Portal-Splenic-Mesenteric Venous Thrombosis in a Patients with Protein S Deficiency due to Novel PROS1 Gene Mutation )

황의태 ; Eui Tae Hwang ; 강원식 ; Won Sik Kang ; 박진우 ; Jin Woo Park ; 이지현 ; Ji Hyun Lee ; 한현정 ; Hyun Jeong Han ; 신상용 ; Sang Yong Shin ; 김희진 ; Hee Jin Kim ; 최자성 ; Ja Sung Choi

대한소화기학회지, 2014, Vol.64(2), p.110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1598-9992

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

그레이브스병에서 방사성요오드 치료 후 발생한 갑상샘항진증 악화의 지연된 발현

이지현 ; 나현진 ; 박진우 ; 이철호 ; 한현정 ; 김태호 ; 김세화 ; Lee, Ji-Hyun ; Na, Hyun-Jin ; Park, Jin-Woo ; Lee, Cheol-Ho ; Han, Hyun-Jeong ; Kim, Tae-Ho ; Kim, Se-Hwa

Yeungnam University Journal of Medicine = 영남의대학술지, 2014, Vol.31(2), pp.148-151 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-7737

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

장화다리지지대(boot support leg holder)를 사용한 복강경수술에서 발생한 신경학적 합병증 5예 ( Five cases of neurologic complication in a boot support leg holder during laparoscopic surgery )

방현철 ; Hyun Chul Bang ; 김진영 ; Jin Young Kim ; 송태훈 ; Tae Hun Song ; 양현성 ; Hyun Sung Yang ; 이채형 ; Chae Hyeong Lee ; 박현수 ; Hyun Soo Park ; 박진우 ; Jin Woo Park ; 윤상호 ; Sang Ho Yoon

Obstetrics & Gynecology Science, 2012, Vol.55(9), p.687 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2287-8572

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

초고속 Real-time PCR을 이용한 Tomato yellow Leaf curl virus의 신속진단 ( Ultra-rapid Real-time PCR for the Detection of Tomato yellow Leaf curl virus )

김택수 ; Tack Soo Kim ; 최승국 ; Seung Kook Choi ; 고민정 ; Min Jung Ko ; 이민호 ; Min Ho Lee ; 최형석 ; Hyung Seok Choi ; 이세원 ; Se Weon Lee ; 박경석 ; Kyung Seok Park ; 박진우 ; Jin Woo Park

식물병 연구, 2012, Vol.18(4), p.298 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1598-2262

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

벼 키다리병 저항성 검정을 위한 기내 유묘 검정법 개발 ( Development of In Vitro Seedling Screening Method for Selection of Resistant Rice Against Bakanae Disease )

이용환 ; Yong Hwan Lee ; 이명지 ; Myeong Ji Lee ; 최효원 ; Hyo Won Choi ; 김성택 ; Sung Taek Kim ; 박진우 ; Jin Woo Park ; 명인식 ; Inn Shik Myung ; 박경석 ; Kyung Seok Park ; 이세원 ; Se Weon Lee

식물병 연구, 2011, Vol.17(3), p.288 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1598-2262

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

원저 ( Original Articles ) ; 살모넬라균에서 산소라디칼에 의한 DNA 손상물 형성과 돌연변이 간의 상관성 ( A Correlation between Oxygen Radical - induced mutations and DNA Adducts Formation in Salmonella typhmurium )

박진우 ; Jeen Woo Park

BMB Reports, 1991, Vol.24(4), p.387 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1976-6696

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

원저 : 경막외 Morphin의 암성통증에 대한 진통효과 ( Analgesic Effects of Epidural Morphine on Cancer - related Pain )

박진우 ; Jin Woo Park

The Korean Journal of Pain, 1989, Vol.2(2), p.189 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2005-9159

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

단보 ( Short Communication ) ; DADI / MIKE Spectrometry 를 이용한 Peptides 의 아미노산 배열결정 ( Determination of the Amino Acid Sequence of Peptides by DADI / MIKE Spectrometry )

박진우 ; Jeen Woo Park

BMB Reports, 1982, Vol.15(3), p.278 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1976-6696

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

원저 : Fentanyl 을 사용한 마취유도 ( Anesthetic Induction with Fentanyl )

박진우 ; Jin Woo Park

Korean Journal of Anesthesiology(구 대한마취과학회지), 1989, Vol.22(6), p.872 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2005-6419

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PDGF-BB에 의한 치주인대세포활성에 대한 TGF-{\beta}의 효과

백상철 ; 박진우 ; 서조영 ; Baek, Sang-Churl ; Park, Jin-Woo ; Suh, Jo-Young

대한치주과학회지 = The journal of Korean academy of periodontology, 2002, Vol.32(3), pp.457-473 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3352

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

명확한 눈덩이를 동반한 중간포도막염의 임상분석

박진우 ; Jin Woo Park ; 조형진 ; Hyeong Jin Cho ; 서만성 ; Man Seong Seo

대한안과학회지, 2002, Vol.43(3), p.509 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6471

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

투석 환자에서 시행한 당뇨유리체절제술의 임상분석

박진우 ; Jin Woo Park ; 송승 ; Seung Song ; 서만성 ; Man Seong Seo

대한안과학회지, 2002, Vol.43(7), p.1158 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6471

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

골재생 과정에서 혈소판유래성장인자-BB와 덱사메타존의 병용 효과

이재목 ; 박진우 ; 서조영 ; Lee, Jae-Mok ; Park, Jin-Woo ; Suh, Jo-Young

대한치주과학회지 = The journal of Korean academy of periodontology, 2003, Vol.33(4), pp.573-584 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3352

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

치주인대세포의 골기질 단백질 유전자 발현에 대한 Dexamethasone의 영향

정하봉 ; 박진우 ; 서조영 ; Chung, Ha-Bong ; Park, Jin-Woo ; Suh, Jo-Young

대한치주과학회지 = The journal of Korean academy of periodontology, 2002, Vol.32(3), pp.445-456 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3352

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

전신마취와 관계된 일시적인 피질맹 ( Transient Cortical Blindness Related to General Anesthesia )

조형진 ; Hyung Jin Cho ; 박진우 ; Jin Woo Park ; 서만성 ; Man Seong Seo

대한안과학회지, 2001, Vol.42(4), p.650 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6471

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

포스터 전시 발표 순서 : 호흡기 ; 고지대 폐부종으로 간과되어 농흉으로 진행한 폐렴 1예 (초)

최선규 ; 구철 ; 지황룡 ; 조경욱 ; 정종길 ; 정재성 ; 이창진 ; 박승욱 ; 박진우

Korean Journal of Medicine(구 대한내과학회지), 2009, Vol.77, p.829 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1738-9364

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

원저 : 췌장,담도 ; 단일기관에서의 소아 ERCP 10예에 대한 임상적 고찰 ( Original Article : Pancreas & Biliary Tract ; A Single Institution`s Experience of Ten Pediatric Patients with Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography )

박진우 ; Jin Woo Park ; 박상흠 ; Sang Heum Park ; 이태훈 ; Tae Hoon Lee ; 심윤숙 ; Yun Suk Shim ; 황순오 ; Soon Oh Hwang ; 김상필 ; Sang Pil Kim ; 이준영 ; Jun Young Lee ; 이세환 ; Seo Whan Lee ; 이창균 ; Chang Kwun Lee ; 박도현 ; Do Hyun Park

대한소화기내시경학회지, 2010, Vol.41(3), p.140

ISSN: 1225-7001

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

증례보고 : 안와와 안구표면을 동시에 침범한 신경섬유종증 1예

이광훈 ; Kwang Hoon Lee ; 박진우 ; Jin Woo Park ; 윤경철 ; Kyung Chul Yoon

대한안과학회지, 2007, Vol.48(9), p.1276 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6471

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 150  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (96)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1990  (12)
 2. 1990đến1996  (17)
 3. 1997đến2003  (48)
 4. 2004đến2011  (43)
 5. Sau 2011  (24)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (103)
 2. Tài nguyên văn bản  (40)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Korean  (72)
 2. English  (4)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 박진우
 2. Jin Woo Park
 3. 박주열
 4. 최영균
 5. 신치만

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...