skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 24.334  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

困苦的人没有悲伤的权力——莫那能的歌与言

民族文学研究 (Studies of Ethnic Literature), 2013, Issue 3, pp.117-126

ISSN: 1002-9559

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heterotopic Word's Formation
同素异序双音词成因蠡测

南昌大学学报:人文社会科学版 (Journal of Nanchang University(Humanities and Social Sciences)), 2013, 44(3), pp.142-148

ISSN: 1006-0448

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

论历史剧《美人心计》创作的虚实之间

电影文学, 2011, Issue 19, pp.125-126

ISSN: 0495-5692

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

探究高校声乐教学的“教学沙龙”模式

教育与职业 (Education and Vocation), 2013, Issue 11, pp.115-116

ISSN: 1004-3985

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

生态公民的意蕴及其养成路径探析

理论导刊 (Journal of Socialist Theory Guide), 2014, Issue 10, pp.89-91

ISSN: 1002-7408

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Orgin of Old Tang/The Biographic Sketches of the Empress Zetian
《旧唐书·则天本纪》探源

山西师大学报:社会科学版 (Journal of Shanxi Teachers University), 2011, 38(3), pp.118-121

ISSN: 1001-5957

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

黄霑的电影音乐创作回顾

电影文学, 2011, Issue 11, pp.130-131

ISSN: 0495-5692

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

E-commerce Marketing Research under the Perspective of Social Media
社交媒体视阈下的电子商务营销研究

价格月刊 (Prices Monthly), 2014, Issue 6, p.

ISSN: 1006-2025

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discussion on the Construction of Rural Filial Piety Culture in a Harmonious Society
和谐社会视域下农村孝道文化探微

西北农林科技大学学报:社会科学版 (Journal of Northwest Sci-Tech University of Agriculture and Forestry(Social Science)), 2011, 11(6), pp.119-122

ISSN: 1009-9107

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Ability Competitiveness in the Perspective of Market Economy
论市场经济境域下的能力竞争

齐鲁学刊 (Qilu Journal), 2015, Issue 2, pp.72-75

ISSN: 1001-022X

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

帝国主义对北京门头沟地区煤矿的掠夺研究

学海 (Journal of Xuehai), 2011, Issue 2, pp.183-188

ISSN: 1001-9790

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

甫京大屠杀影像叙事研究述评

电影文学, 2013, Issue 20, pp.4-6

ISSN: 0495-5692

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study on Spatial Contact and Integration of Urban Agglomeration in Yangtze River Delta
长三角城市群空间联系与整合

地域研究与开发 (Areal Research and Development), 2011, 30(5), pp.72-77

ISSN: 1003-2363

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

向上的空间:学生影像创作的局限和发展

电影文学, 2012, Issue 17, pp.151-152

ISSN: 0495-5692

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

行业工资差距的经济增长效应实证研究

求索, 2013, Issue 10, pp.22-25

ISSN: 1001-490X

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“夫妻财产增加额均衡”制度研究:以德国为例

环球法律评论 (Global Law Review), 2011, 33(3), pp.114-123

ISSN: 1009-6728

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

制度环境对家族企业治理的作用机理研究

学术界 (Academics in China), 2014, Issue 12, pp.179-188

ISSN: 1002-1698

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Individual Formation in the Perspective of Cultural Identity
文化认同视域下的个体生成

教学与研究 (Teaching and Research), 2015, Issue 1, pp.84-88

ISSN: 0257-2826

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Four Research of Mis - interpreted Characters in Shuo Wen Jie Zi
《说文解字》“误释字”考释四则

河北大学学报:哲学社会科学版 (Journal of Hebei University(Philosophy and Social Science)), 2012, 37(6), pp.152-155 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1005-6378

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

全球化时代国家合法性的危机与重建--基于文化转译视角

北方论丛 (The Northern Forum), 2014, Issue 2, pp.139-142

ISSN: 1000-3541

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 24.334  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2.529)
 2. Toàn văn trực tuyến (4.163)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1992  (40)
 2. 1992đến1998  (215)
 3. 1999đến2005  (1.740)
 4. 2006đến2013  (12.322)
 5. Sau 2013  (10.017)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Tác giả 

 1. 李娜  (22.112)
 2. Li Na  (1.212)
 3. 李娜娜  (771)
 4. 张李娜  (80)
 5. 杨李娜  (71)
 6. Li, N.  (52)
 7. 赵李娜  (42)
 8. 李娜玲  (34)
 9. LI Na, 李娜  (30)
 10. 郑李娜  (22)
 11. 王德民  (15)
 12. 郭仪  (14)
 13. 李巍  (9)
 14. 马国建  (5)
 15. 高靖云  (5)
 16. 史凤华  (5)
 17. 梁文龙  (2)
 18. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (2.271)
 2. English  (74)
 3. French  (11)
 4. Japanese  (2)
 5. Korean  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 李娜
 2. Li Na
 3. 李娜娜
 4. 张李娜
 5. 杨李娜

theo chủ đề:

 1. 护理
 2. 应用
 3. 对策
 4. 中国
 5. 大学生

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...