skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 899.937  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

近代以来德国贵族政治特权的延续及其原因

邢来顺

世界历史 (World History), 2011, Issue 2, pp.57-67

ISSN: 1002-011X

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

德国多元文化社会的形成与发展

刘丽丽

科学社会主义 (Scientific Socialism), 2012, Issue 5, pp.158-160

ISSN: 1002-1493

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

2011年中部德国广电总台文学奖揭晓

黄克琴 周思婷

文学动态, 2012, Issue 5, pp.52-52

ISSN: 1007-7766

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

德国行政区划与层级的现状与启示

陈承新

政治学研究 (CASS Journal of Political Science), 2011, Issue 1, pp.72-83

ISSN: 1000-3355

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Actuality and Future of German Classical Philosophy ——An Interview with Professor Robert Stern
德国古典哲学的现实与未来——罗伯特·斯特恩(RobertStem)教授访谈录

郭婕

晋阳学刊 (Academic Journal of Jinyang), 2013, Issue 2, pp.3-7

ISSN: 1000-2987

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

德国股份公司的监事会:历史发展与现代挑战

泰赫曼

社会科学战线 (Social Science Front bimonthly), 2015, Issue 5, pp.213-226

ISSN: 0257-0246

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

德国早期浪漫派的生态伦理思想

王国豫 王梦颖

伦理学研究 (Studies in Ethics), 2013, Issue 3, pp.50-54

ISSN: 1671-9115

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

试析欧债危机中德国经济社会的表现——兼议德国模式的作用及其前景

丁纯 李君扬

欧洲研究 (Chinese Journal of European Studies), 2014, 32(2), pp.15-33

ISSN: 1004-9789

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

纪念德国著名社会史学家汉斯-乌里希·韦乐(1931-2014)

景德祥

武汉大学学报:人文科学版 (Wuhan University Journal (Humanity Sciences)), 2015, Issue 2, pp.74-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1671-881X

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

研究生教育自我评估制度探析——德国和法国的经验

刘皛

学位与研究生教育 (Academic Degrees & Graduate Education), 2014, Issue 11, pp.57-62

ISSN: 1001-960X

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

俄罗斯和德国在历史反思问题上的分歧与争论

张盛发

俄罗斯中亚东欧研究 (Russian Central Asian & East European Studies), 2014, Issue 1, pp.64-76

ISSN: 1671-8461

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

德国社会保险纠纷的司法审理体制及其启示

戴卫东

现代经济探讨 (Modern Economic Research), 2011, Issue 1, pp.52-55

ISSN: 1009-2382

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

第一次世界大战前后德国生活水平探析(1880—1939年)

周建明

武汉大学学报:人文科学版 (Wuhan University Journal (Humanity Sciences)), 2014, 67(6), pp.52-58 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1671-881X

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

德国的可持续消费政策及其调整

杨晓燕 贺姣佼

消费经济 (Consumer Economics), 2015, 31(1), pp.41-45

ISSN: 1007-5682

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

20世纪90年代以来德国高等教育管理体制改革与启示

杨天平 邓静芬

教育研究 (Educational Research), 2011, Issue A05, pp.102-106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-5731

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

德语地区社会史研究的语言学转向:概念史研究刍议

孙云龙

学海 (Journal of Xuehai), 2011, Issue 5, pp.172-176

ISSN: 1001-9790

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

民俗地图集的制作方法

罗伯特·威尔德哈贝尔

文化遗产, 2012, Issue 3, pp.47-53

ISSN: 1674-0890

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

英国对德国统一问题的政策及演变(1989-1990年)

王帅

欧洲研究 (Chinese Journal of European Studies), 2015, 33(1), pp.116-129

ISSN: 1004-9789

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

德国农业法律政策的特点、经验及启示

林雪梅

社会科学战线 (Social Science Front bimonthly), 2012, Issue 12, pp.232-234

ISSN: 0257-0246

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

德国作家沃尔夫冈·海恩多夫去世

安娅

世界文学, 2013, Issue 6, pp.312-313

ISSN: 0583-0206

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 899.937  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (3.881)
 2. Toàn văn trực tuyến (16.261)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (302.132)
 2. 1956đến1971  (158.623)
 3. 1972đến1987  (54.668)
 4. 1988đến2004  (57.223)
 5. Sau 2004  (161.396)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. 德国  (853.115)
 2. Germany  (800.517)
 3. 德国人  (7.200)
 4. 中国  (4.892)
 5. 联邦德国  (3.199)
 6. 美国  (2.288)
 7. 日本  (1.918)
 8. 世界  (1.340)
 9. 欧洲  (1.077)
 10. 职业教育  (1.049)
 11. 德国古典哲学  (715)
 12. 德国小蠊  (697)
 13. 启示  (649)
 14. 德国制造  (437)
 15. 改革  (308)
 16. 高等教育  (305)
 17. 特点  (200)
 18. 德国高等教育  (138)
 19. 政治教育  (47)
 20. Cssci  (26)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Tác giả 

 1.   (219)
 2. 孙进  (71)
 3. 郑春荣  (61)
 4. 邢来顺  (61)
 5. 安娅  (43)
 6. 孟钟捷  (42)
 7. 傅安洲  (42)
 8. 阮一帆  (33)
 9. 李超  (32)
 10. 孙立新  (28)
 11. 史世伟  (25)
 12. 王莹  (20)
 13. 杨解朴  (18)
 14. 陈莹  (16)
 15. 孙文沛  (15)
 16. 赵光锐  (13)
 17. 范丁梁  (10)
 18. 赵凌  (7)
 19. 李战胜  (6)
 20. 李霄鹏  (2)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (699.221)
 2. Dutch  (32.748)
 3. Norwegian  (5.928)
 4. Italian  (5.098)
 5. Chinese  (2.776)
 6. French  (1.462)
 7. English  (1.098)
 8. Danish  (1.071)
 9. Hungarian  (1.047)
 10. Slovak  (981)
 11. Spanish  (867)
 12. Polish  (446)
 13. Czech  (174)
 14. Portuguese  (136)
 15. Lithuanian  (45)
 16. Finnish  (39)
 17. Romanian  (15)
 18. Greek  (13)
 19. Korean  (2)
 20. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 孙进
 2. 郑春荣
 3. 邢来顺
 4. 安娅

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...