skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Wiley Online Library xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of sepsis upon gentamicin pharmacokinetics in neonates

Lingvall, M ; Reith, D ; Broadbent, R

British journal of clinical pharmacology, January 2005, Vol.59(1), pp.54-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-5251 ; PMID: 15606440 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Reith
  2. Broadbent, R.
  3. Broadbent
  4. Lingvall, M.
  5. Reith, D.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...