skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thi hành pháp luật cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Luận văn ThS Luật 60 38 50

Doãn Thị Dung

Khoa Luật; 2010

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu ứng dụng Aluminosilicat và than hoạt tính biến tính để xử lý nước thải sản xuất dược phẩm Luận văn ThS Hóa học 60 44 41

Đoàn Thị Dung

ĐHKHTN; 2012

Truy cập trực tuyến

3
Thi hành pháp luật cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thi hành pháp luật cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Doãn, Thị Dung; Ngô, Huy Cương

5 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5220

Truy cập trực tuyến

4
Nghiên cứu ứng dụng Aluminosilicat và than hoạt tính biến tính để xử lý nước thải sản xuất dược phẩm
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu ứng dụng Aluminosilicat và than hoạt tính biến tính để xử lý nước thải sản xuất dược phẩm

Đoàn, Thị Dung; Bùi, Duy Cam

Đoàn, T. D. (2012). Nghiên cứu ứng dụng Aluminosilicat và than hoạt tính biến tính để xử lý nước thải sản xuất dược phẩm. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050000446; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37671

Truy cập trực tuyến

5
Thi hành pháp luật cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thi hành pháp luật cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Doãn, Thị Dung; Ngô, Huy Cương

Doãn, T. D. (2010). Thi hành pháp luật cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 00050000004; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51385

Truy cập trực tuyến

6
Nghiên cứu ứng dụng aluminosilicat và than hoạt tính biến tính để xử lý nước thải sản xuất dược phẩm
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu ứng dụng aluminosilicat và than hoạt tính biến tính để xử lý nước thải sản xuất dược phẩm

Đoàn, Thị Dung; Bùi, Duy Cam

19 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8158

Truy cập trực tuyến

7
SO SÁNH PHÓ TỪ TẦN SUẤT “一再” VÀ “再三” TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

SO SÁNH PHÓ TỪ TẦN SUẤT “一再” VÀ “再三” TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI

Đoàn, Thị Dung; NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ, NGÔN NGỮ & QUỐC TẾ HỌC TẠI VIỆT NAM; Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng

1. 马庆株(1988).自主动词和非自主动词,中国语言学报,第三期,(157-180). 2. 吕淑相(2001).现代汉语八百词,北京:商务印书馆. 3. 王自强(1998).现代汉语虚词词典,上海辞书出版社. 4. 杨寄洲、贾永芬(2007).1700对近义词语用法对比,北京:北京语言大学出版社. 5. 宴婧(2015).现代汉语频率副词“一再”和“再三”的比较研究,吉林大学硕士论文. 6. 赵新、李英(2009).学汉语近义词词典,北京:商务印书馆. 7. 中国社会科学院语言研究所词典编辑室编(2006).现代汉语词典,北京:商务印书馆. 8. 朱丽云(2009).实用对外汉语重点难点词语教学词典,北京:北京大学出版社.周小兵、邓小宁 (2002).“一再”和“再三”的辨析, 汉语学习,第一期, (61-64). 9. 邹海清(2005).现代汉语频率副词研究,上海师范大学硕士论文.; 978-604-9805-71-4; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67114

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thi hành pháp luật cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50

Doãn Thị Dung; Ngô Huy Cương người hướng dẫn

H. : Khoa Luật, 2010 - (346.067 DO-D 2009)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu ứng dụng Aluminosilicat và than hoạt tính biến tính để xử lý nước thải sản xuất dược phẩm : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 41

Đoàn Thị Dung; Bùi Duy Cam người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2012 - (628.5 ĐO-D 2012)

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Đoàn, Thị Dung
  2. Bùi, Duy Cam
  3. Doãn Thị Dung
  4. Doãn, Thị Dung
  5. Đoàn Thị Dung

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...