skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 22  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
未知酒用香精组分的分离与鉴定 - Separation and Identification of Components of Unknown Wine Flavors
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

未知酒用香精组分的分离与鉴定 - Separation and Identification of Components of Unknown Wine Flavors

; 张文志 ; 刘丽娟 ; 闫鹏 ; 赵玉亮 ; 利 ; ZHOU Feng-Yan, ZHANG Wen-Zhi LIU Li-Juan YAN Peng ZHAO Yu-Liang ZHOU Li

化学教育 - Journal of Chemical Education, 2015, Vol.36(06), pp.31-35

ISSN: 1003-3807

Truy cập trực tuyến

2
硫氰酸根—吡Luo红G荧光光度法测定水及尿样中微量钼
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

硫氰酸根—吡Luo红G荧光光度法测定水及尿样中微量钼

江崇球 ;

分析化学 - Chinese Journal of Analytical Chemistry, 1994, Vol.22(10), pp.1016-1018 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0253-3820

Truy cập trực tuyến

3
铟试剂促进的Reformatsky反应在有机合成中的应用
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

铟试剂促进的Reformatsky反应在有机合成中的应用

山东师范大学学报:自然科学版 - Journal of Shandong Normal University(Natural Science), 2002, Vol.17(3), pp.65-69

ISSN: 1001-4748

Toàn văn không sẵn có

4
在OsO4催化作用下烯烃的立体选择氧化反应
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

在OsO4催化作用下烯烃的立体选择氧化反应

万新军 ;

化学试剂 - Chemical Reagents, 1994, Vol.16(2), pp.96-98

ISSN: 0258-3283

Toàn văn không sẵn có

5
碳—碳不饱和键的硼氢化反应在有机合成的中应用新进展
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

碳—碳不饱和键的硼氢化反应在有机合成的中应用新进展

; 王志文

合成化学 - Chinese Journal of Synthetic Chemistry, 1994, Vol.2(2), pp.117-126

ISSN: 1005-1511

Toàn văn không sẵn có

6
1—苄基—5—氟脲嘧啶—3—N—β—D糖苷的合成及表征
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1—苄基—5—氟脲嘧啶—3—N—β—D糖苷的合成及表征

合成化学 - Chinese Journal of Synthetic Chemistry, 2001, Vol.9(3), pp.272-274

ISSN: 1005-1511

Toàn văn không sẵn có

7
N′—苄基—5—氟脲嘧啶—N^3—β—D—糖苷的合成及表征
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

N′—苄基—5—氟脲嘧啶—N^3—β—D—糖苷的合成及表征

化学试剂 - Chemical Reagents, 2002, Vol.24(1), pp.31-32

ISSN: 0258-3283

Toàn văn không sẵn có

8
α—蒎烯类手性硼作用下的不对称还原反应新进展
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

α—蒎烯类手性硼作用下的不对称还原反应新进展

王新宇 ;

山东师范大学学报:自然科学版 - Journal of Shandong Normal University(Natural Science), 1997, Vol.12(3), pp.339-343

ISSN: 1001-4748

Toàn văn không sẵn có

9
三维地震解释的陷阱及原因分析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

三维地震解释的陷阱及原因分析

; 何黄生

煤田地质与勘探 - Coal Geology & Exploration, 2002, Vol.30(2), pp.57-59

ISSN: 1001-1986

Truy cập trực tuyến

10
有机合成中二元醇的选择性单官能团保护
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

有机合成中二元醇的选择性单官能团保护

; 孙昌俊

合成化学 - Chinese Journal of Synthetic Chemistry, 2001, Vol.9(5), pp.402-406

ISSN: 1005-1511

Toàn văn không sẵn có

11
铟试剂作用下的烯丙基化反应
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

铟试剂作用下的烯丙基化反应

; 刘文莉

山东师范大学学报:自然科学版 - Journal of Shandong Normal University(Natural Science), 2000, Vol.15(4), pp.443-446

ISSN: 1001-4748

Toàn văn không sẵn có

12
1芳磺酰基—3—N—(β—D—乙酰基吡喃半乳糖—1—基)—5—氟脲嘧啶的合成和表征
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1芳磺酰基—3—N—(β—D—乙酰基吡喃半乳糖—1—基)—5—氟脲嘧啶的合成和表征

; 孙昌俊

合成化学 - Chinese Journal of Synthetic Chemistry, 2000, Vol.8(6), pp.475-478

ISSN: 1005-1511

Toàn văn không sẵn có

13
三维地震勘探数据采集参数及效果分析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

三维地震勘探数据采集参数及效果分析

赵宝成 ; ; 丽娟

能源技术与管理 - Energy Technology and Management, 2012, Issue 06, pp.14-16

ISSN: 1672-9943

Toàn văn không sẵn có

14
糖苷合成研究(ⅩⅦ)--1-芳磺酰基-3-N-(β-D-乙酰基葡萄糖醛酸甲酯-1-基)-5-氟脲嘧啶的合成和表征 - STUDIES ON SYNTHESIS OF GLYCOSIDES( X Ⅶ )-The Synthesis and Characterization of 1-Arylsulfonyl-3-n- (β-d-MethylAcetylglucuronate-1-YL)-5-Fluorouracil
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

糖苷合成研究(ⅩⅦ)--1-芳磺酰基-3-N-(β-D-乙酰基葡萄糖醛酸甲酯-1-基)-5-氟脲嘧啶的合成和表征 - STUDIES ON SYNTHESIS OF GLYCOSIDES( X Ⅶ )-The Synthesis and Characterization of 1-Arylsulfonyl-3-n- (β-d-MethylAcetylglucuronate-1-YL)-5-Fluorouracil

; 孙昌俊 ; 鲁敏 ; 戚聿新 ; ZHOU Feng-yan

山东大学学报:理学版 - Journal of Shandong University, 2001, Issue 1, pp.74-77

ISSN: 1671-9352

Toàn văn không sẵn có

15
基于应用能力培养的《有机波谱解析》教学实践 - Teaching Practice of Organic Spectroscopy Analysis Course Based on Application Ability Cultivation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于应用能力培养的《有机波谱解析》教学实践 - Teaching Practice of Organic Spectroscopy Analysis Course Based on Application Ability Cultivation

; 刘丽娟 ; 闫鹏 ; 张文志 ; 赵玉亮 ; 利 ; ZHOU Feng-yan, LIU Li-juan, YAN Peng, ZHANG Wen-zhi, ZHAO Yu-liang, ZHOU Li

广州化工 - GuangZhou Chemical Industry and Technology, 2014, Vol.42(24), pp.178-179

ISSN: 1001-9677

Toàn văn không sẵn có

16
Wittig反应及其在有机合成中的应用
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wittig反应及其在有机合成中的应用

枣庄师专学报 - Journal of Zaozhuang Teachers' College, 2000, Vol.17(5), pp.41-43

ISSN: 1004-7077

Toàn văn không sẵn có

17
MANNICH反应与颠茄酮的合成
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MANNICH反应与颠茄酮的合成

; 郝敬民 ; 艾文友

枣庄师专学报 - Journal of Zaozhuang Teachers' College, 1998, Issue 3, pp.43-45

ISSN: 1004-7077

Toàn văn không sẵn có

18
α—蒎烯类手性硼作用下的不对称硼氢化反应在有机合成中的应用
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

α—蒎烯类手性硼作用下的不对称硼氢化反应在有机合成中的应用

枣庄师范专科学校学报, 2002, Vol.19(5), pp.35-39

ISSN: 1004-7077

Toàn văn không sẵn có

19
绿色溶剂离子液体在酯合成反应中的应用研究进展 - Applications of Room Temperature Ionic Liquid in Ester Synthesis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

绿色溶剂离子液体在酯合成反应中的应用研究进展 - Applications of Room Temperature Ionic Liquid in Ester Synthesis

刘丽娟 ; ; LIU Li- juan ZHOU Feng- yan

枣庄学院学报 - Journal of Zaozhuang University, 2008, Vol.25(5), pp.1-9

ISSN: 1004-7077

Toàn văn không sẵn có

20
三维地震勘探在复杂山区煤矿的野外采集方法
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

三维地震勘探在复杂山区煤矿的野外采集方法

; 赵作锋

能源技术与管理 - Energy Technology and Management, 2006, Issue 6, pp.18-19

ISSN: 1672-9943

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 22  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (4)
 2. 1998đến1999  (2)
 3. 2000đến2001  (6)
 4. 2002đến2006  (6)
 5. Sau 2006  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 周峰岩
 2. 孙昌俊
 3. 刘丽娟
 4. 何黄生
 5. 陈国忠

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...