skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 6.955  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
汉外语言文化对比与对外汉语教学 han wai yu yan wen hua dui bi yu dui wai han yu jiao xue 专著 赵永新主编
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

汉外语言文化对比与对外汉语教学 han wai yu yan wen hua dui bi yu dui wai han yu jiao xue 专著 赵永新主编

Hứa Dư Long 赵永新 zhao yong xin 主编

北京 北京语言文化大学出版社 1997 - (401 HUA 1997) - ISBN7-5619-0575-0

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

新HSK考试辅导教程 5级

高等教育出版社; 2011 - (495.1 HUO 2011)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

汉语语音教程

Beijing Language & Culture University Press; 2002 - (495.1 HUO 2002)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

试论对外汉语课堂教学的交际化

赵宏

黑龙江高研究 (Heilongjiang Researches on Higher Education), 2011, Issue 4, pp.185-186

ISSN: 1003-2614

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

跨文化视角下的对外汉语教学

李旭中 孟斌斌 张蔚

黑龙江高研究 (Heilongjiang Researches on Higher Education), 2013, 31(7), pp.42-44

ISSN: 1003-2614

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

从认知角度探讨对外汉语量词教学策略的建构

张鹭

黑龙江高研究 (Heilongjiang Researches on Higher Education), 2011, Issue 3, pp.178-180

ISSN: 1003-2614

Toàn văn không sẵn có

7
对外汉语教学的有效性研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

对外汉语教学的有效性研究

王振洪

文建设, 2013, Issue 1Z, pp.33-34

ISSN: 1001-8476

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

留学生使用汉语双音形容词与名词搭配情况考察

卫斓

首都师范大报:社会科版 (Journal of Capital Normal University(Social Science Edition)), 2014, Issue S1, pp.74-81

ISSN: 1004-9142

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于网络的对韩“观光汉语”教学模型设计实证研究

袁伟 黄彦铭

电化育研究 (E-education Research), 2011, Issue 3, pp.97-101

ISSN: 1003-1553

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

利用网络情境辅助对外汉语教学的可行l生分析

周渡

社会科家 (Social Scientist), 2011, Issue 10, pp.134-136

ISSN: 1002-3240

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

对外汉语教学中相关词语教学探微——以“穿”和“戴”为例

王树建

内蒙古师范大报:育科版 (Journal of Inner Mongolia Normal University(Education Science)), 2014, Issue 11, pp.120-121

ISSN: 1671-0916

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于“5C”标准的对外汉语初级综合课教学活动设计

李莉

电化育研究 (E-education Research), 2013, 34(3), pp.86-90

ISSN: 1003-1553

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

浅谈对外汉语教学中的文化渗透

杨乐

山西师大报:社会科版 (Journal of Shanxi Teachers University), 2011, Issue S2, pp.177-179

ISSN: 1001-5957

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

浅谈对外汉语教学中的课外阅读

王环宇

首都师范大报:社会科版 (Journal of Capital Normal University(Social Science Edition)), 2014, Issue S1, pp.108-111

ISSN: 1004-9142

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

浅谈对外汉语教学中的交际文化教学

李丹青

内蒙古师范大报:育科版 (Journal of Inner Mongolia Normal University(Education Science)), 2012, Issue 3, pp.118-121

ISSN: 1671-0916

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

中国的“世界文化遗产”与对外汉语文化教学

阮静

中国高研究 (China Higher Education Research), 2011, Issue 10, pp.86-88

ISSN: 1004-3667

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

全身反应法(TPR)在印度尼西亚幼儿汉语教学中的应用

商艳涛 杨恒

华南师范大报:社会科版 (Journal of South China Normal University(Social Science Edition)), 2014, Issue 2, pp.130-135

ISSN: 1000-5455

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

中高级对外汉语教学中的文学教学研究

张文联

黑龙江高研究 (Heilongjiang Researches on Higher Education), 2011, Issue 5, pp.179-183

ISSN: 1003-2614

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

多元智能理论指导下的对外汉语教学研究

安淑春 朱伟娟

山东社会科 (Shandong Social Science), 2014, Issue S2, pp.196-199

ISSN: 1003-4145

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

汉语作为第二语言习得的关键期假设研究

柴省三

与研究:文双月刊 (Foreign Language Teaching and Research), 2013, 45(5), pp.692-706

ISSN: 1000-0429

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 6.955  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1989  (196)
 2. 1989đến1995  (856)
 3. 1996đến2002  (1.131)
 4. 2003đến2010  (2.382)
 5. Sau 2010  (2.389)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (6.952)
 2. Sách  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (415)
 2. Korean  (5)
 3. English  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 赵金铭
 2. 李泉
 3. 刘颂浩
 4. 陆俭明

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...