skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
不确定性条件下企业信息系统的云化决策方法 - A Method of Decision on Cloud Migration of EnterpriseInformation Systems under Uncertainty
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

不确定性条件下企业信息系统的云化决策方法 - A Method of Decision on Cloud Migration of EnterpriseInformation Systems under Uncertainty

苗虹 ; 宋倩倩 ; 孙金生 ; 王念新 ; 李鹏 ; 葛世伦 ; MIAOHong,SONGQian-qian,SUNJin-sheng,WANGNian-xin,LIPeng,GEShi-lun

软科学 - Soft Science, 2016, Vol.30(08), pp.129-132

ISSN: 1001-8409

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. 李鹏
  2. 苗虹
  3. 葛世伦
  4. 孙金生
  5. 宋倩倩

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...