skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinetics of the process of isothermal hydriding and dehydriding of hydrogen absorbers

Šušić, Milenko V.

International Journal of Hydrogen Energy, 1997, Vol.22(6), pp.585-589 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-3199 ; DOI: 10.1016/S0360-3199(96)00138-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinetics of thermal devitrification of some titanium amorphous alloys

Šušić, Milenko

Journal of Materials Science, 1987, Vol.22(8), pp.3011-3016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01086506

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Electrochemical beaviour of the solid ionic conductor Ag7I4PO4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrochemical beaviour of the solid ionic conductor Ag7I4PO4

Šušić, Milenko V. ; Mentus, Slavko

Electrochimica Acta, 12/1983, Vol.28(12), pp.1749-1755 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00134686 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0013-4686(83)87008-X

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrochemical behaviour of the solid electrolyte Ag 6I 4WO 4

Šušić, Milenko V. ; Mentus, Slavko V.

Electrochimica Acta, 1983, Vol.28(1), pp.35-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-4686 ; DOI: 10.1016/0013-4686(83)85084-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrochemical beaviour of the solid ionic conductor Ag 7I 4PO 4

Šušić, Milenko V. ; Mentus, Slavko

Electrochimica Acta, 1983, Vol.28(12), pp.1749-1755 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-4686 ; DOI: 10.1016/0013-4686(83)87008-X

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinetics of thermal devitrification (crystallization) of Fe x Cr y B z glassy alloys

Šušić, Milenko ; Pan, Sergei ; Maričić, Aleksa

Journal of Materials Science, 1990, Vol.25(2), pp.1369-1372 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00585452

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermic investigations of hexagonal hydrogen bronze, H x WO 3

Šušić, Milenko ; Solonin, Yuriy

Journal of Materials Science, 1988, Vol.23(1), pp.267-271 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01174064

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinetic-thermal processes of hydrogen sorption on Pd/WO 3 and Pd/MoO 3 bronze

Šušić, Milenko ; Solonin, Yuriy

Journal of Materials Science, 1989, Vol.24(10), pp.3691-3698 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF02385758

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The electrochemical properties of cadmium forms of zeolite of type A

Šušić, Milenko V.

Electrochimica Acta, 1979, Vol.24(5), pp.535-540 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-4686 ; DOI: 10.1016/0013-4686(79)85029-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinetics of thermal devitrification (crystallization) of some iron-based amorphous alloys

Šušić, Milenko

Journal of Materials Science Letters, 1986, Vol.5(12), pp.1251-1254 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-8028 ; E-ISSN: 1573-4811 ; DOI: 10.1007/BF01729381

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protonic conductivity of solid UO 2HPO 4·3H 2O

Šušić, Milenko V. ; Minić, Dragica M.

Solid State Ionics, 1982, Vol.6(4), pp.327-330 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-2738 ; DOI: 10.1016/0167-2738(82)90017-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electric and electrochemical properties of solid LiH 2PO 4

Šušić, Milenko V. ; Minić, Dragica M.

Solid State Ionics, 1981, Vol.2(4), pp.309-314 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-2738 ; DOI: 10.1016/0167-2738(81)90032-1

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correlation between thermal, kinetic, magnetic and electric effects in the crystallization process of amorphous magnetic alloys

Šušić, Milenko V. ; Maričić, Aleksa M. ; Dimitrijević, Radovan Ž.

Materials Chemistry and Physics, 1992, Vol.30(4), pp.221-227 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0254-0584 ; DOI: 10.1016/0254-0584(92)90228-Z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation of propylene sorption on zeolites 4A, 5A and 13X by the NMR method

Šušić, Milenko V. ; Vučelić, Dušan R. ; Karaulić, Dragan B. ; Paušak, Stevan V.

Surface Science, 1969, Vol.18(2), pp.204-212 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0039-6028 ; DOI: 10.1016/0039-6028(69)90165-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polarographic behaviour of arsenic(III) in alkaline solutions

Šušić, Milenko V. ; Pješčić, Miljan G.

Journal of Electroanalytical Chemistry, 1972, Vol.34(2), pp.535-539 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0728 ; DOI: 10.1016/S0022-0728(72)80430-3

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
The Electric Conductivity of the Molten Systems BiBr3-HgBr2 and BiBr3-CdBr2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Electric Conductivity of the Molten Systems BiBr3-HgBr2 and BiBr3-CdBr2

Mentus, Slavko V. ; Šušić, Milenko V.

Zeitschrift für Naturforschung A, 01/1/1978, Vol.33(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0932-0784 ; E-ISSN: 1865-7109 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1515/zna-1978-0513

Toàn văn không sẵn có

17
Polarographic determination of arsenic in steel
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polarographic determination of arsenic in steel

Šušić, Milenko V. ; Pješčić, Miljan G.

The Analyst, 1966, Vol.91(1081), pp.258-260 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2654 ; E-ISSN: 1364-5528 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1039/AN9669100258

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An investigation of a catalytically active V 2O 5-K 2S 2O 7-K 2SO 4 melt

Dojčinović, Miroslava ; Šušić, Milenko ; Mentus, Slavko

Journal of Molecular Catalysis, 1981, Vol.11(2), pp.275-282

ISSN: 0304-5102 ; DOI: 10.1016/0304-5102(81)87015-0

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Electric conductivity of nitrate inclusion complexes of A and X zeolites
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electric conductivity of nitrate inclusion complexes of A and X zeolites

Petranović, Nadežda ; Šušić, Milenko

Journal of the Chemical Society, Faraday Transactions 1: Physical Chemistry in Condensed Phases, 1979, Vol.75(0), p.2083

ISSN: 0300-9599 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1039/f19797502083

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reduction of Sb(III) on the mercury electrode

Pješić, Miljan G. ; Šušić, Milenko V. ; Minić, Dragica

Journal of Electroanalytical Chemistry, 1974, Vol.57(3), pp.429-432 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0728 ; DOI: 10.1016/S0022-0728(74)80068-9

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1974  (3)
 2. 1974đến1980  (4)
 3. 1981đến1985  (6)
 4. 1986đến1989  (4)
 5. Sau 1989  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Šušić, Milenko V
 2. Šušić, M.V.
 3. Susic, Mv
 4. Susic, M
 5. Šušić, Milenko

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...